Publikační činnost: 2002
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Úvahy a náměty k rodinné politice. / Věra Kuchařová - In: Komplexní analýza sociálně ekonomické situace rodin v České republice a návrhy na prorodinná opatření. / M. Tuček, a kol.. - Praha : Sociologický ústav AV ČR a STEM, 2002. - nestr.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Tato kapitola je příspěvkem do té části závěrečné zprávy realizovaného projektu, která obsahuje názory několika expertů na zaměření rodinné politiky v ČR, zpracované mj. na základě výsledků empirických sond, jež byly součástí řešení projektu. Kapitola má dvě části. První je věnována obecným úvahám o koncipování rodinné politiky, založeným na podpoře implicitní rodinné politiky a široce koncipované v trojím smyslu: 1. jejím cílem není pouze podpora ätradičníô rodiny založené na manželství, 2. zaměřuje se na rodinu v různých fázích jejího vývoje - vč. fází před vznikem rodiny rodičů a závislých dětí a po jejím přirozeném rozpadu; 3. zahrnuje v nějaké relevantní míře opatření počínající na makrosociální a končící na mikrosociální úrovni. V druhé části jsou předloženy návrhy a náměty na opatření ve prospěch rodin, členů rodin, dětí a seniorů, a to podle jednotlivých typů rodin.Zpráva z grantu MPSV äKomplexní analýza sociálně ekonomické situace rodin v České republice a návrhy na prorodinná opatřeníô.
Klíčová slova: ČR; politika populační; politika rodinná; rodina

Klíčová slova v angličtině: CR; population policy; family; family support
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  materiál je na CD na MPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. [Non-governmental organizations and their involvement in family support.]. / Olga Nešporová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, 2006. - 59 s. - ISBN 80-87007-30-1

[ Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Oblasti, ve kterých se občanský sektor v poskytování podpory a služeb rodinám může uplatnit, jsou velmi rozmanité, od podpory a posílení fungující rodiny až po pomoc rodinám či jedincům v obtížných až krizových situacích a rodinám disfunkčním. Cílem výzkumné zprávy bylo jednak zmapovat a popsat široké pole působnosti nestátních neziskových organizací v podpoře všech typů rodin, jednak odhalit případné problémy ve fungování NNO. Zde byl kladen velký důraz především na problémy ve vztahu občanského sektoru a státu tak, jak je vnímají na základě své zkušenosti a praxe vedoucí aktéři jednotlivých občanských sdružení. Stěžejní část textu se opírá o výsledky dvou výzkumů, které autorky v roce 2006 provedly - kvantitativného výběrového šetření a kvalitativního terénního výzkumu provedeného formou hloubkových rozhovorů. Vyústěním zprávy jsou některé návrhy a doporučení, která by mohla napomoci k tomu, aby se stát společně s neziskovým sektorem partnersky podílely na řešení celospolečenských problémů a uspokojování potřeb občanů i jejich rodin.
 
Anotace v angličtině:  Field in which civil society can work in giving support and providing services for families is of wide variety, from support and reinforcement of functional families to help for families or individuals in difficult situation or crisis, and families dysfunctional. The main aim of the research paper consists in description of wild range of activities that NGOs provide for family support, as well as in revealing of some problems in functioning of NGOs. In the latter, the main emphasis was given to the problems in relationship between civil society and state from the view of leading actors of particular civil associations based on their own experience. Pivotal part of the text is based on the findings of two researches which were carried out by the authors during the year 2006 - quantitative sampling survey and qualitative field research based on in-depth interviews. Outcomes of the research paper involve some proposals and suggestions, which could be helpful and bring improvement in the cooperation between state and NGOs in their goal to solve universal social problems and to cover the needs of citizens and their families.
Klíčová slova: rodina; politika rodinná; organizace nevládní; společnost občanská

Klíčová slova v angličtině: family support; non-governmental organizations; relationship between civil society and state
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rodinná politika v ČR - proč a o čem. [Family policy in the Czech Republic - why and what is the matter.]. / Věra Kuchařová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 4 (2006), s. 229-240 (12 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Článek shrnuje některé názory na rodinnou politiku zastávané českými a zahraničními autory, týkající se rodinné politiky, přístupů a témat rodinné politiky, která reprezentují. Text věnuje pozornost důležitým aspektům koncepce rodinné politiky v ČR a na její cíle. Šíře pojetí rodinné politiky a její vztah k pronatalitní a sociální politice. Definice rodiny a nové "rodinné" formy. Národní zpráva o rodině. Cíle, zaměření a efekty rodinné politiky. Legitimita rodinné politiky. Evropský kontext státní rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  The article summarises some of the opinions maintained by Czech and foreign authors regarding family policy and the approaches and topics of family policy they represent. It draws atention to important aspects of the conception of family policy and its objectives in the CR. The scope of the family policy concept and its realtion to social and pro-fertility policies. The definition of the family and other forms of family cohabitation. National report about family. The goals and impacts of family policy . Legitimacy of family policy. European context of state family policy.
Klíčová slova: politika rodinná; politika populační; definice; legitimnost rodinné politiky; sladění rodinného a prac. života; rodina

Klíčová slova v angličtině: family policy; population policy; definition of family policy; legitimacy of family policy; work-life balance; family support
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání a vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak nejlépe pomáhat rodinám. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 31.

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Recenze na publikaci Matoušek, O., Pazlarová, H. et. al. Podpora rodiny. Manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. 176 s., ISBN 978-80-262-0697-2.
Klíčová slova: podpora rodiny; recenze

Klíčová slova v angličtině: family support; review
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení [Reflection of Child Care Periods in Pension System]. / Martin Holub - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 86-95 (10 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky, musí reagovat na socio-demografický vývoj ve společnosti, včetně - ale nejen - na zvyšující se střední délku života, změny v rodinných praxích a porodnost. Ačkoli má zvažování péče o dítě v důchodovém systému (nejen) v České republice dlouhou tradici, alternativní přístupy ke zvažování péče o dítě v důchodových systémech byly nedávno sledovány zejména v souvislosti s prováděnými reformami důchodových systémů. Tento článek je věnován aktuálně diskutovaným teoretickým formám činnosti: koncept children pay as you go; závislost výše důchodového pojistného na počtu vychovávaných dětí; asignace části pojistného.
 
Anotace v angličtině:  Pension systems, alike as other subsystems of the social policy, must reply to the socio-demographic developments within society, including but not limited to increasing life expectancy, changes in family practices, and fertility rate. Although consideration of child care in the pension system (not only) in the Czech Republic has long tradition, alternative approaches of child care consideration in pension systems have recently been pursued especially in connection with the undertaken pension systems reforms. This article is dedicated to the currently discussed theoretical forms of action: the concept of children pay as you go, dependence of the pension contribution rate to the amount of children raised, and assignation of part of pension contribution.
Klíčová slova: zab. důchodové; výchova dětí; podpora rodin s dětmi; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension system; child care; family support; pension contributions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT