Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Základní aspekty pohybu výdělků v období vstupu České republiky do Evropské unie. : Průběžná zpráva - shrnutí analýz. [Basic aspects of earnings movement in the period of the Czech Republic´s EU accession. : Partial report - Summary of analyses.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2003. - 67 s.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Moderní historie českého trhu práce jako místa, které oceňuje práci a alokuje pracovní sílu, začala až v 90. le-tech. Uplynulých třináct let přirozeně nemohlo odstranit všechny deformace nashromážděné ve druhé polovině 20. století a vytvořit standardní mechanismy.. Na základě již zpracovaných analýz práce shrnutí analýz mapuje vývoj mezd a platů v komplexu jejich funkcí od roku 1989. Snaží se vytipovat základní problémy a trendy, které se budou po vstupu ČR do EU střetávat s praxí jednotného vnitřního evropského trhu. Studie je východiskem první částí projektu VÚPSV pod názvem "Postavení a fungování mezd v prvních letech XXI. století.
 
Anotace v angličtině:  The modern history of the Czech labour market as one which reflects the real situation regarding the availability of work and allocation of the labour force began in the early 1990s. 13 years has not been long enough to iron out the problems which had accumulated up to 1989 and to install standard market mechanisms. This study aims to map in detail the development of wages and salaries since 1989 based on the analyses outlined previously. It attempts to identify those basic problems and trends which will be in conflict with existing practise of unified internal European market. The study is starting point for the first part of the RILSA project entitled "The position and functioning of wages in the first years of XXI. Century ".
Klíčová slova: příjmy; mzdy; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: income; wages; European integration process; European integration
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam členství v Evropské unii pro sociální a ekonomický rozvoj České republiky. [Importance of membership in the EU for social and economic development of the CzechRepublic.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 18-27.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan ]

Anotace:  Evropská unie ovlivňuje sociální a ekonomickou realitu České republiky, a to jako vnější institucionální a programová kotva, jako impuls k rozvoji českého hospodářství. Vymezuje sociální dimenzi integračního procesu.
 
Anotace v angličtině:  The European Union affects the social and economic situation of Czech Republic as external institutional and programme frame and as impulse towards development of Czech economy. It determines social dimension of integration process.
Klíčová slova: rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; European integration process
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU. [The development of institutional frame of the Czech economy in the view of social changes and preparation of Czech Republic for the accesion to the EU.]. / Antonín Slaný, a kol. - Brno: Masarykova univerzita, 2004. - 360 s. - ISBN 80-210-3325-8

[ Slaný, Antonín - a kol. ]

Anotace:  Pozornost je věnována analýze fungování české ekonomiky v kontextu jejího institucionálního rámce a v prostředí integračních tendencí, jakož i analýze efektů, které moderní ekonomika vnáší do chování společnosti. Jedná se především o problémy institucionálního zakotvení české ekonomiky a o tlaky na flexibilitu pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce, o diferencující se úroveň pracovních podmínek včetně vzájemného působení daňového a dávkového systému, o marginalizaci na trhu práce a vznikající rozdíly v příjmech různých skupin obyvatelstva. Závěry projektu přispívají k formulaci utváření další hospodářské politiky českého státu, k opatřením sociální politiky, k vyšší efektivnosti a produktivity práce, k opatřením v oblasti pracovních podmínek, jakož i k prevenci sociálních rizik.
 
Anotace v angličtině:  The project pays attention to the analysis of Czech economy in the context of its institutional framework and in the setting of integration trends as well as to the analysis of the effects, which the economy introduces into the behaviour of the society. The effects comprise particularly the problems of institutional anchoring of Czech economy and pressures exerted on labour flexibility, and new forms and methods of work organization, differentiating level of working conditions including interaction of tax and benefit systems, marginalization on the labour market and emerging income differences in different group of population. Conclusions of the projects contribute to formulation of a future economic policy of the Czech state and they are focuse on provision of social policy, on increasing of labour productivity, measures in the area of working conditions and prevention of social risks
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; ekonomika; politika sociální; trh práce; zabezpečení sociální; organizace práce; flexibilita pracovní; podmínky pracovní; osoby obtížně umístitelné; diferenciace mzdová; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration process; ECONOMY; social policy; labour market; labour market marginalisation; SOCIAL INSURANCE; work organization; labour flexibility; working conditions; hard-to-place persons; wage differences
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HB01-03 - Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT