Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Plánování, načasování a důvody odkladu narození prvního dítěte v České republice [The planning, timing, and factors behind the postponement of first births in the Czech Republic ]. / Anna Šťastná, Jitka Slabá, Jiřina Kocourková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 59, č. 3 (2017), 207-223 (17 s.).

[ Šťastná, Anna - Slabá, Jitka - Kocourková, Jiřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Přechod k plodnosti realizované v pozdějším věku je jedním z nejvýraznějších rysů demografických změn v posledních letech. S využitím životních statistik i dat z průzkumů článek analyzuje příčiny a důsledky odkladu plodnosti v České republice. Autoři se zaměřují na plánovaný věk plodnosti a na důvody, proč ženy neplní své plány a odkládají narození prvního dítěte na mnohem délší období, než původně plánovaly.
 
Anotace v angličtině:  The transition to childbearing at a later age is one of the most striking features of demographic change in recent years. Employing both vital statistics and survey data, the paper analyses the causes and consequences of fertility postponement in the Czech Republic. The authors focus on the planned age of childbearing and on the reasons why women fail to fulfil their plans and postponing childbearing for a much longer period than originally planned.
Klíčová slova: plánování rodiny; chování demografické; chování reprodukční; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: first birth; fertility postponement; fertility planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Druhé dítě - důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození [Reasons for the unplanned postponement and timing of the birth of a second child]. / Anna Šťastná, Jitka Slabá, Jiřina Kocourková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 2 (2019), s. 77-92 16 s.).

[ Šťastná, Anna - Slabá, Jitka - Kocourková, Jiřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Rodina se dvěma dětmi nadále představuje nejběžnější rodinný model v České republice. Odklad vytváření rodiny a porodu však znamená, že druhé narození je posunuto do vyššího věku. S využitím údajů z průzkumu "Ženy 2016" analyzujeme jak důvody, proč ženy odkládají druhý porod do pozdějšího věku, než bylo původně plánováno, tak i vliv odložení plodnosti na délku porodního intervalu mezi prvním a druhým dítětem.
 
Anotace v angličtině:  The two-child family continues to constitute the most common family model in the Czech Republic. However, the postponement of family formation and childbearing means that second births are being shifted to an older age. Employing data from the ĹWomen 2016ĺ survey, we analyse both the reasons behind women postponing second childbirth to a later age than originally planned and the effect of fertility postponement on the length of the birth interval between the first and second child.
Klíčová slova: ČR; plánování rodiny; porodnost; druhý porod; interval mezi porody

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; second birth; fertility postponement; fertility timing; birth interval
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT