Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Family Policy in the Czech Republic after 1989: From Gendered and Enforced De-familialism to Gendered and Implicit Familialism. [Rodinná politika v České republice po roce 1989: od genderově zatíženého a vnuceného de-familialismu ke genderově zatíženému implicitnímu familialismu.]. / Tomáš Sirovátka - In: Society, Reproduction and Contemporary Challenges. / P. Mareš, (ed.). - Brno : Barrister and Principal, 2004. - ISBN 80-86598-67-5. - s. 97-117.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola se zaměřuje na posun v rodinné politice v ČR po roce 1989 z hlediska typologie rodinné politiky podle dimenze genderu a dimenze de-familializace a diskutuje diskrepanci mezi politikiami na jedné straně a preferncemi a aspiracemi lidí na straně druhé. Ve spojení s dalšími strukturálními faktory mohou mít politiky negativní dopad na utváření rodiny a přístup žen na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The chapter characterizes the shifts in family policies during 1990s in the Czech republic as re-familization process and discusses the diskrepacies between the policies on the one hand and the preferences and aspirations of people on the other. Linked with other structural factors the policies may have negative effect on family formation and acces of women to labour market.
Klíčová slova: politika rodinná; ženy; trh práce; chování rodinné

Klíčová slova v angličtině: CR; family policy; women; labour market; family formation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rozvody a děti - vliv rozvodu rodičů na životní dráhu dětí. [Divorces and Children - Effects of Divorce of Parents on the Life Course of their Children.]. / Anna Šťastná - In: Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy / Dana Hamplová, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová, (eds.). - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. - ISBN 80-7330-082-6. - s. 175 - 190 (16 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Stále větší podíl dětí v České republice prožije část dětství v neúplných či rekonstruovaných rodinách, tzv. sociální osiření je dnes mnohonásobně častější než faktické osiření úmrtím jednoho z rodičů. Příspěvek se proto zaměřuje na vliv rodinných zkušeností dětí získávaných v dětství a dospívání a spojených s rozvodem rodičů na jejich rodinné chování v období dospělosti, konkrétně pak na otázku mezigeneračního přenosu rozvodového chování.
 
Anotace v angličtině:  An increasing share of children in the Czech Republic experience parental divorce. The incidence of äsocial orphan hoodô is higher than factual orphan hood caused by death of one of the parent. This article describes trends of divorces in the Czech Republic. It focuses mainly on the effects of family arrangement, in which individuals lived their childhood, on their demographic and partnership behaviour in the future.
Klíčová slova: rodina; deti; rozvody; cyklus rodinný (životní); utváření rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; children; divorce; life cycle; family formation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT