Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Delineating the State of Research into the Family Life of Foreigners in the Czech Republic. [Stav výzkumu rodinného života migrantů v České republice.]. / Pavel Bareš - In: On some migration and development issues : Collection of papers presented at the conference "Migration and development" / Jiří Novosák. - Ostrava : University of Ostrava, Department of Human Geography and Regional Development, 2008. - ISBN 978-80-7368-442-6. - s. 7-21.

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Ostrava, 4th-5th September 2007, WRD
Anotace:  Příspěvek shrnuje informace o rodinném životě obsažené v dostupné odborné literatuře o integraci cizinců. Příspěvek se opírá o analýzu literatury zaměřující se na integraci cizinců jakožto jednotlivců, tak literatury věnující se situaci cizineckých komunit. Zamýšlí se nad pojmem komunita, vztahem mezi pojmy komunita a rodina a souvislostmi různých rodinných modelů s příslušností jedince k určité komunitě. Poukazuje také na skutečnost, že zdroje informací, informace o jednotlivých komunitách samotné a také jejich spolehlivost se výrazně liší. Jsou uvedeny klíčové závěry, vztahující se k rodinnému životu vietnamských, čínských, ruských a ukrajinských komunit a k situaci Řeků, řeckých Makedonců, Bulharů, Chorvatů, Srbů, jugoslávských Makedonců a imigrantů z Bosny a Hercegoviny. Pozornost je také věnována rodinám osob, které se vrátily do České republiky.
 
Anotace v angličtině:  This paper constitutes a summary of currently available information related to family life found in literature focused on the integration of both individuals and communities. It consider the notion of community, the relationship between the notions of community and family, differing family patterns according to the respective foreign community as well as the fact that information on each community differs widely according to the source. The key findings on family life with respect to the Vietnamese, Chinese, Russian and Ukrainian communities are outlined as well as situation of Greeks and Greek-ethnic Macedonians, Bulgarians, Croats, Serbs, Yugoslav-ethnic Macedonians and immigrants from Bosnia-Herzegovina. Attention is also devoted to the families of persons returning to the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; rodina; rodiny imigrantů; cizinci; integrace cizinců; společnost

Klíčová slova v angličtině: CR; international; family; families of foreigners; integration of immigrants; society
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 107-InterFace
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Immigration to the Czech Republic and Families of Foreigners. [Imigrace do České republiky a rodiny cizinců.]. / Milada Horáková, Zdeněk Uherek, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - In: On some migration and development issues : Collection of papers presented at the conference "Migration and development" / Jiří Novosák. - Ostrava : University of Ostrava, Department of Human Geography and Regional Development, 2008. - ISBN 978-80-7368-442-6. - s. 180-189.

[ Horáková, Milada - Uherek, Zdeněk - Pojarová, Tereza - Korecká, Zuzana ]

Akce: Ostrava, 4th-5th September 2007, WRD
Anotace:  Cílem příspěvku je popsat základní charakteristiky migrace rodin jako počátečního bodu řešení otázky integrace rodin cizinců, kteří dlouhodobě nebo trvale sídlí v ČR, do české společnosti v rámci mezinárodního projektu Interface. V České republice je tento projekt implementován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this contribution is to describe basic characteristics of family migration as a starting point for tackling an issue of integration of families of foreigners residing for long-term or permanently in the CR into the Czech society under framework of the international Interface project. For the Czech Republic this project is being implemented by the RILSA in co-operation with the Institute of Ethnology of the Academy of Science of the CR.
Klíčová slova: migrace; cizinci; rodiny imigrantů; integrace cizinců

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; families of foreigners; integration of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Imigrace do České republiky a rodiny cizinců. [Immigration to the Czech Republic and the Families of foreigners.]. / Zdeněk Uherek, Milada Horáková, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných migračních skupin v České republice / Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87112-12-0. - s. 85-117.

[ Uherek, Zdeněk - Horáková, Milada - Pojarová, Tereza - Korecká, Zuzana ]

Anotace:  Kapitola je přehledným odborným pojednáním informujícím o počtech, charakteru a socio-demografickém profilu imigrantů. K identifikaci jednotlivých skupin kapitola primárně využívá klasifikaci podle občanství. Specifickým znakem je, že věnuje důkladnou pozornost lokalizaci rodinné migrace. Cizinci nežijí v sociálních jednotkách organizovaných podle občanství, ale podle jiných kritérií. A rodina je v této oblasti určitě klíčovou jednotkou. V textu jsou prezentovány časové řady, charakterizující základní vývojové trendy migrace do ČR, a jsou zmíněny práce, které dané téma zpracovávají.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a synoptic treatise informing on the numbers, character and socio-demographic profile of the immigrants. When identifying individual groups, the chapter uses primarily classification according to citizenship. What is specific about it is that it pays close attention to the localization of family migration. Foreigners do not live in social units organized according to their citizenship but according to other criteria. And family is in this area certainly a key unit. Numerical series characerising the basic developmental trends of migration to the CR are presented in the text and works which elaborate the theme are mentioned.
Klíčová slova: cizinci; imigrace; ČR; migrace rodin; vývojové trendy; migrace; povolení k pobytu; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; immigration; immigrant families; family migration; developmental trends; migration; residence permits; families of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Výzkum rodin imigrantů v členských zemích EU - metodologie a výsledky mezinárodního projektu Interface. [Analysing Migrant Families across the EU Member States ľ Methodology and Findings of International Project Interface.]. / Pavel Bareš, Milada Horáková - In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. : Kvalitativní přístup pro praxi. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. - ISBN 978-80-244-2374-6. - s. 315-323 (9 s.).

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada ]

Akce: Olomouc, 19. ľ 20. 1. 2009, CST Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřuje na metodologii a výsledky projektu "Interface - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration" realizovaného v pěti zemích EU. Hlavním cílem projektu bylo pochopit, zdali vůbec a v jaké míře může rodina představovat úspěšnou strategii k usnadnění integrace imigrantů, a jak pomáhá absorbovat a omezit dopady nejtěžších a nejvíce zraňujících migračních zkušeností. Příspěvek detailněji diskutuje metodologii tohoto projektu, v rámci něhož se uskutečnily rozhovory v rodinách migrantů v pěti členských zemí EU, a přibližuje výhody a úskalí zvoleného analytického přístupu. Následně jsou předložena nejvýznamnější zjištění projektu.
 
Anotace v angličtině:  The contribution will discuss methodology and findings of the project "Interface - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration". This project was carried out in five European countries. Its main objective was to identify if and to what extent the family can represent a successful strategy for facilitating immigrantsĺ integration as well as for absorbing and mitigating the hardest and most painful effects brought by the migration experience. The contribution discusses the methodological approach applied and its benefits and pitfalls. The most important findings from interviews among 77 migrant families in five EU countries are presented consequently.
Klíčová slova: cizinci; rodiny imigrantů; diskriminace; integrace; vztahy mezigenerační; zkušenosti migrační

Klíčová slova v angličtině: foreigners; families of foreigners; integration; intergenerational relations; migration experience
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz uložené 1150
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT