Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace [The economic benefits of managed labour migration]. / Jiří Vyhlídal, Robert Jahoda, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 78 s. - ISBN 978-80-7416-310-4

[ Vyhlídal, Jiří - Jahoda, Robert - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie je odpovědět na otázku, zda a v jaké míře je možné řešit problémy spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem v České republice prostřednictvím pracovní imigrace. Ve své první části se proto monografie věnuje demografickému vývoji v letech 1991 až 2011 a demografické projekci do roku 2100. V následující části je prezentován rozbor výskytu cizinců na trhu práce v ČR podle dat VŠPS a EU-SILC. Monografie se zabývá také konceptem náhradové migrace jako způsobem odhadu objemu imigrace nutné k nahrazení ztrát způsobených celkovým úbytkem populace a specificky pak snížením podílu osob v produktivním věku. Pro kvantifikaci dopadů náhradové migrace na český důchodový systém byl zpracován simulační model. Model vychází z výstupů připravených Bezděkovou komisí (2005), které rozšiřuje o vliv variantní migrace. Podkladová data pro model tvoří již zmíněná prognóza demografického vývoje České republiky do roku 2100 zpracovaná ČSÚ. Ze závěrů monografie vyplývá, že prostřednictvím imigrace lze
do jisté míry kompenzovat celkový úbytek obyvatelstva, rozhodně však jejím prostřednictvím nelze zcela eliminovat negativní efekty populačního stárnutí. V případě nulové migrace hrozí České republice prohloubení problémů financování důchodového systému, naopak výraznější rozsah imigrace se může stát důležitým faktorem pro jeho finanční udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to answer the question whether is it possible to solve the problems associated with the current and expected demographic development in the Czech Republic through labour migration. The first part of the study is therefore devoted to demographic developments from 1991 to 2011, and demographic projections to the year 2100. The following section presents the analysis of the foreigners on the Czech labour market according to the data of LFS and EU-SILC. The report also deals with the concept of replacement migration as a way of estimating the volume of migration necessary to replace losses due to the overall decline in population and specifically by reducing the proportion of the persons of working age. Authors of the study constructed a simulation model to quantify the impact of migration on Czech pension system. The model is based on the basis prepared by Bezděk's commission and extends it with the impact of variant migration. Data on demographic development of the Czech Republic to 210
0 prepared by CZSO forms the input for the model. Conclusions of the study indicate that immigration can, to some extent, compensate for the overall decline in population, but certainly not to eliminate long-term negative effects of population aging. There is a risk of deepening the problems the pension system financing, in the case "zero migration". Conversely, the immigration can be an important factor for long-term sustainability of the pension system.
Klíčová slova: vývoj demografický; cizinci; trh práce; VŠPS; EU-SILC; migrace náhradová; systém penzijní; modelování

Klíčová slova v angličtině: demographic development; foreigners; labour market; LFS; EU-SILC; replacement migration; pension system; modelling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: DC401/2014 Ekonomický přínos pracovních imigrantů, zejména druhé a dalších generací
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Issue connected with senior citizens and an aging population [Problematika vztahující se ke starým občanům a stárnutí populace]. / Jana Godarová - In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4155-7. - s. 85-96 (12 s.).

[ Godarová, Jana ]

Akce: 8.-10.11.2017, Kopřivnice, World Externí odkaz
Anotace:  Problémy týkající se starších občanů a stárnutí populace budou z dlouhodobého hlediska vyžadovat větší pozornost. Nelze se vyhnout řešení tohoto problému. V roce 2050 se podíl osob ve věku 65 let a více v ČR odhaduje na 32,2 %. Systémový přístup k vytváření programů aktivního stárnutí má přímý dopad na zlepšování kvality života místních komunit a vyvážený rozvoj sociálně odpovědné společnosti. Cílem programů aktivního stárnutí na úrovni obcí by mělo být zajištění prodloužení aktivního života v souladu s hodnotami a způsobem života seniorů. Na základě analýzy vlastního dotazníkového šetření v kombinaci s údaji EU-SILC 2015 byly identifikovány hlavní bariéry bránící obecním aktivitám ve vztahu k seniorům: zdravotní stav, nákladová/finanční situace a překvapivě nedostatek volného času.
 
Anotace v angličtině:  Issues regarding senior citizens and an aging population will require greater attention in the long term. Finding a solution to this matter cannot be avoided. In 2050 the proportion of persons aged 65+ in the Czech Republic is predicted to be 32.2%. The systemic approach to creating active aging programmes has a direct impact on improving the quality of life of local communities and the balanced development of a socially responsible society. The aim of active aging programs at the municipal level should be to ensure the prolongation of active life, in line with the values and way of life of senior citizens. Based on the analysis of its own questionnaire survey, combined with EU-SILC 2015 data, the main barriers preventing municipal activities in relation to senior citizens were identified as follows: health condition, cost/financial situation and, surprisingly, lack of free time.
Klíčová slova: stárnutí aktivní; staří; obce; EU-SILC

Klíčová slova v angličtině: active ageing programme; senior citizens; MUNICIPALITIES; EU-SILC
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Poverty of seniors in the Czech Republic [Chudoba seniorů v České republice]. / Jana Godarová - In: Proceedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 59-70 (12 s.).

[ Godarová, Jana ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Přechod z ekonomicky aktivní do ekonomicky neaktivní (důchodové) fáze života představuje pro seniory čas zásadní změny, zahrnující mimo jiné i snížení příjmu a finanční závislost na sociálním (důchodovém) systému. V důsledku toho je tato skupina potenciálně ohrožena chudobou. Je zásadní, aby bylo nalezeno řešení tohoto problému, zejména s ohledem na skutečnost, že se předpokládá, že podíl osob ve 65+ se bude v ČR do roku 2050 postupně zvyšovat na přibližně 32,2 %. Hlavním zdrojem dat pro analýzu chudoby seniorů v tomto příspěvku byl mezinárodní průzkum EU-SILC, podle něhož Česká republika vykazuje obzvláště dobré výsledky s ohledem na všechny mezinárodně sledované ukazatele, například míra AROP (60) pro domácnosti seniorů v ČR dosahuje pouze 5,9 % ve srovnání s průměrem EU28 ve výši 15,9 %. Cílem článku je však osvětlit chudobu seniorů z vícerozměrných perspektiv.
 
Anotace v angličtině:  The transition from the economically active to the economically inactive (retirement) life phase represents a time of substantial change for seniors involving inter alia a reduction in income and financial dependence on the social (pension) system. Consequently, this group is potentially at risk of poverty. Moreover, it is essential that a solution be found to this problem, especially with respect to the fact that the proportion of persons aged 65+ in the Czech Republic is predicted to increase steadily to around 32,2 % by 2050. The main source of data for the analysis of the poverty of seniors in this paper consisted of the EU-SILC international survey, according to which the Czech Republic exhibits particularly good results with respect to all the internationally monitored indicators, for example the AROP (60) rate for the households of seniors in the Czech Republic stands at just 5,9 % as compared to the EU28 average of 15,9 %. However, the article aims to highlight the poverty of seniors from the multidim
ensional perspectives.
Klíčová slova: staří; chudoba; blahobyt; stárnutí; EU-SILC

Klíčová slova v angličtině: seniors; poverty; well-being; population ageing; EU-SILC
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT