Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Věda, evaluace a sociální politika. [Science, evaluation and Social Policy.]. / Jiří Winkler, Tomáš Sirovátka - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 250-257.

[ Winkler, Jiří - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Studie popisuje dva základní přístupy k evaluaci programů sociální politiky. Upozorňuje na možnosti a bariéry uplatnění evaluací v politické praxi. Uvádí přehled základních výzkumných oblastí evaluačního výzkumu sociálních programů.
Klíčová slova v angličtině: Public Management; Policy Science; Evaluation
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. [Programmes of active employmen policy. Evaluation of effects on unemployment in 2006.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 106 s. - ISBN 978-80-87007-66-2

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  V této analytické zprávě se zabýváme hodnocením efektů APZ v České republice. Vedle efektů různých programů APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, absolventských míst, chráněných dílen a míst, SVČ a IAP) sledujeme vliv parametrů programů (podle typů, délky, nákladů a kombinace programů). Efekty analyzujeme v období až jeden a půl roku po ukončení programů. Tato práce navazuje na poznatky zjištěné v posledních studiích VÚPSV. Hlavní inovací předložené zprávy je aplikace nového výzkumného přístupu - tzv. párování, kdy na základě známých vlastností hledáme stejné jedince a zjišťujeme míru rizika. Aby se efekty APZ mohly dostatečně projevit, účastníky programů sledujeme nejméně šest měsíců po ukončení APZ.
 
Anotace v angličtině:  This analytical report deals the evaluation of the Active Labour Markets Measures in the Czech Republic. Besides effects of different ALMPs (training, activation and subsidized jobs) we follow the influence of the parameters of the programs such as subtypes, duration, subsidies or combination of programs. Effects are perceived in the period of one year and a half after the end of the particular program. The text links the concluding of the previous research of the RILSA. Main innovation of the research is the application of the matching pairĺs methodology. To see the overall effects, the participants are examined at least six months after the end of the program.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnání podporované; trh práce; regrese logistická; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: evaluation; quasi-experiment; net and gross effects; active labour market measures; training; subsidized jobs; activation; labour market; match pairs; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce [Finding examples of good practice - programmes funded by the European Social Fund in the Czech Republic aimed at improving access of disadvantaged groups in the labor market]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-096-7

[ Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních několika desítkách let proběhlo na trhu práce několik zásadních změn, které mají důsledky pro charakter práce, charakter pracovních trhů a jejich aktéry. Hovoří se o diferenciaci rizik, segmentaci pracovních trhů a dualistické strategii ochrany práce, kombinující vysokou produktivitu a vysoké mzdy s vysokou nezaměstnaností a vysokým stupněm sociální ochrany. Mnohé z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány právě v rámci ESF. Někteří autoři jsou ke kapacitě těchto opatření řešit negativní efekty trendů popsaných výše poměrně skeptičtí a zároveň upozorňují na jejich evaluační deficit, který je realitou i v ČR. Chybí ucelený přehled o opatřeních, jejich vyhodnocení a tím pádem i příklady těch programů, které selhaly. Tato studie si klade za cíl přispět k dílčímu zaplnění tohoto deficitu a vyhodnotit právě dva z programů financovaných ESF, které byly zaměřeny na zvýšení přístupu na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin, a to v českých podmínkách.
 
Anotace v angličtině:  In recent decades several fundamental changes took place in the labour markets that have implications for the nature of work, the nature of labor markets and their actors. We are talking about the differentiations of the risks, segmentation of labour markets and labour protection dualistic strategy, combining high productivity and high wages with high unemployment and a high degree of social protection. Many of the tools of active employment policy are being supported under the ESF. Some writers are quite skeptical about the capacity of these measures to address these negative effects and points on their evaluation deficit. There is a lack of a comprehensive overview of the measures, their evaluation and thus the examples of those programs that have failed. This study aims to contribute to the partial filling of the deficit and to evaluate just two of the programs funded by the ESF, which focused on the increasing access to the labor market one of the disadvantaged groups in Czech conditions.
Klíčová slova: trh práce; skupiny znevýhodněné; Romové; vyloučení sociální; segmentace trhu práce; projekty; program sociální; dobrá praxe; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: labour market; disadvantage groups; disadvantaged groups; social exclusion; labour market segmentation; evaluation; Roma minority; projects; social program; good practice
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? [Qualitative Labour Market Monitoring and Forecasting: Swedish Way?]. / Josef Horňáček, Lenka Klimplová, Josef Pitner, Jiří Vyhlídal, Jiří Winkler, Iveta Zelenková - Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 128 s. - ISBN 978-80-210-7501-6

[ Horňáček, Josef - Klimplová, Lenka - Pitner, Josef - Vyhlídal, Jiří - Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta ]

Anotace:  Kniha prezentuje výsledky pilotního šetření, které testovalo uplatnitelnost vybraných prvků švédského přístupu k monitorování trhu práce na vybraných lokálních trzích práce a jeho implementaci v podmínkách vybraných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji. Tato studie, která vznikla v rámci projektu OP LZZ "Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhuö, si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je přístup založený na kvalitativní analýze požadavků zaměstnavatelů na pracovní sílu použitelný v podmínkách veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zda je užitečný pro zlepšení jejich fungování, zejména pak zprostředkovatelské funkce. Pilotní studie ověřila možnost implementovat adaptovanou švédskou metodiku na českém trhu práce a potvrdila možnost sběru dat kvantitativní i kvalitativní povahy u zaměstnavatelů v požadované struktuře (kombinace kvalifikačních a kompetenčních požadavků). Jednoznačně se ukázalo, že zaměstnanci ÚP ČR jsou připravení a dostatečně kompetentní ke sběru
dat o pracovním trhu a poptávce po pracovní síle prostřednictvím rozhovorů vedených se zástupci zaměstnavatelů. Limitem pro provádění cíleného plošného monitoringu je však stávající organizační kapacita ÚP ČR. Také následná práce s informacemi získanými monitoringem a konkrétní propojování nabídky a poptávky na trhu práce narážejí na určitá omezení, a to zejména na vysoký počet uchazečů připadající na jednoho zprostředkovatele a nedostatečnou podporu ze strany informačních systémů. Důležitým přínosem evaluovaného programu nejsou ale jen informace získané z dotazování zaměstnavatelů, ale také samotný proces, při kterém dochází k sebezdokonalování se pracovníků VSZ, sebeučení se sbíráním dat a k rozvoji instituce ÚP ČR jako sebeučící se organizace, která je schopna měnit své zažité postupy díky znalostem získaným při interakci se zaměstnavateli. Neméně důležitým aspektem je i budování spolupráce a partnerských vztahů mezi VSZ a zaměstnavateli.
 
Anotace v angličtině:  This book presents the results of a pilot study testing the applicability of selected elements of the Swedish approach to labour market monitoring in selected local labour markets and its implementation in terms of selected contact centres of the Czech Employment Office in the South Moravian Region. This study which was put together under the project "Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling" aims to answer the question whether an approach based on qualitative analysis of the employersĺ requirements on the labour force is applicable in the circumstances of the Czech Employment Office and whether it improves its efficiency. The pilot study verified the possibility of implementing an adapted Swedish methodology on the Czech labour market and confirmed the possibility of collecting data from the employers in the required structure (combination of qualification, skill and competency requirements). It clearly showed that employees of the Employment Office are prepared and competent enough to
collect data on the labour market and the demand for labour force through interviews conducted with representatives of employers. The limit for the implementation of targeted extensive monitoring is however the current organizational capacity of the Czech Employment Office. Also subsequent work with the information obtained through the monitoring and specific matching of supply and demand in the labour market faces certain restrictions, especially on the high number of applicants per one clerk, and lack of information system support. Important benefits of the evaluated programme include not only the information obtained from interviews with employers, but also the process itself, which brings self-improvement of the PES staff, independent learning in collecting the data, and development of the Employment Office as a learning organization that is able to change its preconceived practices through knowledge gained from the interaction with employers.
Klíčová slova: trh práce; monitorování; prognózování; kompetence; služby zaměstnanosti veřejné; kvalitativní přístup; sběr informací u zaměstnavatelů; evaluace; ČR; Švédsko

Klíčová slova v angličtině: labour market; monitoring; forecasting; competences; public employment services; qualitative approach; collection of information among employers; evaluation; Czech Republic; Sweden
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny [Methodology for monitoring and evaluation of the grant programs of the Office of the Government of the Czech Republic focused on the integration of the Roma minority]. / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. - 136 s.

[ Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika byla vytvořena s finanční podporou TA ČR, v rámci stejnojmenného projektu aplikovaného výzkumu TD03000321. Metodika představuje komplexní nástroj interního hodnocení dotačních programů zejména pro zástupce Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny ÚV ČR, kteří mají přímý vliv na věcný obsah a implementaci programů. Cílem jejího uplatnění je přinést informace užitečné pro strategické rozhodování o koncepci programů a jejich další implementaci. Metodika obsahuje sadu kritérií a indikátorů hodnocení dotačních programů, s cílem vyhodnotit programy ze tří perspektiv: z hlediska souladu programových cílů s národními integračními cíli; z hlediska souladu implementace podpořených projektů s koncepčními záměry dotačních programů a z hlediska výstupů a výsledků, které programy přinášejí pro změnu situaci koncové cílové skupiny ľ příslušníků romské etnické menšiny.
 
Anotace v angličtině:  Methodology was created with the financial support of the TA CR, in the course of a project applied research TD03000321. The methodology is a comprehensive tool for the internal evaluation of the grant programs and it is intended especially for representatives of the Government Council Departments for Roma Minority Affairs and the Government Council Secretariat for the Roma Minority Affairs who have a direct impact on the content and implementation of the programs. The aim is to bring useful information for strategic decision-making about the conception of programs and their further implementation. The methodology includes a set of criteria and indicators of grant programs, to evaluate programs from three perspectives: harmony of the programsĺ objectives with the national integration objectives; consistent implementation of supported projects with the conceptual intentions of the subsidy programs and the aspect of the outputs and results of the programs that bring the change the situation of the target group
ľ members of the Roma ethnic minority.
Klíčová slova: monitorování; hodnocení; implementace; začleňování sociální; integrace; Romové; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: monitoring; Evaluation; implementation; social inclusion; integration; Roma minority
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. [Implementation of selected programmes of active employment policy and evaluation of their efficiency and effectiveness from the perspective of the Labour Office of the Czech Republic in 2017: Partial background study I.]. / Miroslava Rákoczyová, Miriam Kotrusová, Pavel Horák, Jan Kubát, Helena Marešová, Danica Schebelle, Marie Táborská, Robert Trbola, Jana Váňová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 85 s. - ISBN 978-80-7416-338-8

[ Rákoczyová, Miroslava - Kotrusová, Miriam - Horák, Pavel - Kubát, Jan - Marešová, Helena - Schebelle, Danica - Táborská, Marie - Trbola, Robert - Váňová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá mapováním realizace vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím reflexe zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017. Sledovány byly vybrané programy APZ, především veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace. Tato dílčí zpráva doplňuje kvantitativní analýzu "Zhodnocení krátkodoČbých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných" o kvalitativně hloubkový vhled do dané problematiky. Byla využita smíšená metodologie sociálně-vědního výzkumu, v rámci kterého bylo realizováno on-line dotazování, na které navazovaly individuální polostrukturované rozhovory a skupinové rozhovory s respondenty ze všech krajů ČR. Při analýze dat byla využita statistická analýza kvantitativních dat a obsahová (tematická) analýza kvalitativních dat.
Získaná zjištění poukazují na relativně dobře nastavenou APZ, která podporuje zaměstnanost a uplatnitelnost osob na trhu práce, naráží však na specifika související s fungováním trhu práce v období plné zaměstnanosti a na systémová omezení související s nezaměstnaností v ČR (zejména exekuce, nízké mzdy, nelegální zaměstnanost).
 
Anotace v angličtině:  This study is mapping the implementation of selected tools of active labor market programmes (ALMP) in 2017 through the reflection of the Czech Labor Office employees in 2017. It concentrates mainly on the following active labor market programmes: community work, socially purposeful jobs and retraining. This sub-report complements the quantitative analysis "Evaluation of short and mid-term impacts of some ALM programmes with focus on long-term unemployed people implemented in 2014" with a qualitatively in-depth insight into the issue. A mixed methodology of socio-scientific research was used, where on-line questioning was conducted, followed by individual semi-structured interviews and group interviews with respondents from all regions of the Czech Republic. Statistical analysis of quantitative data and content (thematic) analysis of qualitative data was used to analyze the data.
Acquired findings point to relatively well-defined ALMP, which promote employment and employability of people in the labor market, however, it encounters specificities related to the functioning of the labor market during the period of full employment and to systemic restrictions related to unemployment in the Czech Republic (especially seizure or property, low wages, illegal employment).
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; kraje; hodnocení; zaměstnanci ÚP ČR; ČR

Klíčová slova v angličtině: active employment policy; regions; evaluation; labour office employees
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 [Evaluation of the impact and targeting of the program of subsidised workplaces in 2017]. / Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC, Markéta HORÁKOVÁ, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 108 stran - ISBN 978-80-7416-424-8 (print), - ISBN 978-80-7416-425-5 (pdf)

[ HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu jsme se zabývali vyhodnocením programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2017. V textu byla uplatněna mikroekonomická perspektiva dopadového hodnocení (kvaziexperimentální ľ CEM) doplněná analýzou cílenosti programů a analýzou programových dokumentů a rozhovorů s pracovníky ÚP. Rok 2017 byl rokem nízké nezaměstnanosti (s tím souvisí změna struktury uchazečů) a snahy pracovníků Úřadu práce cílit SÚPM na nejvíce znevýhodněné uchazeče, klienty hmotné nouze atd. V roce 2017 byla převaha účastníků SÚPM alokována v pěti základních subtypech (SÚPM NIP OPZ, SÚPM ľ vyhrazení místa, Regionální SÚPM vyhrazené, Odborné praxe do 30 let a SÚPM ľ SVČ). Tyto programy se částečně odlišují jak účelem, tak svou cíleností. SÚPM mají schopnost držet valnou většinu svých účastníků dlouhodobě mimo evidenci Úřadu práce, a to i pokud dotace trvá jen půl roku. Rozsah účastníků, kteří jsou po programu průběžně v evidenci, je v závislosti na typu programu 10 až 20 % (většinou 10 až 15 %).
Někdy v budoucnu (po programu) se do evidence vrátilo cca 35 až 45 % účastníků. Účastníci programů se do evidence vracejí o něco častěji než kontrolní skupina, ale rozdíl není velký. Zaznamenali jsme větší návratnost do evidence u osob se zdravotními problémy a u starších uchazečů. Po návratu do evidence účastníci relativně rychle opět odcházejí, proto dochází k celkově nízké přítomnosti účastníků programů v evidenci. U odchodu z následné evidence se též projevuje vyšší podíl nástupů účastníků do zaměstnání. Z hlediska důvodu odchodu z evidence se v kontrolní skupině silně projevují neznámé důvody (23,5 %) a sankční vyřazení (18,1 %).
 
Anotace v angličtině:  This study evaluated Active labour market policy programs Ĺsubsidised workplaces in the private sector. We used the micro-economic perspective of impact evaluation (quasi-experimental ľ CEM). We also present the targeting analysis of the programs and explain the impacts in a broader context using program documents and interviews with public employment office (PES) employees. The year 2017, for which this analysis was conducted, was when the unemployment level in the Czech Republic was very low. Mostly the unemployed with substantial employability problems stayed in the PES register. Employment office workers targeted subsided workplaces to those unemployed with more work handicaps. We analysed five subtypes of subsidised workplaces. We found that these subtypes of subsidised workplaces differ in their intended purpose and targeting. Most program participants were out of the PES register during and after participation in the subsidised workplace.
About 10 to 20 percent of program participants are continuously in register and about 35 to 45 percent return to register after the program (comparable to the control group). People with disabilities and over 50 more often return to register after the program. When people return to register, they can leave again relatively quickly. In the control group, many unemployed left PES register to economic inactivity or sanctioned by PES.
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; politika zaměstnanosti aktivní; evaluace; cílenost programů APZ

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; employment; active employment policy; Evaluation; program evaluation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 [Evaluation of the Impact and Targeting of the Program of Community Service in 2016]. / Jiří VYHLÍDAL, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ, Markéta HORÁKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 94 stran - ISBN 978-80-7416-426-2 (print), - ISBN 978-80-7416-427-9 (pdf)

[ VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je popsat dopady programu veřejně prospěšných prací (VPP) v České republice v roce 2016. Pokud není uvedeno jinak, všechny výstupy a výsledky uvedené v této studii pocházejí z analýz provedených na souboru administrativních dat sbíraných v souvislosti s evidencí uchazečů o zaměstnání a administrací programů aktivní politiky zaměstnanosti na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (OKPrace). Programy tvorby pracovních míst ve veřejném sektoru (VPP) jsou z velké části určeny uchazečům, kteří jsou obvykle ve vztahu k trhu práce označováni jako outsideři. Cílem těchto programů není vždy nutně nebo především umístění absolventů zpět na trhu práce. Mohou například plnit funkci prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo také prevence zapojení uchazečů v nelegální ekonomice. Mohou také sloužit jako prostředek zlepšení finanční situace osob a domácností dlouhodobě závislých na systému sociální podpory.
Z naznačené mnohosti cílů s tímto typem programu spojených vyplývá i jistá obtíž při evaluaci jejich dopadu. A mnohostranné zaměření těchto programů se může projevit i v případě analýzy cílenosti. Jakkoli tedy existují oficiální dokumenty, které definují cíle programu a způsoby jeho implementace, nakonec bylo možné až z výsledků analýz určit, jakým cílům či účelům byla při implementaci dána přednost. Do programu VPP vstoupilo v průběhu roku 2016 celkem 15 884 uchazečů, což představuje necelá dvě procenta (1,87 %) z celé sledované kohorty nezaměstnaných, tzn. z těch, kteří byli v registru ÚP v roce 2016 alespoň jeden den. Účastníky VPP byli nejčastěji muži ve věku nad 50 let, bez nezaopatřených dětí, s nižším dosaženým vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. V jejich pracovní anamnéze je možné najít buďto jedno nebo několik málo poměrně dlouhých, nebo více opakovaných kratších období nezaměstnanosti. Do programu však často nastupovali po relativně krátkém období sledované evidence.
Hodnocení dopadu programu VPP je založeno na aplikaci quasi-experimentálního kontrafaktuálního přístupu, založeného na párování členů intervenční skupiny (uchazečů, kteří absolvovali program VPP v roce 2016) a kontrolní skupiny (uchazečů, kteří žádný program APZ v roce 2016 neabsolvovali). Z porovnání výsledků intervenční a kontrolní skupiny vyplývá, že účast v programu VPP ve větší míře vede k opětovné evidenci v období po skončení programu. Z absolventů programu VPP se po skončení programu v monitorovaném období vrátila zpět do evidence takřka polovina (49,9 %). A čtvrtina z těch, kteří se vrátili do evidence, tak učinila bezprostředně po skončení účasti v programu VPP. Další čtvrtina do 6 měsíců. Do roka se do evidence vrátily tři čtvrtiny z nich. Z kontrolní skupiny se v monitorovaném období, trvajícím 22 měsíců, zpět do evidence vrátila jen o málo více než čtvrtina uchazečů (28 %). A i tempo jejich návratu bylo pomalejší než u absolventů VPP.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to describe the impacts of the program of public sector job creation in the Czech Republic in 2016. Unless otherwise stated, all outputs and results presented in this study come from analyzes performed on a set of administrative data collected in connection with the registration of job seekers and administration of ALMPs at contact workplaces of the Labor Office of the Czech Republic (OKPrace). Public sector job creation program is largely aimed at jobseekers, who are usually referred to as "outsiders" in relation to the labor market. The goal of these programs is not always necessarily or, above all, to place participants back on the labor market. For example, the program can serve as a prevention of long-term unemployment, or also a prevention of the involvement of job seekers in the illegal economy. Program can also serve as a means of improving the financial situation of people and households being long-term dependent on the social support system.
The indicated number of objectives associated with this type of program also results in a certain difficulty in the evaluation of its impact. And the outcome of targeting analysis is also affected by the multifaceted focus of the program. Thus, although there are official documents that define the objectives of the program and the methods of its implementation, in the end it was only possible to determine from the results of the analyzes which objectives or purposes were given priority during the program implementation. In the course of 2016, 15.884 job seekers (1.87% of the entire monitored cohort of the unemployed) took part in the program of public sector job creation. Program participants were most often men over the age of 50, without dependent children, with lower educational attainment and in good health. In their work history can be often identified either one or a few relatively long or more repeated shorter periods of unemployment.
However, they frequently joined the program after a relatively short period of monitored registration. The evaluation of the program impact is based on the application of a quasi-experimental counterfactual approach, based on the matching of members of the intervention group (applicants who started participation in the program in 2016) and the control group (applicants who did not attend any ALMP program in 2016). A comparison of the results of the intervention and control groups shows that participation in the program leads to a greater extent to re-registration in the period after the end of the program. Almost half of the graduates of the program (49.9%) returned to the register in the monitored period in the monitored period. And a quarter of those who returned to the register did so immediately after their participation in the VPP program ended. Another quarter within 6 months. Within a year, three quarters of them returned to the register.
In the monitored period, lasting 22 months, only just over a quarter of applicants (28%) from the control group returned to the register. And the pace of their return was slower than that of the program participants.
Klíčová slova: práce; nezaměstnanost; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: work; unemployment; Evaluation; analysis; Targeting; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě [Analysis of the Content of Work - an Approach to the Fair Evaluation of the Complexity of Work in the Public Administration Sector]. / Richard ORNSTEIN - In: FÓRUM sociální politiky Roč. 15, č. 2 (2021), s. 30-33 (4 strany).

[ ORNSTEIN, Richard ]

Anotace:  Článek je dílčím výstupem projektu, který dle požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje nástroj zajišťující objektivní zkoumání prací za účelem podpory rovného a spravedlivého odměňování za práci ve veřejné správě. Náročným předmětem rozhodování při aktualizaci katalogu prací ve veřejných službách a správě je zařazování povolání do příslušné platové třídy, která odpovídá skutečné náročnosti práce. Objektivní rozhodnutí o tarifním zařazení prací musí být výsledkem analytického procesu, který vychází vstříc uplatňování oprávněných požadavků změn, odstraňuje negativa intuitivního rozhodování a zaručuje správnost tarifního vyjádření složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací.
 
Anotace v angličtině:  The article is a partial output of a project which, according to the requirements of the Ministry of Labor and Social Affairs, is preparing a tool ensuring objective examination of work in order to support equal and fair remuneration for work in public administration. The demanding subject of decision-making when updating the catalog of works in public services and administration is the classification of occupations into the relevant grade, which corresponds to the actual intensity of the work. An objective decision on the tariff classification of works must be the result of an analytical process that meets the application of justified requirements of changes, removes the negatives of intuitive decision-making and guarantees the correctness of tariff tariff expression, responsibility and effort.
Klíčová slova: ČR; trh práce; mzdy; rovné odměňování; správa veřejná; analýza práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; equality; public administration; analysis of labour; Evaluation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce [Outcomes in Social Work and its Relationship to the Quality of Social Work Practice]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 22, č. 3 (2022), s. 89-106 (17 stran).

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  CÍLE: Na základě pohledů expertů diskutujeme téma výsledku výkonu sociální práce ľ co lze v sociální práci považovat za výsledky, jaká mají tyto výsledky specifika a jaký mají vztah ke kvalitě výkonu sociální práce.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Téma výsledkové kvality je zasazeno do širokého kontextu New Public Managementu (NPM). Východiskem pro pojednání o výsledku v sociální práci pak jsou vybrané charakteristiky sociální práce (prvek nepředvídatelnosti a dvojí mandát).
METODY: Byla uplatněna tematická analýza polostrukturovaných rozhovorů se zástupci záměrným výběrem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: Experti spojují s kvalitou sociální práce především ty její výsledky, které mají bezprostřední či dlouhodobý dopad na kvalitu života klientů. Na jejich dosahování má vliv i sociální prostředí, a proto je nelze přímo využít pro externí hodnocení kvality sociální práce. Výsledky typu výstupy, tj. měřitelné aspekty procesu poskytování služeb sociální práce, nelze dle expertů za indikátory kvality sociální práce považovat, a pokud jsou takto využity, hrozí snížení kvality sociální práce.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Mechanismy zodpovídání se z výsledků své práce formulované v rámci NPM nejsou pro sociální práci vhodné. Je nezbytné nejen formulovat takové návrhy hodnocení kvality v sociální práci, které důsledně vycházejí z hodnot a specifik sociální práce, ale též usilovat o jejich prosazení.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: Based on expert opinions, we have discussed what may be considered as results in social work, their specifics, and how they relate to the quality of social work practice.
THEORETICAL BASE: Result quality has been framed by the context of New Public Management (NPM). The starting point for discussion of the results in social work was the selected characteristics of social work (the element of unpredictability and the dual mandate).
METHODS: Thematic analyses of semi-structured interviews with representatives of deliberately selected sample of organisations influencing the performance of social work in various areas was applied.
OUTCOMES: Experts associate with the quality of social work primarily outcomes that have an impact on the quality of life of the clients. However, social environment intervenes into outcomes achievement, and therefore they cannot be used for external evaluation of the quality. According to experts, outputs, i.e., measurable aspects of the process of providing social work services, cannot be considered as indicators of the quality of social work; if they are, then there is a risk of decreasing quality.
SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Mechanisms of accountability developed within the NPM are not suitable for social work. It is necessary to formulate and to enforce oneĺs own proposals based on the values and specifics of social work.
Klíčová slova: práce sociální; hodnocení; kvalita; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: social work; Evaluation; quality; Public Management
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce [ : Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA, Libor MUSIL - Praha: RILSA, 2022. - 292 stran

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce představuje nástroj pro zjišťování kvality výkonu sociální práce v ČR, který umožní dlouhodobě monitorovat vývoj kvality výkonu sociální práce napříč segmenty sociální ochrany, kde je v současné době sociální práce uplatňována, a to s cílem kontinuální podpory rozvoje profesionální sociální práce v ČR. Metodika obsahuje nejen konceptuální vymezení kvality v sociální práci, včetně parametrů profesionální sociální práce, a metodické návody, ale zahrnuje též nástroje pro hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR ľ jedná se o: (1) Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce, (2) dotazník "Kvalita výkonu sociální práce v ČR" a (3) Klíč pro vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR na základě dat získaných s využitím dotazníku "Kvalita výkonu sociální práce v ČR". Metodika vznikala v procesu neustálé interakce mezi teorií a empirickými daty a za úzké spolupráce mezi výzkumem a praxí.
 
Anotace v angličtině:  The Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance is a tool for determining the quality of social work performance in the Czech Republic, which will enable long-term monitoring of the development of the quality of social work performance across the segments of social protection where social work is currently applied, with the aim of continuous support for the progress of professional social work in Czech Republic.
The Guide contains not only a conceptual definition of quality in social work, including the parameters of professional social work, and methodological instructions, but also includes tools for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic, these are: (1) Set of Criteria and Indicators for Monitoring the Quality of Social Work Performance, (2) questionnaire "Quality of Social Work Performance in the Czech Republic" and (3) key for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic based on data obtained using the "Quality of Social Work Performance in the Czech Republic" questionnaire. The Guide was created in the process of constant interaction between theory and empirical data and in close cooperation between research and practice.
Klíčová slova: ČR; metodika; práce sociální; kvalita; hodnocení; standardizace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; methodology; social work; quality; evaluation; standardization
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prvotní vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR provedené v roce 2022. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Robert TRBOLA - Praha: RILSA - Výzkumné cetnrum v Brně, 2022. - 54 stran

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento materiál přináší souhrnné vyhodnocení celého Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR dle postupu uvedeného v Metodice hodnocení kvality výkonu sociální práce. Vyhodnocení bylo uskutečněno s využitím dat získaných v roce 2022 dotazníkovým šetřením "Kvalita výkonu sociální práce v ČR". Respondenty tohoto šetření byli sociální pracovníci, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali. Osloveni byli sociální pracovníci ze všech oblastí, kde je sociální práce v ČR vykonávána. Datový soubor zahrnuje 1 774 respondentů. V závěru vyhodnocení jsou uvedena doporučení, jak s tímto dokumentem dále pracovat.
 
Anotace v angličtině:  This paper provides a summary evaluation of the entire Set of Criteria and Indicators for Monitoring the Quality of Social Work Performance in the Czech Republic according to the procedure specified in the Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance. The evaluation was carried out using data obtained in 2022 by the questionnaire survey "Quality of social work performance in the Czech Republic". The respondents of this survey were social workers who were actively practicing this profession at the time of data collection. Social workers from all areas where social work is performed in the Czech Republic were approached. The dataset includes 1,774 respondents. At the end of the evaluation, recommendations are given on how to further work with this document.
Klíčová slova: ČR; kvalita; práce sociální; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; monitoring; standardization; evaluation
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT