Publikační činnost: 2003
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Postavení základních sociálních skupin obyvatelstva v počátečním období členství ČR v EU. [A Status of Distinctive Social Groups in the Initial Stage of the Czech Republic Membership in the EU.]. / Věra Kuchařová - In: Sociální důsledky vstupu ČR do EU. / Ivo Baštýř. - Praha : VŠE, VÚPSV, 2003. - s. 270-277.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola v publikaci äSociální důsledky vstupu ČR do EUô má být výchozí úvahou k dalšímu zkoumání diferencovaných dopadů členství v EU na různé sociální skupiny. Dává náměty k možnému přístupu a podává stručné odhady dopadů vstupu ČR v roce 2004.
 
Anotace v angličtině:  A chapter in a book äSocial Consequences of Accession Of the Czech republic to EUô should be an introductory reflection about a possible future research on different impacts of the EU membership on individual social groups. The chapter submits proposals for possible approach as well as a draft forecast of impacts of the Czech Republic accession in 2004.
Klíčová slova: EU; postavení sociální; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: European Union; Social status; standard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Veřejné finance v ČR a EU. [Public finance in CR and EU.]. / Robert Jahoda, Jan Šelešovský - Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. - 170 s. - ISBN 80-210-3410-6

[ Jahoda, Robert - Šelešovský, Jan ]

Anotace:  Kniha popisuje základní vztahy, které panují ve veřejných financích. Je zaměřena na úvod do teorie, kterou dále demonstruje na praktických otázkách veřejných financí v ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  Book describes basic relations in public finance. It deals with introduction to the public finance theory, which is then expanded on topics from Czech and EU public finance experiences.
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; EU; politika fiskální; sektor veřejný; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; European union; fiscal decentralization; tax policy; public sector expenditure; fiscal imbalance
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství - syntéza teoretických východisek a konceptů. [Approaches to assessment of social services effectiveness in national economy - synthesis of teoretical background and concepts]. / Jan Mertl - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-72-3

[ Mertl, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předkládané výzkumné studie je na základě syntézy klíčových teoretických poznatků a aktuálních empirických trendů poukázat na sociální a ekonomické aspekty ovlivňující otázky efektivnosti sociálních služeb. Význam a očekávaný nárůst spotřeby sociálních služeb je v současné společnosti, charakterizované demografickým stárnutím, širokým spektrem výskytu civilizačních chorob a změnami tradičního způsobu života, mimo vší pochybnost. Analýza se věnuje především službám sociální péče, které tyto změny postihnou nejvýznamněji. Studie se nejprve zabývá jejich ekonomickými charakteristikami, vazbami zdravotní a sociální péče a ukazuje komplexnost produkce blahobytu v oblasti sociálních služeb. Studie vychází z dostupné domácí i zahraniční literatury, je výběrová vzhledem k uvedeným cílům a předmětu zkoumání a nabízí čtenáři syntézu poznatků, které mohou rozšířit současný český diskurz v otázce efektivní existence sociálních služeb v rámci tržní ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The goal of this study is to emphasize social and economical aspects of social services effectiveness with a strong theoretical background and reflection of current empirical trends. The importance and expected growth in consumption of social services is in current society, characterized by demographic ageing, wide selection of civilization diseases and changes of traditional life-style, without any doubt. The analysis focuses most of all on the social care, which will be the most affected by these changes. This study first focuses on their economical characteristics, the relationship of health and social care and show the complexity of welfare production of social services. Next with respect to its goal briefly summarizes current family and population trends and changes in health care, too. The study outcomes from existing home and foreign literature, is selective regarding its goals and subject of interest and offers to reader findings, which could help current Czech discourse about effective existence of s
ocial services in market economy.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální; péče zdravotní; stárnutí; poskytovatelé sociálních služeb; EU

Klíčová slova v angličtině: social services; social care; health care; demographic ageing; social service providers; services of general interest; European Union
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Aktuální trendy v rozvoji sociálních služeb v zemích EU a v ČR ve světle očekávaných změn ve struktuře populace [Current trends in the development of social services in the EU countries and in the Czech Republic in light of expected changes in the population structure]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 6 (2016), s. 2-7 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Stárnutí populace se bezprostředně dotýká všech zemí EU. Významným způsobem se mění struktura obyvatelstva, rostou nároky na jednotlivé sociální systémy. V rámci odborných diskusí je soustavně věnována pozornost především otázkám dlouhodobé udržitelnosti důchodových systémů, v posledních letech se pozornost zaměřuje rovněž na problematiku sociálních služeb a zdravotní péče. Cílem tohoto příspěvku je na pozadí komparace systémů poskytování a financování sociálních služeb v evropských zemích - zejména v Rakousku - identifikovat některá nová řešení, která jednotlivé státy uvedly do praxe v posledním období a na tomto základě předložit návrh některých nových opatření a přístupů, které by bylo účelné promítnout do legislativy a praxe v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Ageing of the population solves all EU countries. Significantly changes the age structure of the population, increasing demands on social systems. In the framework of expert discussions attention is paid concerned mainly with the long-term sustainability of pension systems, in recent years attention has also focused on social services and health care. The aim of this paper is the background of the comparison of systems providing and financing social services in European countries - especially in Austria - to identify some new solutions to individual states to put into practice in the last year and on that basis to submit a proposal of some new measures and approaches that have been expedient reflected in legislation and practice in the Czech Republic.
Klíčová slova: stárnutí populace; komparace mezinárodní; služby sociální; EU

Klíčová slova v angličtině: population ageing; international comparison; social services; European Union
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Current issues associated with the development of social services in the European Union [Aktuální otázky spojené s rozvojem sociálních služeb v Evropské unii]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of 14th International Scientific Conferešnce "Economic policy in the European Union member countries" / Ingrid Majerová, Eva Kotlánová. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. - ISBN 978-80-7510-210-2. - s. 565-573 (9 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Petrovice u Karviné, 2016-09-14-14,MZ
Anotace:  Problém stárnutí populace se přímo týká všech členských zemí EU. Struktura populace se výrazně mění, což klade stále větší nároky na jednotlivé sociální systémy. V rámci diskuse mezi odborníky o těchto otázkách je pozornost trvale věnována především dlouhodobé udržitelnosti důchodových systémů a v posledních letech se pozornost zaměřila také na sociální služby a zdravotní péči. Cílem tohoto příspěvku je na pozadí různých charakteristik problémů týkajících se srovnání systémů, které poskytují i financují sociální služby v evropských zemích, zejména pokud jde o Rakousko, identifikovat nová řešení, která jednotlivé státy zaváděly v nedávné době, a na tomto základě dát návrhy na řadu nových opatření a přístupů, které by mohly být transponovány do legislativy i praxe v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The issue of ageing populations directly concerns all EU member countries. The structure of the population is changing significantly, which is placing increasing demands on individual social systems. In the context of discussion between experts on such issues, attention is being consistently devoted particularly to the long-term sustainability of pension systems and, over recent years, attention has also focused on social services and health care. The aim of this paper is, against the background of the various characteristics of the problems concerning the comparison of the systems which provide and finance social services in European countries, particularly with respect to Austria, to identify new solutions which individual states have implemented in recent years and, on that basis, to suggest proposals for a range of new measures and approaches which might be transposed into both legislation and practice in the Czech Republic.
Klíčová slova: stárnutí populace; srovnání mezinárodní; služby sociální; EU

Klíčová slova v angličtině: ageing population; international comparison; social services; European Union
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT