Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny reprodukčních vzorců a individuální souvislosti rodičovství [Changes in reproductive patterns and individual determinants of parenthood]. / Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 4 (2010), s. 77-88 (12 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních 20 letech dochází v ČR k významným změnám reprodukčního chování. Fáze zakládání rodiny byla posunuta do vyššího věku a transverzální ukazatele charakterizující úroveň plodnosti zaznamenaly pokles na jednu z nejnižších úrovní. V příspěvku se autorka zaměřuje na zkoumání individuálních souvislostí rodičovství spojených s intenzitou narození prvního a druhého dítěte. Analýzy vycházejí z obecného teoretického rámce studia životní dráhy a zkoumají vybrané proměnné, které mohou ovlivňovat úroveň plodnosti nebo její časování. Vychází přitom z dat reprezentativního výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (2005). Analýzy jsou doplněny o výsledky analýz evidence přirozené změny.
 
Anotace v angličtině:  The period since 1990 has witnessed rapid changes in demographic trends and in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. Family formation was postponed and fertility rates declined sharply below the "lowest-lowö threshold during the 1990s. Fertility rates have increased substantially however since 2006. This study investigates the determinants of having a first and second child in Czech society and focuses on discovering the relationship between the risk of a first and second birth and different micro-level covariates. The author applied the event-history approach and Czech Generations and Gender Survey (2005) data is used. Analyses are completed with the results of analysis of natural change records.
Klíčová slova: demografie; porodnost; chování demografické; chování reprodukční; dráhy životní; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; fertility; parenthood; first and second child; transition; event history analysis
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1575
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza historie událostí (event history analýza) - možnosti a základní principy při studiu životních drah [Event history analysis - possibilities and the basic principles for study life-courses]. / Anna Šťastná - In: Data a výzkum - SDA Info. - ISSN 1802-8152 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 59-83 (25 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních desetiletích je ve společenských vědách stále rozšířenější technika modelování historie událostí. Okruh aplikací zahrnuje demografické a sociologické analýzy, studie trhu práce, mobility a migrace i analýzy v rámci politických věd. Cílem analýzy životních drah je popsat, vysvětlit a předpovědět hlavní události, které lidé prožívají. Tento článek se zaměřuje na koncepci analýzy historie událostí, její základní principy, metody a nezbytná data včetně ukázky základních typů výstupů a jejich interpretačních možností. Autorka použila tento přístup pro analýzu procesu opouštění domova rodičů s využitím dat z výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (2005). Závěrečná část studie diskutuje některé klíčové otázky spojené s použitím přístupu historie události při analyzování socio-demografických témat v českém kontextu.
 
Anotace v angličtině:  Event history modelling techniques have become increasingly widespread in the social sciences over the last few decades and the range of applications includes demographic and sociological analyses, labour market studies, mobility and migration studies, as well as analyses within political science. This article devotes attention to the concept of event history analysis in terms of data considerations, basic principles and methods of analysis. In order to discuss the basic methods and their potential to interpret results, the author applied the event-history approach to an analysis of the process of leaving the parental home using data from the Czech Generations and Gender Survey [2005]. The final part of this study discusses some key issues involved in using the event history modelling within analyzing socio-demographic topics in Czech context.
Klíčová slova: dráhy životní; statistika; metody; analýza historie událostí; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: life course; event history analysis; life-history data; transition to adulthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1581
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic [Druhé dítě v rodině. Souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice]. / Anna Šťastná - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. - 311 s. - ISBN 978-3-659-30659-4

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Sociální, politické a ekonomické transformace v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy od počátku 90. let vedly k rychlým změnám v demografických trendech, jejichž důsledky s ohledem na manželství a plodnost jsou velmi významné. V období od r. 1990 jsme svědky dalekosáhlých změn ve výskytu a načasování přechodů rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tématem této studie je model rodiny se dvěma dětmi a narození 2. dítěte v kontextu měnící se české společnosti. Studie zkoumá podmínky a okolnosti narození druhého dítěte a obecné hodnoty spojené s dětmi a zaměřuje se na rozhodovací proces mít druhé dítě. Navíc autorka zkoumá určující faktory mít druhé dítě v české společnosti a vztah mezi pravděpodobnosti narození druhého dítěte a různými proměnnými na mikro-úrovni a pokouší se poskytnout vysvětlení procesů, které působí na druhý porod prostřednictvím dynamiky interakce vzdělání a partnerství.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations experienced by the former Communist countries of Central and Eastern Europe since the beginning of the 1990s have resulted in rapid changes in demographic trends the consequences of which, with regard to marriage and fertility, are highly significant. The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on the decision-making process surrounding having a second child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and attempts to provide a
n explanation of the processes acting upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union dynamics.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; porodnost; rodičovství; plánování rodiny; společnost česká; plodnost; reprodukční plány; dvoudětný model; plodnost druhého pořadí

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; fertility; parenthood; family planning; Czech society; childbearing; intentions; two-child family model; second child; event history analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns [Otcovství v měnící se společnosti: posuny ve vzorcích mužské plodnosti]. / Renata Kyzlinková, Anna Šťastná - In: Sociological Research Online. - ISSN 1360-7804 - Roč. 23, č. 2 (2018), s. 328ľ353 (26 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Model plodnosti v České republice, stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy, prošel v poslední čtvrtině století dynamickou transformací. Cílem této studie je přispět k diskusi o vlivu strukturálních a situačních proměnných na plodnost v zemích s nízkou plodností a rozšířit diskusi zavedením pohledu na mužskou reprodukci. Cílem je identifikovat faktory ovlivňující přechod k otcovství mezi českými muži a diskutovat mezigenerační změny v reprodukčních vzorcích. Použité údaje jsou převzaty z českého průzkumu generací a gender (2008). Přechod k prvnímu dítěti byl analyzován metodou modelování historie událostí. Výsledky ukázaly, že přechod k otcovství je pozitivně ovlivněn partnerským soužitím (zejména manželstvím), ukončením terciárního vzdělávání a samostatným životem. Naopak pravděpodobnost je výrazně snížena statusem studenta, absencí vztahu a podstatně starším partnerem. S využitím kohortního přístupu bylo stanoveno, že faktory, které ovlivňují přechod mužů k prvnímu narození dítěte, se mění v
čase. Pouze manželství si zachovává svou dominantní roli při přechodu k otcovství napříč všemi kohortami.
 
Anotace v angličtině:  The fertility pattern in the Czech Republic, as in other central and eastern European countries, has undergone dynamic transformation over the last quarter of a century. This study aims to contribute to the debate on the influence of structural and situational variables on fertility in low-fertility countries and extends the debate by introducing the viewpoint of male reproduction. The aim is to identify the factors influencing the transition to fatherhood among Czech men and to discuss intergenerational changes in reproductive patterns. The data employed are taken from the Czech Generations and Gender Survey (2008). The transition to first child was analysed using the event history modelling method. The results revealed that the transition to fatherhood is positively influenced by co-residence partnerships (especially marriage), by having completed a tertiary-level education and by living independently. Conversely, the likelihood is significantly reduced by student status, the absence of a relationship, and
having a considerably older partner. Employing the cohort approach, it was determined that the factors which influence male transition to first birth change over time. The clear linear impact of education on the transition to fatherhood apparent with respect to older cohorts no longer applies. Moreover, the influence of the family of origin, which made up a significant factor with respect to older cohorts, has all but disappeared in the youngest cohorts. Only marriage retains its dominant role with concern to predicting the transition to fatherhood across all cohorts.
Klíčová slova: ČR; vzdělání; analýza historie události; otcovství; první narození; plodnost mužů

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education; event history analysis; fatherhood; first birth; male fertility
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.1177/1360780418754565
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů [Education and the Transition to Fatherhood in the Czech Republic: The Reflection of two Societal Contexts]. / Anna Šťastná, Renata Kyzlinková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 51, č. 4 (2019), s. 393-419 (27 s.).

[ Šťastná, Anna - Kyzlinková, Renata ]

Anotace:  Cílem článku je identifikovat, jakou úlohu sehrávalo vzdělání při přechodu k otcovství u českých mužů ve dvou časových etapách charakterizovaných odlišným politickým a společenským režimem - období socialismu od r. 1960 do r. 1989 a přechodové a popřechodové obdo od r. 1990 do r. 2008. Používáme data získaná z českého šetření Generace a gender (2008) a metody modelování historie událostí. Vliv vzdělání je studován z hlediska jeho interakce s různými dalšími charakteristikami jednotlivce. Analýza odhalila, že reprodukční chování se liší v závislosti na úrovni vzdělání s ohledem na různé podskupiny, jak jsou definovány např. statutem partnerství nebo složením rodiny. Cílem studie je rozšířit debatu o vlivu vzdělání na plodnost zavedením aspektu mužského reprodukčního chování.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to identify the transition of men to first birth in the Czech Republic focusing particularly on the impact of the level of education. Two different time periods characterised by differing political and societal orders are subjected to study ľ the period of state socialism from 1960 to 1989 and the transition and post-transition period from 1990 to 2008. We employ data obtained from the Czech Generations and Gender Survey (2008) and the event history modelling method. The impact of education is studied in terms of the interaction thereof with various other characteristics of the individual. The analysis revealed that reproductive behaviour differs depending on the educational level with respect to differing subgroups as defined by e.g. partnership status or the composition of the family of orientation. The study aims to extend the debate on the influence of education on fertility by introducing the aspect of male reproduction behaviour.
Klíčová slova: muži; otcovství; plodnost mužská; modelování historie událostí; první dítě; vzdělání dosažené; plánování rodiny; manželství; soužití nesezdané

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; men; fatherhood; male fertility; event history analysis; first birth; education; family planning; marriage; cohabitation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.4.18
WoS: 000482033000003
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT