Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Měnící se rodičovství v kontextu podmínek trhu práce. [Changing parenthood in the context of labour market conditions.]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 13-17 (5 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Od poloviny 20. století došlo k významným změnám v uspořádání a funkcích rodiny a posunech v rodičovství. Příspěvek se zabývá změnami mateřství a otcovství v české, a okrajově i evropské, společnosti. Hlavní důraz je kladen na posuny v rodinných rolích a identitách jednotlivých členů rodiny v české společnosti v souvislosti s postavením rodičů na trhu práce. Jsou zkoumány nejen formální instituty pomáhající rodičům naplnit rodičovskou odpovědnost - mateřská a rodičovská dovolená, volno na péči, ale také neformální podmínky, týkající se gender rolí a rozdělení odpovědnosti za péči o dítě mezi matky a otce. Speciální pozornost je věnována tzv. novému otcovství a aktivnímu zapojení mužů do péče o dítě a domácích povinností.
 
Anotace v angličtině:  There have been significant changes in family arrangement and family functions as well as shifts in parenthood since the middle of the 20th century. The paper deals with changes of motherhood and fatherhood in Czech, and marginally also European, society. The main accent is laid on shifts in family roles and identities of individual family members in Czech society in connection with position of parents on the labour market. Not only formal institutes helping parents to fulfill their parental responsibilities - maternity leave, parental leave, careers leave - are observed, but also informal conditions regarding gender roles and dividing childcare responsibilities between mothers and fathers. Special attention has been paid to the concept of so called new fatherhood and active participation of men in childcare and sharing of household tasks.
Klíčová slova: mateřství; otcovství; péče o děti; odpovědnosti rodiny; sladění rodinného a prac. života; trh práce

Klíčová slova v angličtině: motherhood; fatherhood; childcare; family responsibilities; reconciling family and work; labour market
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k historickému kontextu [Contemporary Motherhood and Fatherhood in a Historical Context]. / Olga Nešporová - In: Lidé města /Urban People. - ISSN 1212-8112 - Roč. 14, č. 3 (2012), s. 457-486 (30 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Institut rodičovství prošel v posledních desetiletích dramatickými změnami. Politiky mnoha evropských zemí se snažily pomoci matkám při kombinování jejich rodičovských a profesních rolí a posílit pozice otců prostřednictvím jejich aktivního zapojení do výchovy a péče o své děti. V posledních desetiletích také došlo k posunu od samozřejmého rodičovství k rodičovství volenému. S tím souvisí pokles úcty k rodičovství jako implicitní součásti naplněného života žen i mužů. Tento proces začal již dříve a byl výraznější v zemích severní a západní Evropy ve srovnání s Českou republikou a zeměmi střední a východní Evropy.
 
Anotace v angličtině:  The institution of parenthood has undergone dramatic changes in the past decades. The policies of many European countries attempted to aid mothers in combining their parental and professional roles and to strenghten the position of fathers through their active involvement in the upbringing and care of their children. In the past decades, there has also been a shift from parenthood as a natural state of things to parenthood as a chosen state. Linked to this is e decrease in the esteem held for parenthood as an implicit part of a fulfilled life in both women and men. This process began even earlier, and was more marked in the countries of Northern and Western Europe in comparison with the Czech Republic and countries of Central and Eastern Europe.
Klíčová slova: rodičovství; otcovství; mateřství; role rodičovské

Klíčová slova v angličtině: parenthood; motherhood; fatherhood; parental roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

(Ne)Plánování rodičovství - přechod k otcovství u mužů v České republice [/(No)Planning of a family - transition to paternity of men in Czech Republic]. / Anna Šťastná, Renata Kyzlinková - In: Sborník z konference Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. - ISBN 978-80-245-2112-1. - s. 366-383 (18 s.).

[ Šťastná, Anna - Kyzlinková, Renata ]

Akce: RELIK - Reprodukce lidského kapitálu, 12,-13.11.2015
Anotace:  Příspěvek diskutuje okolnosti a strukturální požadavky přechodu mužů od bezdětnosti k prvnímu dítěti. Analýza se skládá ze dvou hlavních přístupů: 1) popisný přístup ukazuje pomocí základních statistických metod hlavní rozdíly mezi bezdětnými muži, kteří se chtějí stát otci, a těmi, kteří děti do budoucna neplánují; 2) průzkumný přístup využívající vícerozměrné statistické modely, aby zjistil charakteristiky mužů, které zvyšují vyhlídky mít děti. Hlavní charakteristiky (proměnné) vstupující do analýzy v naší studii jsou úroveň vzdělání, ekonomické postavení, historie partnerských vztahů, původní rodinné prostředí, zkušenosti s vlastním bydlením, zkušenosti se soužitím s dětmi (nevlastní děti, adoptivní děti, pěstounská péče) a zdravotní stav.
 
Anotace v angličtině:  In the paper we discuss circumstances and structural conditionalities of male transition between childlessness and the first child. Our analysis consists of two main approaches 1) descriptive one shows via basic statistical methods main differences between childless men who want to be fathers and those who don´t plan children in their future 2) exploratory one using the multivariate statistical models to find out characteristics of men that increase prospects to have children. Main characteristics (variables) entering the analysis in our study are level of education, economical status, partner relationshipsĹ history, family of origin background, experience with own housing, experience with cohabitation with children (stepchildren, adoptive children, foster care) and health status.
Klíčová slova: otcovství; plodnost mužská; logistická regrese; reprodukční plány; bezdětnost

Klíčová slova v angličtině: fatherhood; male fertility; logistic regression; reproductive plans; childlessness
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  Dostupné z: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/download/pdf/58-Stastna-Anna-paper.pdf
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Reprodukční plány mladých mužů v ČR [Reproductive plans of young men in the Czech Republic]. / Renata Kyzlinková, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 58, č. 2 (2016), s. 111-128 (18 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek diskutuje o okolnosti a strukturální podmínky mužského přechodu mezi bezdětností a prvním dítětem na základě šetření rozsáhlého vzorku "Životní o pracovní dráhy 2010". Analýza ukázala, že šance, že muž plánuje děti ve svém životě je výrazně ovlivněna zejména úrovní jeho vzdělání, partnerskou historií a jeho názory na hodnotu mít děti v životě. Ukázalo se, že nejvyšší šanci mít v budoucnosti děti mají muži s vysokoškolským vzděláním, kteří mají partnera, a věří, že život bez dětí nemůže být stejně naplňující jako život s dětmi.
 
Anotace v angličtině:  The paper discusses the circumstances and structural conditions of the male transition between childlessness and the first child based on an extensive sample survey ĹŽivotní a pracovní dráhy 2010ĺ (Life and Work Trajectories 2010). The analysis revealed that the chances that a man plans children in his life is significantly influenced particularly by his level of education, partner history and his views on the value of having children in life. Men with a university education who have a partner and believe that a life without children cannot be as fulfilling as a life with children were shown to have the highest chances of having children in the future.
Klíčová slova: otcovství; plodnost mužská; regrese logistická; reprodukční plány; bezdětnost

Klíčová slova v angličtině: fatherhood; male fertility; logistic regression; reproductive plans; childlessness
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Constructions of parenthood in the Czech Republic: maternal care and paternal help [Konstrukce rodičovství v České republice: mateřská péče a otcovská pomoc]. / Olga Nešporová, Růžena Horňáková Stuchlá - In: Couples' transitions to parenthood: Analysing gender and work in Europe. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. - ISBN 978-1-78536-599-7. - s. 243-265 (23 s.).

[ Nešporová, Olga - Horňáková Stuchlá, Růžena ]

Anotace:  Tato kapitola je založena na analýze rozhovorů s českými rodiči. Autorky se pokoušejí ilustrovat
způsoby, jakými tito rodiče interpretují a přijímají mateřství a otcovství. Kapitola se zaměřuje na jejich
plány pro sladění rodičovství se svým životem, a to zejména v pracovní oblasti. Nejprve diskutuje plány
rodičů na využití mateřské a rodičovské dovolené. Dále popisuje plány matek a otců na sladění
rodinného a pracovního života. Jako souvisejícím téma autorky posuzují normy týkající se věku, kdy
mohou být děti svěřeny do péče jiné osoby či instituce. Nakonec prezentují koncepci hlavní rodičovské
role matek a otců, jak byla rodiči naplánována.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is based on the analysis of interviews with Czech parents-to-be. Authors attempt to illustrate the ways in which these parents interpret and enact motherhood and fatherhood. The chapter focuses on their plans for reconciling parenthood with their lives so far, and especially within the work sphere. First, it discusses their plans for utilizing maternity and parental leave. Second, it describes mothers' and fathers' plans to reconcile family and work life. As related topic, the authors consider norms regarding the age at which children can be entrusted to the care of another person or institution. Finally, they present a general conceptualization of mothers' and fathers' main parental role as planned by the parents-to-be.
Klíčová slova: rodičovství; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; sladění rodinného a prac. života; péče o děti

Klíčová slova v angličtině: parenthood; motherhood; fatherhood; maternity leave; parental leave; reconciliation of family and work life; care for children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  sig: 6361, celkem 320 s.
nezadávat do RIV
DOI:10.4337/9781785366000
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Initial Years of Motherhood and Fatherhood as Perceived by Expectant Parents: The Division of Care and Paid Work [Počáteční roky mateřství a otcovství jak jsou vnímány nastávajícími rodiči: Rozdělení péče a placené práce]. / Olga Nešporová - In: Sociální studia. - ISSN 1212-365X - Roč. 13, č. 4 (2016), s. 9-25 (17 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Tato studie popisuje plány a standardy týkající se prvních let otcovství a mateřství a zaměřuje se na rozdělení péče a placené práce mezi českými rodiči. Je založena na 32 rozhovorech s nastávajícími rodiči z heterosexuálních párů, kde oba rodiče vydělávají. Byly studovány a analyzovány ideály a plány nastávajících rodičů zasazené do možností reálného života s cílem identifikovat různé modely péče, které by měly být využívány během prvních tří let rodičovství. Ve všech třech hlavních modelech péče, které odhalil studovaný vzorek, pokračovali otcové v práci na plný úvazek, zatímco plány matek byly mnohem pestřejší. Modely byly klasifikovány jako: 1. model dlouhodobé péče matky na plný úvazek, 2. model dlouhodobé péče matkyu na částečný úvazek a 3. model krátkodobé péče matky. Srovnávací analýza uvnitř páru odhalila společné rozdíly mezi plány partnerů ohledně zaměstnávání matky a využívání nerodičovské péče o dítě. Nastávající otcové častěji vyznávali tradiční konzervativní názory než jejich partnerky.
 
Anotace v angličtině:  This study provides an outline of plans and norms regarding the first years of fatherhood and motherhood and focuses on the division of care and paid work between Czech parents. It is based on 32 interviews conducted with expectant parents from dual-earner heterosexual couples. The ideals and plans of the expectant parents embedded in real life options were studied and analysed in order to identify various care models to be employed over the first three years of parenthood. In all three principal care models revealed by the study sample, the fathers continued to work full time while the plans of the mothers were more varied. The models were classified as 1. The long-term full-time mother care model, 2. The long-term part-time mother care model, and 3. The short-term mother care model. The intra-couple comparative analysis revealed common discrepancies between the plans of the partners regarding the employment of the mother and the use of non-parental childcare. Expectant fathers more often professed to tradit
ional conservative views than their female partners.
Klíčová slova: rodičovství; otcovství; mateřství; práce a péče o dítě

Klíčová slova v angličtině: parenthood; fatherhood; motherhood; work and childcare
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Working Fathers and Childcare in the Czech Republic [Pracující otcové a péče o děti v České republice]. / Olga Nešporová, Kristýna Janurová - In: Fathers, Childcare and Work: Cultures, Practices and Policies / Arianna Santero, Rosy Musumeci. - Bingley : Emerald Publishing Limited, 2018. - ISBN 978-1-78743-042-6 . - s. 103-128 (25 s.).

[ Nešporová, Olga - Janurová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kapitola vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o participaci otců na péči o děti a o vnímání úlohy otců u mužů i žen v České republice. Autorky aplikují přístup smíšené metody, která kombinuje kvalitativní údaje z longitudinálního výzkumu o přechodu k mateřství a otcovství (TransPARENT), který sledoval 16 rodičovských párů po dobu čtyř let, s údaji z kvantitativních průzkumů na téma rodičovství a sladění pracovního a soukromého životem. Data jsou zkoumána na výskyt živitele rodiny a modelů zapojených otců v českých rodinách. Zaměřují se na nejranější fázi rodinného života, tj. když jsou děti ve věku do čtyř let. Ukazují, že otcové malých dětí stále převažně předpokládají roli živitele rodiny a většinu péče o děti nechávají na matkách. Rostoucí počet rodičů však vyjadřuje preference rovnoměrnějšímu sdílení péče o děti, což naznačuje posun ve vnímání otcovství i hodnotě kladené na aktivní zapojení otců do rané péče o děti v ČR. Hlavním omezením tohoto textu je, že se zaměřuje pouze na rodiny s velmi ma
lými dětmi. Budoucí výzkum by měl vyplnit mezery v současných znalostech o českých rodinách řešením rozdělení rolí, a zejména rolí otců, v domácnostech s dětmi školního věku. Tato kapitola naznačuje, že větší zapojení otců do péče o děti by mohlo být stimulováno politickými opatřeními, například zavedením otcovské dovolené nebo rozšířením rozsahu (veřejných) služeb péče o děti pro nejmenší děti.
 
Anotace v angličtině:  The chapter draws on recent scientific findings on the participation of fathers in childcare, and the perception of the role of fathers by both men and women in the Czech Republic. We apply a mixed method approach, combining qualitative data from longitudinal research on transition to motherhood and fatherhood (TransPARENT), which traced 16 parental couples for four years, with data from quantitative surveys on the topics of parenting and workľlife balance. The data are examined for the incidence of breadwinner and the involved father models in Czech families. We focus on the earliest stage of the family life course, that is, when the children are aged between zero and four years. We show that fathers of young children still predominantly assume the breadwinner role, leaving most childcare to mothers. However, the growing number of parents expressing a preference for a more equal sharing of childcare indicates a shift in both the perception of fatherhood and the value placed on the active participation of fat
hers in early childcare in the Czech Republic. The main limitation of this text is that it only focuses on families with very young children. The future research should fill the gaps in contemporary knowledge of Czech families by addressing the division of roles, and particularly the roles of fathers, in households with school-age children. The chapter suggests that fathersĺ greater involvement in childcare could be stimulated by policy measures such as the introduction of paternal leave or broadening the range of (public) childcare services for the youngest children.
Klíčová slova: rodina mladá; děti předškolní; otcové; otcovství; péče o děti; rodičovství; výzkum

Klíčová slova v angličtině: young family; children; fatherhood; fathers; child care; breadwinner role; involved father; Czech Republic; mixed method research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  celkem 291 s.
DOI výsledku: https://doi.org/10.1108/S1530-353520180000012005
Edice, č. svazku: Contemporary Perspectives in Family Research, Volume 12
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns [Otcovství v měnící se společnosti: posuny ve vzorcích mužské plodnosti]. / Renata Kyzlinková, Anna Šťastná - In: Sociological Research Online. - ISSN 1360-7804 - Roč. 23, č. 2 (2018), s. 328ľ353 (26 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Model plodnosti v České republice, stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy, prošel v poslední čtvrtině století dynamickou transformací. Cílem této studie je přispět k diskusi o vlivu strukturálních a situačních proměnných na plodnost v zemích s nízkou plodností a rozšířit diskusi zavedením pohledu na mužskou reprodukci. Cílem je identifikovat faktory ovlivňující přechod k otcovství mezi českými muži a diskutovat mezigenerační změny v reprodukčních vzorcích. Použité údaje jsou převzaty z českého průzkumu generací a gender (2008). Přechod k prvnímu dítěti byl analyzován metodou modelování historie událostí. Výsledky ukázaly, že přechod k otcovství je pozitivně ovlivněn partnerským soužitím (zejména manželstvím), ukončením terciárního vzdělávání a samostatným životem. Naopak pravděpodobnost je výrazně snížena statusem studenta, absencí vztahu a podstatně starším partnerem. S využitím kohortního přístupu bylo stanoveno, že faktory, které ovlivňují přechod mužů k prvnímu narození dítěte, se mění v
čase. Pouze manželství si zachovává svou dominantní roli při přechodu k otcovství napříč všemi kohortami.
 
Anotace v angličtině:  The fertility pattern in the Czech Republic, as in other central and eastern European countries, has undergone dynamic transformation over the last quarter of a century. This study aims to contribute to the debate on the influence of structural and situational variables on fertility in low-fertility countries and extends the debate by introducing the viewpoint of male reproduction. The aim is to identify the factors influencing the transition to fatherhood among Czech men and to discuss intergenerational changes in reproductive patterns. The data employed are taken from the Czech Generations and Gender Survey (2008). The transition to first child was analysed using the event history modelling method. The results revealed that the transition to fatherhood is positively influenced by co-residence partnerships (especially marriage), by having completed a tertiary-level education and by living independently. Conversely, the likelihood is significantly reduced by student status, the absence of a relationship, and
having a considerably older partner. Employing the cohort approach, it was determined that the factors which influence male transition to first birth change over time. The clear linear impact of education on the transition to fatherhood apparent with respect to older cohorts no longer applies. Moreover, the influence of the family of origin, which made up a significant factor with respect to older cohorts, has all but disappeared in the youngest cohorts. Only marriage retains its dominant role with concern to predicting the transition to fatherhood across all cohorts.
Klíčová slova: ČR; vzdělání; analýza historie události; otcovství; první narození; plodnost mužů

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education; event history analysis; fatherhood; first birth; male fertility
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.1177/1360780418754565
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů [Fears and Difficulties in the Early Stage of Parenthood: Findings from a Longitudinal Study of First-Time Parents]. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 3-30 (28 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zaměřuje na obavy českých rodičů v době těhotenství a jejich následné pociťované životní těžkosti. Byla použita longitudinální kvalitativní metodologie, která umožnila sledovat zkušenosti rodičů po dobu zhruba čtyř let. Zjištění vychází ze tří vln semi-strukturovaných rozhovorů se šestnácti pracujícími rodičovskými páry, které měly první dítě v letech 2011/2012. Analýza 93 rozhovorů ukázala, že obavy nastávajících rodičů se nejčastěji týkaly oblasti péče od dítě, placené práce, volného času, vztahů a zdraví. Následné pociťované životní těžkosti ve zmíněných oblastech často zmiňovali jiní respondenti než ti, kteří je předjímali. Při interpretaci byla využita teorie intenzivního mateřství, pomocí níž byly zdůrazněny vysoké nároky a zodpovědnost kladená na současné rodiče, jakož i těžkosti plynoucí z uplatňovaného na dítě zacíleného přístupu. Vysoké nároky péče o dítě byly pociťovány především matkami, které uplatňovaly model intenzivního mateřství a byly identifikovány jako příčiny obtíží v každodenní
m životě rodičovských párů; otcové si stěžovali především na nedostatek odpočinku a času stráveného s partnerkami.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on the concerns of Czech expectant parents and their subsequent life difficulties. A qualitative longitudinal methodology was used to study parental experiences for a period of around four years. Three waves of semi-structured interviews were conducted with sixteen dual-earner parental couples who had their first child in 2011 or 2012. An analysis of 93 interviews revealed that the fears of the parents-to-be principally concerned childcare, paid work, free time, the relationships, and health. Actual experience of difficulties in these areas was often mentioned by different respondents from those who had expected to have them. The theory of intensive motherhood was employed to underscore the heavy demands and responsibilities placed on contemporary parents and the difficulties that accompany the use of a child-centred approach. The heavy demands on childcare felt by mothers who adhered to the intensive mothering model were cited as causing difficulties in the everyday lives of parental coup
les; the fathers mainly complained of a lack of rest and quality time with their partners.
Klíčová slova: ČR; rodičovství; otcovství; mateřství; obavy; obtíže

Klíčová slova v angličtině: CR; parenthood; fatherhood; motherhood; fears; difficulties
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.446
Scopus: 2-s2.0-85066258485
UT WOS: 000461759100001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů [Education and the Transition to Fatherhood in the Czech Republic: The Reflection of two Societal Contexts]. / Anna Šťastná, Renata Kyzlinková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 51, č. 4 (2019), s. 393-419 (27 s.).

[ Šťastná, Anna - Kyzlinková, Renata ]

Anotace:  Cílem článku je identifikovat, jakou úlohu sehrávalo vzdělání při přechodu k otcovství u českých mužů ve dvou časových etapách charakterizovaných odlišným politickým a společenským režimem - období socialismu od r. 1960 do r. 1989 a přechodové a popřechodové obdo od r. 1990 do r. 2008. Používáme data získaná z českého šetření Generace a gender (2008) a metody modelování historie událostí. Vliv vzdělání je studován z hlediska jeho interakce s různými dalšími charakteristikami jednotlivce. Analýza odhalila, že reprodukční chování se liší v závislosti na úrovni vzdělání s ohledem na různé podskupiny, jak jsou definovány např. statutem partnerství nebo složením rodiny. Cílem studie je rozšířit debatu o vlivu vzdělání na plodnost zavedením aspektu mužského reprodukčního chování.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to identify the transition of men to first birth in the Czech Republic focusing particularly on the impact of the level of education. Two different time periods characterised by differing political and societal orders are subjected to study ľ the period of state socialism from 1960 to 1989 and the transition and post-transition period from 1990 to 2008. We employ data obtained from the Czech Generations and Gender Survey (2008) and the event history modelling method. The impact of education is studied in terms of the interaction thereof with various other characteristics of the individual. The analysis revealed that reproductive behaviour differs depending on the educational level with respect to differing subgroups as defined by e.g. partnership status or the composition of the family of orientation. The study aims to extend the debate on the influence of education on fertility by introducing the aspect of male reproduction behaviour.
Klíčová slova: muži; otcovství; plodnost mužská; modelování historie událostí; první dítě; vzdělání dosažené; plánování rodiny; manželství; soužití nesezdané

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; men; fatherhood; male fertility; event history analysis; first birth; education; family planning; marriage; cohabitation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.4.18
WoS: 000482033000003
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT