Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rozvoj lidských zdrojů. [Human resources development.]. / Magdalena Kotýnková - Praha: VŠE, 2002. - 197 s. - ISBN 80-86419-48-7

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Monografie je věnována rozvoji lidských zdrojů na trhu práce. Je rozdělena na dvě části, první část obsahuje rozvoj lidských zdrojů na evropském trhu práce a druhá část je věnována rozvoji lidských zdrojů na českém trhu práce. Rozvoj lidských zdrojů je sledován v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti a Evropské strategie sociálního začleňování. Rozvoj lidských zdrojů je zároveň popsán jako aktivní faktor ovlivňující sociálně - ekonomickou úroveň společnosti.
Klíčová slova: zdroje lidské; evropská strategie zaměstnanosti; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: human resources development; European employment strategy; European strategy of social inclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. [Czech Labor Market and European Employment Strategy.]. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.) - Brno: FSS MU v Brně, 2004. - 241 s. - ISBN 80-210-3565-X

[ Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin - (eds.) ]

Anotace:  Autoři sborníku pojednávají s oporou v empirických datech o sociálních, ekonomických a organizačních podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  Authors deal with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. They focus especially in social, economic, and organizational circumstances.
Klíčová slova: trh práce; evropská strategie zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; akční plány individuální; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: labour market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Quality in Work: A priority for European employment policy ? Czech Republic. [Kvalita práce: priorita evropské politiky zaměstnanosti ? Česká republika.]. / Tomáš Sirovátka - In: European Employment Observatory. - ISSN 1725-5376 - č. 2 (2004), s. 150-155 (6 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Studie, zahrnující tyto tématické okruhy: kvalita pracovního života (definice, aspekty, politika, význam); rozvoj dovedností a celoživotní vzdělávání, vývoj pracovní kariéry; rovnost gendru; bezpečnost a zdraví při práci; flexibilita a zabezpečení; inkluze a přístup na trh práce; organizace práce a rovnováha mezi prací a rodinným životem; sociální dialog a zapojení pracovníků; rozdílnost a odstranění diskriminace; celková výkonnost práce.
 
Anotace v angličtině:  A study addressing the following issues: quality of work life (definitions, aspects, policy and purpose); development of skills and life-long education; career development; equality of genders; work safety and health; flexibility and security; inclusion and access to the labour market; organisation of work and the balance between work and family; social dialogue and staff involvement; divergence and elimination of discrimination; total work performance.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; strategie zaměstnanosti; evropská strategie zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: quality of work; european employment strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? [Have Individual Employment Action Plans "Died" in the Czech labour Offices?]. / Markéta Horáková, Pavel Horák, Tomáš Sirovátka - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 7-13 (7 s.).

[ Horáková, Markéta - Horák, Pavel - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Prezentovaná esej se věnuje různým metodám využívání a zavádění nového nástroje aktivní politiky trhu práce - individuální akční plán (IAP) - v ČR od r. 2003. IAP by měl pomoci motivovat mladé a dlouhodobě nezaměstnané lidi registrované na úřadech práce k hledání zaměstnání. Tento požadavek lze splnit pouze pod podmínkou, že IAP jsou běžným personálem pracovních úřadů poskytovány profesionálně. Empirický výzkum ukazuje, že IAP lze poskytovat jak profesionálně, tak byrokraticky. Předkládaný text se pokouší tuto skutečnost testovat. Jakým způsobem zavádějí IAP běžní zaměstnanci 4 vybraných úřadů práce v různých regionech v rámci daných podmínek zavádění v r. 2003 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  The presented essay is concerned with the various methods of utilizing and implementing the new introduced instrument of active job market policy - the individual action plan (IAP) - in the Czech Republic since 2003. The IAP should help motivate young and long-term unemployed people on record at the labour offices to find employment. This claim can be achieved only under the condition that IAPs are provided professionally by regular labour office staff. Empirical research shows that it is possible to provide IAP both professionally and bureaucratically. The presented text tries to test this fact. In what way do regular employees of 4 selected labour offices in various regions implement IAPs under the given implementation conditions in these regions in 2003 and 2006.
Klíčová slova: akční plány individuální; evropská strategie zaměstnanosti; profesionalismus; byrokracie

Klíčová slova v angličtině: individual action plans; European employment strategy; bureaucracy; professionalism
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT