Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči. / Libor Musil, Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 144 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči představuje inovativní metodický nástroj určený především sociálním pracovníkům zajišťujícím agendu příspěvku na péči (PnP) při kontaktních pracovištích ÚP ČR, kteří v rámci této agendy vykonávají sociální šetření pro účely posouzení nároku na PnP. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu (respondenty byli sociální pracovníci agendy PnP vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, posudkoví lékaři vybraných OSSZ, sociální pracovníci vybraných obecních úřadů a sociálních služeb) a diskusí s odborníky z praxe. Rovněž byla provedena analýza anonymizovaného souboru stávajících záznamů ze sociálního šetření, a to z hlediska přehlednosti uspořádání uvedených informací, jejich jasnosti a úplnosti. Zároveň jsme jako inspiraci využili zahraniční materiály, které se této oblasti týkají. Metodika je zasazena ve stávajícím legislativním rámci řízení o PnP a navazuje na Instrukci č. 5 vydanou dn
e 10. července 2015 MPSV. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřována v praxi 14 sociálními pracovníky agendy PnP působícími na 14 kontaktních pracovištích ÚP ČR. Každé z těchto pracovišť se nacházelo v jiném kraji. Citace ze záznamů ze sociálního šetření uvedené dále v Metodice byly v anonymizované podobě a se svolením pilotujících sociálních pracovníků převzaty z formulářů, které tito pracovníci zpracovali v rámci pilotáže na reálných případech.
 
Anotace v angličtině:  "Methods of social investigation for the purpose of Care Allowance (CA) application procedure" (SI Methods) was elaborated in the course of research project "Utilisation of information gathered via social investigation for the purpose of comprehensive social work with the CA claimantsö, No. TD020037, co-financed by TA CR. The SI Methods is an innovative methodological tool intended for social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda. The grounds for the SI Methods elaboration were as follows: (1) results from the field research which include the description and in-depth understanding of the present SI approaches, as well as of the existing expectations in relation to current SI outputs; (2) experience from abroad with SI and needs assessment; (3) critical evaluation of the proposed SI Methods by CA agenda professionals. The SI Methods provides social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda, with a unique manual, that specifies
which information about a life situation and the needs of a CA claimant should be gathered, and how to do it within SI. Moreover, the SI Methods offers an innovative form designed for recording of the information gathered during SI.
Klíčová slova: příspěvek na péči; situace životní; pomoc sociální; pečovatelé; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: care allowance; social investigation; assessment of living situation; utilisation of the information; comprehensive social assistance; CA claimants; family caregivers; methods manual; qualitative research; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Poznámka:  Metodika byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, osvědčení MPSV ČR o uznání certifikované metodiky č.j. 2016/14294-196
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Otázka ustavení rodinných pečujících jako cílové skupiny sociální práce [The Issue of the Family Caregivers Specification as a Social Work Target Group]. / Olga Hubíková - In: Sociální práce /Sosiálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 5-21 (16 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Stať otevírá otázku, zda je z hlediska zajištění pomoci rodinným pečujícím ze strany oboru sociální práce žádoucí vymezit explicitně rodinné pečující jako specifickou cílovou skupinu sociální práce. V této oblasti nepanuje shoda. Je otázka, zda postačuje pomáhat rodinným pečujícím skrze pomoc "tradičním" (zavedeným) cílovým skupinám, neboť ti, o které se rodinní pečující starají, obvykle patří k jedné či více těmto tradičním cílovým skupinám (senioři, osoby se zdravotním postižením), nebo zda je třeba pokusit se rodinné pečující institucionalizovat jako svébytnou cílovou skupinu sociální práce. Argumentačně je text založen spíše ve prospěch druhé varianty. Odůvodnění této názorové pozice v této stati je trojího typu. Opírá se o: 1. praxi sociální práce v ČR, která je založena zejména na práci s vymezenými cílovými skupinami; 2. specifika rodinných pečovatelů a jejich životní situace; 3. rozbor možných rizik či důsledků situace, kdy rodinní pečující pro sociální práci zůstávají jako cílová skupina nerozpoznáni
.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this paper is to raise the question whether it is beneficial or even necessarily in the best interest of social work directed at family caregivers to establish family caregivers as a specific social work target group. There is no general agreement on this issue. The question is, whether it is sufficient to help family caregivers through providing assistance to the "traditionalö, well- -established target groups, that usually include the care recipients the family caregivers take care of (elderly, disabled etc.) or whether it is a more appropriate solution to establish family caregivers as a distinctive target group. Considering 1. social work practice in the Czech Republic based on idea of target groups while, 2. bearing in mind particularities of family caregivers life situation and 3. regarding the possible impacts or risks of not-defining family caregivers as a distinctive target group argues this paper for the latter option.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; pečovatelé; péče dlouhodobá; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: family caregivers; target groups; long-term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

A Double-Edged Tool: the Czech Care Allowance from the Perspective of Family CaregiversĹ Situation [Dvousečný nástroj: příspěvek na péči z perspektivy situace rodinných pečujících]. / Olga Hubíková - In: Czech and Slovak Social Work (Sociální práce/Sociálna práca). - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 23-37 (15 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Tento text se snaží zachytit společensko-politické klima a ty podmínky, za nichž musí pracovat rodinní pečovatelé v České republice a které jsou ovlivňovány českým systémem příspěvku na péči (CA). Rodinní pečovatelé byli téměř neviditelní až do uvedení CA do českého systému sociální péče. Jsou diskutovány čtyři vzájemně propojené otázky týkající se situace rodinných pečovatelů v ČR, které souvisejí s CA. Tyto otázky zahrnují 1 / postup posuzování nároku na CA; 2 / sociální práva a nízké sociální zabezpečení dostupné rodinným pečovatelům; 3 / vztah formálních sociálních služeb k rodinným pečovatelům; 4 / možný dopad stereotypů nebo předsudků odborníků v oblasti dávky na péči na posuzování nároku na pečovatelskou dávku. Text je zakončen krátkou diskusí o situaci českých rodinných pečovatelů z hlediska zahraničních zkušeností a politiky vůči rodinné péči/poskytovatelům péče včetně strategie EU.
 
Anotace v angličtině:  This text endeavours to capture the socio-political climate and those conditions under which family caregivers in the Czech Republic must work and which are influenced by the Czech Care Allowance (CA) system. The family caregivers were almost invisible until the introduction of the CA into the Czech social care system. Four interconnected issues concerning the situation of the family caregivers in the Czech Republic are discussed that are related to the CA. These issues involve 1/ a procedure of CA entitlement assessment; 2/ social rights and low social security available for the family caregivers; 3/ relationship of formal social services to the family caregivers, 4/ a possible impact of the Care benefit agenda professionalsĺ stereotypes or preconceptions on the assessment of eligibility for Care benefit. The text is concluded by a short discussion of the situation of the Czech family caregivers from the vantage point of foreign experience and policy towards family care/caregivers, including the EU strategy.
Klíčová slova: pomoc sociální v rodině; poskytovatelé péče v rodině; příspěvek na péči; posouzení nároku; ochrana sociální; rizika sociální; občanství

Klíčová slova v angličtině: family care; family caregivers; care allowance; eligibility assessment; social protection; social risks; citizenship
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT