Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené. [Families with fathers taking care of children through the parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi. - Praha : MPSV, 2006. - s. 45-52 (8 s.) - CD.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Instituce rodiny se v euroamerické společnosti za posledních sto let značně proměnila, proměňují se i role rodičovské. Zatímco role matek se spíše posílila a rozšířila o nové aspekty, role otců se spíše oslabila. Češi jsou velmi konzervativní, co se týká rozdělení mužských a ženských genderových rolí, a to navzdory vysoké zaměstnanosti žen. Domácí sféra je tak stále mnohými Čechy považována za primární doménu žen, zatímco finanční zajištění rodiny za povinnost muže. Do budoucna však lze předpokládat, že podobně jako se demografické chování obyvatel ČR přiblížilo vzorcům platným v západní Evropě, postupně to nastane i v postojích a hodnotových orientacích týkajících se genderových rolí. Četnější využívání rodičovské dovolené muži by k tomu mohlo napomoci.
 
Anotace v angličtině:  The institution of the family in Euro-American society has been transformed significantly in the past hundred years, the parental roles are also being transformed. While the role of mothers has been reinforced and expanded to include new aspects, the role of fathers has shrunk. The Czechs are very conservative about the distribution of male and female gender roles, in spite of the high employment rate for women. The home is thus still viewed by many Czechs as the primary domain of women, while the familyĺs financial security is the manĺs obligation. In the future, however, we can assume that, just as the demographic behaviour of the Czech population converged with the patterns of Western Europe, the same will happen to attitudes and value-based inclinations concerning gender roles. The more widespread use of parental leave could speed up this development.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; péče o děti; transformace rodiny; rodičovství; gender

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; care for children; family transformation; parental roles; gender roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1374; text i v angl. Do_1374en
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Second Births in the Czech Republic. [Narození druhého dítěte v České republice.]. / Anna Šťastná - In: Romanian Journal of Population Studies. - ISSN 1843-5998 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 109-130 (22 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  V období od roku 1990 jsme svědky zásadní změny ve výskytu a časování přechodů do rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tato studie zkoumá faktory, ovlivňující rozhodnutí mít druhé dítě v české společnosti v průběhu dvou odlišných politických období, charakterizovaných různým demografickým chováním. Studie je postavena na pozadí společnosti, v níž nejcharakterističtější trendem v oblasti reprodukčních vzorců během socialistické éry byla silná orientace na rodinu se dvěma dětmi a kde tento ideálem rodiny stále přetrvává.
 
Anotace v angličtině:  The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. This study investigates the determinants of having a second child in Czech society during two distinctive political periods characterised by differing demographic behviour. The study is set against the background of society in which the most characteristic trend in reproductive patterns during the socialist era was a strong orientation towards the two-child family and where the ideal of a two-child family still persists.
Klíčová slova: ČR; porodnost; transformace rodiny; chování demografické; chování reprodukční; rodičovství; plánování rodiny; rodinný model se dvěma dětmi; druhé dítě

Klíčová slova v angličtině: CR; fertility; family transformation; demographic behaviour; reproductive behaviour; family planning; two-child family model; second child
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podoba české rodiny v postmoderní době [The Image of the Czech family in Postmodernism]. / Leona HOZOVÁ - In: Rodina jako středobod života zdravé společnosti / Jana JOCHOVÁ. - Praha : Společnost pro Svatováclavská studia, z. s., 2021. - ISBN 978-80-908340-1-9. - s. 70-76 (7 stran).

[ HOZOVÁ, Leona ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Klíčová slova: ČR; rodina; vztahy rodinné; reprodukční plány; manželství; změny; formy soužití

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; family relations; family transformation; reproductive plans; MARRIAGE; changes; forms of a family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT