Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. / Miroslava Obadalová - Praha: VÚPSV, 2001. - 32 s.

[ Obadalová, Miroslava ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je podat ucelený obraz o problematice bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel a provést komparaci podpor směřujících k těmto skupinám v zemích západní Evropy a v České republice. Po úvodním vymezení jednotlivých skupin, které jsou ohroženy z hlediska přístupu k bydlení, následují kapitoly věnované zvlášť seniorům, tělesně a mentálně zdravotně postiženým, mladým lidem hledajícím první bydlení a bezdomovcům (problematika ostatních skupin v podmínkách ČR je nastíněna v rámci první kapitoly). Zvýrazněny jsou vždy ty potřeby a problémy, se kterými se jednotlivé skupiny setkávají v oblasti bydlení v důsledku jejich specifických potřeb. Následně je pozornost věnována službám a zařízením, které nabízejí řešení problému, a to v kontextu praxe jednotlivých zemích EU. V závěru každé samostatné části je pak popsána situace v ČR.
Klíčová slova: VÚPSV; bydlení; staří; postižení mentálně; postižení tělesně; bezdomovci; rodina mladá; skupiny etnické

Klíčová slova v angličtině: RILSA; housing; elderly / aged; mentally handicapped; physically disabled; homeless persons; young family; ethnic groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Romové v České republice. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 24, č. 4 (1998), s. 8-12.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Analýza sociálního a ekonomického postavení romské menšiny v České republice.
Klíčová slova: skupiny etnické; Romové; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnanost skrytá; práce-Romové; projekty; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; mzda průměrná; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: ethnic groups; Gypsies; employment; unemployment; clandestine employment; employment-Gypsies; projects; education-training; retraining; average wage; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problémy integrace etnických menšin. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 1 (1997), s. 4-6. Pokrač.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Autorka analyzuje definice základních pojmů souvisejících s problematikou integrace imigrantů do hostitelské společnosti a seznamuje s evropskými integračními politikami.
Klíčová slova: cizinci; migrace; skupiny etnické; rehabilitace

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; ethnic groups; rehabilitation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problémy integrace etnických menšin. Pokrač. l. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 2 (1997), s. 5-7.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Výklad komplexní integrační politiky vůči přistěhovalcům, která zahrnuje integraci sídelní, politickou, společenskou a kulturní.
Klíčová slova: cizinci; migrace; skupiny etnické; rehabilitace

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; ethnic groups; rehabilitation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problémy integrace etnických menšin. Dokonč. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 3 (1997), s. 4-6. lit.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Problematika kulturní integrace emigrantů. Národnostní a etnické diaspory.
Klíčová slova: cizinci; migrace; skupiny etnické; rehabilitace; segmentace trhu práce; práva lidská

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; ethnic groups; rehabilitation; labour market segmentation; human rights
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce. [Social partners and racial discrimination on the labour market.]. / Soňa Veverková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 25-27.

[ Veverková, Soňa ]

Anotace:  Tento příspěvek se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce, postojem sociálních partnerů (zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců) a dalších dotčených subjektů (neziskové organizace, orgány veřejné správy) k rasové diskriminaci na pracovišti a k potřebě legislativních úprav v této oblasti. Příspěvek popisuje, jakou důležitost přikládají sociální partneři rasové diskriminaci a jejím projevům a jaké mají povědomí o legislativě týkající se (rasové) diskriminace.
 
Anotace v angličtině:  This article deals with racial discrimination on the labour market as well as the attitude of social partners (representatives of employers and employees) and other affected entities (non-profit organizations, public administration bodies) to racial discrimination in the workplace and the need for legislation in this area. The paper describes the importance social partners attach to racial discrimination and its manifestations, as well as their awareness of legislation concerning (racial) discrimination.
Klíčová slova: skupiny etnické; cizinci; diskriminace; diskriminace pracovní; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: ethnic groups; foreigners; discrimination; labour discrimination; racial discrimination; discrimination in the workplace; opinions; social partners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT