Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vývoj systému dávek státní sociální podpory ve druhé polovině devadesátých let. / Ladislav Průša - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - Roč. 13, č. 7 (2002), s. 1-10 příl..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Zavedení systému státní sociální podpory (SSP); změněna konstrukce dávek, změněn plátce dávek. Vývoj výše nákladů na jednotlivé dávky SSP v období 1995-2000. Stručná charakteristika dávek SSP v roce 2000. Analýza počtu rodin pobírajících v roce 2000 jednotlivé dávky SSP; podmínky nároku na dávky; výše dávek. Závislost na stáří a počtu dětí, výši příjmu rodiny, sociální situaci rodiny, počtu osob v domácnosti. Dopady valorizace. Dočasně poskytované státní dávky: sociální příspěvek k vyrovnání cen tepelné energie, sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen nájemného (účinnost od 1.7.1997 do roku 2000). Podmínky nároku, výše dávky. Kritika těchto dočasně poskytovaných státních dávek. Novela zákona o systému SSP v roce 2001.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; dávky sociální; financování; rodina; příjmy-domácnosti; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; social support; social benefits; financing; family benefits; income of households; legislation
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. [Gender dimenze reformy sociálního zabezpečení v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Czech Republic, Hungary and Poland. / Magdalena Kotýnková, Ladislav Průša. - Budapešť : International Labour Organization, 2003. - ISBN 92-2-113701-5. - s. 109-186.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Text je součásti mezinárodní komparativní studie genderových aspektů reformy rodinných dávek a penzijního systému ve třech středoevropských zemích - ČR, Polsku a Maďarsku. Kapitole o ČR vychází z popisu situace žen na trhu práce a slaďování rodiny a zaměstnání. Dále analyzuje změny rodinných dávek z hlediska rovných příležitostí mužů a žen a hlediska dopadů reformy na strukturu příjmů domácností různého složení. Poslední část je věnována penzijní reformě a jejím dopadům na rovnost příležitostí.
 
Anotace v angličtině:  The text is a part of an international comparative study on gender aspects of social benefits and pension reforms in three central European countries - Czech Republic, Poland and Hungary. An introductory part of a chapter about the Czech Republic describes womenĺs position on the labour market and harmonization of work and family. A second part is devoted to an analysis of changes in family benefits scheme from the point of view of equal opportunities for men and women and of impacts on income structures in different household types. The last part deals with pension reform and its impacts on equal opportunities.
Klíčová slova: ochrana sociální; systém penzijní; rovné příležitosti; gender; trh práce; přídavky rodinné; pomoc sociální; pojištění zdravotní; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: social protection; pension scheme; equal opportunities; gender; labour market; family benefits; state social assistance; health insurance; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT