Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Work-life Balance: Societal and Private Influences [Harmonizace práce a osobního života: Společenské a soukromé vlivy.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1283-1310. lit., obr., tab.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Záměrem článku je přispět k diskusi o možnostech podpory harmonizace práce a osobního života. Má dva základní cíle. Prvním je posoudit závislost souladu pracovního a rodinného života na ekonomických podmínkách a charakteru daného sociálního/rodinného režimu. Druhým je zhodnotit, do jaké míry je tento soulad ovlivněn faktory soukromého života a do jaké míry vnějšími, tedy strukturálními a institucionálními faktory. Analýza je založena na srovnání situace v ČR s vybranými zeměmi. Úspěch při dosažení souladu práce-život je zkoumán jak ze subjektivního pohledu, tak i ve vztahu ke 3 základním sociálním cílům (usnadnit zaměstnávání žen, reprodukční plány lidí, rovnosti žen a mužů).
 
Anotace v angličtině:  This article is intended to contribute to the discussion about the possibilities for supporting work-life balance. It has two basic objectives. The first is to assess the dependence of work-life balance on economic conditions and the character of the given welfare/family regime. The second is to evaluate how much work-life balance is influenced by private-life determinants and how much by external, that is, structural and institutional, factors. The analysis is based on a comparison of the situation in the Czech Republic with selected countries. Success at achieving a work-life balance is examined both from a subjective perspective and in relation to the three basic social goals it is intended to facilitate: womenĺs employment, peopleĺs reproductive plans, and gender equality.
Klíčová slova: ČR; EU; sladění pracovního a rodinného života; ženy; práce-ženy; gender; rovnost; režim rodinný; chování reprodukční

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; reconciliation of work and family life; women; employment of women; gender; equity; family regime; reproductive behaviour; gender equality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Dostupné: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9912ab97fe6a3f4ba6342f1b98521b4a04d5e8a2_KucharovaSC2009-6.pdf
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory [To the issue of conditionality of family and work reconciliation by individual and structural factors]. / Věra Kuchařová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 1 (2010), příl. s. 152-160 (9 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, 27.5.2009, CS

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Soudobé analýzy vývoje porodnosti a jejích determinant často poukazují na významnou roli míry dosažení souladu práce ľ osobní život. Toto téma se stalo velmi frekventovaným, protože se dotýká nejen rodinného chování, ale i dalších sfér, které s ním souvisejí. Kombinace rodiny a zaměstnání je pojímána mj. jako komplexní nástroj rodinné politiky, je však otázkou, nakolik je úspěšné slaďování pracovního a rodinného života skutečně podmíněno strukturálními a institucionálními vlivy, které lze politickými opatřeními ovlivnit. Tento příspěvek má přispět k diskusi k této otázce zamyšlením nad vztahem externích a individuálních determinant slaďování rodinných a profesních povinností.
 
Anotace v angličtině:  Present analyses of fertility development and its determinants point to the important role of successful work-life balance. This topic has become very frequent as it concerns not only family behaviour but also other connected spheres. Reconciliation of work and family is understood, among others, as a complex family policy measure. Nevertheless, there is a question to what extent a successful work-family balance is really determined by structural and institutional influences that may be controlled by political measures. This article endeavours to contribute to the discussion about this question by reflection on interrelations between societal and subjective determinants of work-life balance.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; porodnost; rodina; politika populační

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; birth rate; family; family policy; family regime
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1554
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT