Publikační činnost: 2008
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Internal Family Relations. [Vztahy uvnitř rodiny.]. / Pavel Bareš - In: INTERFACE: Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration. - Eutin : CJD Eutin, The European Commission, 2008. - s. 63-85.

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem kapitoly je poukázat na nejvýznamnější vlivy migrace na rodinné vztahy. Zkušenost migrace je často obtížná i pro migranta jednotlivce. Ačkoliv rodina může jednotlivci ulehčit některé obtíže spojené s životem v hostitelské společnosti, fungování rodiny v novém prostředí přináší řadu dalších problémů. Navíc rodina sama a vztahy mezi jejími členy jsou migrací silně ovlivněny. Tato kapitola se týká vnitřních rodinných vztahů a postihuje různé aspekty vztahující se k migraci z hlediska vnitřního uspořádání rodiny.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this chapter is to highlight the most important influences of migration on family relations. The migration experience is often difficult to bear even for an individual migrant. Though the family should be of help in this regard, it does bring up a host of other issues. Moreover, the family itself and the relationships between its members are also heavily influenced by migration. This chapter, however, concerns internal family relations and a whole range of aspects related to migration will be touched upon from this point of view.
Klíčová slova: migrace; rodiny imigrantů; vztahy rodinné; kapitál sociální; integrace

Klíčová slova v angličtině: immigrant families; immigrants; internal family relations; migration; family relations; integration
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  uložené 929
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Discrimination. [Diskriminace.]. / Milada Horáková - In: INTERFACE - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration. - Eutin : CJD Eutin, The European Commission, 2008. - s. 126-143.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této kapitoly je využít příběhů členů rodin imigrantů k zachycení toho, jak může diskriminace změnit klima, život a vztahy uvnitř rodiny a modifikovat chování jednotlivých členů rodiny v jejím rámci i mimo ni. V projektu Interface představuje rodina specifickou cílovou skupinu. Tři opakované vyprávění životních příběhů všech členů rodiny postupně odhalují odlišné aspekty rodinného života, které jsou ovlivněny mezinárodní migrací. Pocit diskriminace a způsob, jakým se rodiny s tímto fenoménem vyrovnávají je jedním z těch aspektů. Dopady diskriminace na vnitřní život rodiny a vliv na vnější vztahy rodiny s jejím širším sociálním okolím se mohou významně lišit.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this chapter is to use the stories of the family members of immigrants to capture the way in which discrimination can change the climate, life, and relationships inside a family and modify the behaviour of individual family members within and outside the family. In the Interface project the family represents a specific focus group. Three repeated narratives of the life stories of all family members gradually reveal the various different aspects of family life that are affected by international migration. The feeling of discrimination and the way in which families cope with this phenomenon is one of these aspects. The effects of discrimination on the inner life of the family and the influence on the external families relationships with their wider social environment can vary greatly.
Klíčová slova: migrace; cizinci; diskriminace; rodiny imigrantů; vztahy rodinné; chování členů rodiny

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; discrimination; immigrant families; family relations; discrimination of foreigners; behaviour of family members
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  uložené 929
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BAV

Zpráva o rodině [Report on family]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová (Peychlová), Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 245 s.

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Janurová (Peychlová), Kristýna - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o rodině byla vytvořena kolektivem autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a dle mandátu jím zřízené Odborné komise pro rodinnou politiku. Ta byla ustavena v roce 2015 na základě Programového prohlášení vlády z roku 2014 a jejím hlavním úkolem bylo spolupracovat s MPSV na vytvoření Koncepce rodinné politiky.
Text je souhrnem poznatků odborníků zabývajících se z různých úhlů pohledu problematikou související s rodinou a rodinnou politikou. Zaměřuje se primárČně na aktuální situaci a popis současného stavu, ovšem v návaznosti na vývoj v minulých letech. Využití tohoto postupu umožnilo jednak zdůraznit nejnovější vývojové trendy ve sledovaných oblastech, jednak je tím alespoň částečně vyplněna mezera od vydání poslední Národní zprávy o rodině, která byla českou vládou přijata před více než 10 lety, v roce 2004.
Obsahově se tato Zpráva o rodině zaměřuje na klíčová témata, která se přímo dotýkají života současných českých rodin, a v nichž dochází k zásadnějším změnám pod vlivem měnících se společensko-ekonomických a kulturních podmínek a/nebo jsou předmětem odborných a veřejných debat.
Klíčová slova: politika rodinná; partnerství; rodičovství; sociálně ekonomická situace rodin s dětmi; bydlení; sladění pracovního a rodinného života; výchova a vzdělávání dětí; vztahy rodinné; děti ohrožené; násilí domácí; péče rodinná náhradní; péče pěstounská; senioři; rodiny se zdravotně postiženým členem; rodiny migrantů

Klíčová slova v angličtině: family policy; parenthood; social economic situation of families with children; partnership; housing; upbringing and education of children; family relations; children at risk; reconciliation of work and family life; domestic violence; substitute family care; foster care; seniors; families with the handicapped member; migrants´ families
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 523 Zpráva o rodině
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o rodině 2020 [Family report 2020]. / Věra KUCHAŘOVÁ, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Lucie VIDOVIĆOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 251 stran - ISBN 978-80-7416-379-1

[ KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - VIDOVIĆOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o rodině 2020 volně navazuje na Zprávu o rodině 2017, aktualizuje ji a rozšiřuje o specifické téma "(ne)stabilita rodiny". Zpráva vychází z analýz administrativních a statistických datových zdrojů a je doplněna o výsledky sociologických výběrových šetření. Ke klíčovým závěrům těchto analýz patří v rámci vybraných oblastí následující: Demografická východiska. Nastavení strukturálních (finančních) podmínek rodin. Slaďování pracovního a osobního života. Bydlení. Stabilita rodiny a její institucionální podpora.
 
Anotace v angličtině:  The Family Report 2020 loosely follows up on the Family Report 2017, updates it and expands it with the specific topic "(in)stability of the family". The report is based on analyzes of administrative and statistical data sources and is supplemented by the results of sociological sample surveys. The key conclusions of these analyzes include the following in selected areas: Demographic background. Setting structural (financial) conditions of families. Reconciling work and personal life. Housing. Family stability and its institutional support.
Klíčová slova: rodina; politika rodinná; politika sociální; postavení sociální; partnerství; rodičovství; rozvody; sociálně ekonomická situace rodin s dětmi; domácnosti; příjmy; výdaje; bydlení; sladění pracovního a rodinného života; stabilita rodiny; vztahy rodinné; role otců; finanční aspekty stability rodin

Klíčová slova v angličtině: family; family policy; social policy; social support; parenthood; partnership; DIVORCES; social economic situation of families with children; households; income; expenditure; housing; reconciliation of working and family life; family stability; family relations; role of fathers; financial aspects of family stability
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70607 Zpráva o rodině
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-380-7 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podoba české rodiny v postmoderní době [The Image of the Czech family in Postmodernism]. / Leona HOZOVÁ - In: Rodina jako středobod života zdravé společnosti / Jana JOCHOVÁ. - Praha : Společnost pro Svatováclavská studia, z. s., 2021. - ISBN 978-80-908340-1-9. - s. 70-76 (7 stran).

[ HOZOVÁ, Leona ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Klíčová slova: ČR; rodina; vztahy rodinné; reprodukční plány; manželství; změny; formy soužití

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; family relations; family transformation; reproductive plans; MARRIAGE; changes; forms of a family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT