Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Alternativní návrhy financování aktivit nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. [Alternative proposals for funding the activities of non-governmental non-profit organisations providing public services.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Sborník příspěvků vědeckého semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru" katedry veřejné ekonomie ESF MU v Brně. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. - nestr. (12 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Šlapanice, 26.-27.1.2005, EUR
Anotace:  Při poskytování veřejných služeb soustavně roste role nestátních neziskových organizací, které v uplynulém období výrazným způsobem rozšířily spektrum poskytovaných služeb a svoji činností přispěly k výraznému zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. Ve své činnosti se však dlouhodobě potýkají s finanční nejistotou. Cílem příspěvku je na základě publikovaných rozborů financování veřejných služeb zabezpečovaných v letech 2000 - 2003 nestátními neziskovými organizacemi navrhnout taková opatření, která by přispěla k posílení ekonomických jistot těchto organizací. V souvislosti se vstupem ČR do EU totiž význam nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb dále poroste, rozšíří se jejich spektrum možností o financování z evropských strukturálních fondů. Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. K některým poznatkům financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Základní ekonomické charakteristiky související s poskytováním sociálních služeb. Přístup obcí a měst k financování sociálních služeb. Základní principy nového systému financování aktivit nestátních neziskových organizací. Příspěvek na péči.
 
Anotace v angličtině:  The role of nongovernmental nonprofit organisation in terms of providing public services has steady increased. The paper aims at proposing, on the basis of published analyses of funding of public services provided in 2000-2003 by nongovernmental nonprofit organisation, such measures, which would contribute to strengthening the economic security of these organisations. The position of non-governmental, non-profit organisations providing public services. Some findings regarding the funding of non-governmental non-profit organisations in the area of public services. Basic economic characteristic related to the provision of social services. The attitude of municipalities to the funding of social services. Basic principles of the new system of funding activities of non-governmental non-profit organisation. The care allowance (benefit).
Klíčová slova: pomoc sociální; služby sociální; sektor veřejný; organizace neziskové; činnost dobrovolná; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; social assistance; social services; public sector; nonprofit organization; voluntary activity; financing system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ošetřovatelská péče v domovech důchodců. [Nursing care in senior's homes.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: 10. Pražské gerontologické dny 2006 (Bio-psycho-sociální problematika stárnutí). - Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2006. - ISBN 80-86541-17-7. - s. 5-8 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Akce: Praha, 31.5 - 2.6. 2006, 10. Pražské gerontologické dny, EUR
Anotace:  Rostoucí průměrný věk a délka života se staly globálním jevem, nejvíce viditelným v ekonomicky vyspělých zemích. V ČR roste podíl seniorů (osob starších 65 let). Dobrá fyzická i psychická kondice a soběstačnost může být zachována až do vysokého věku. Na druhé straně klesá u starších pacientů schopnost sebeobsluhy a vzrůstá tím poptávka po pečovatelských službách. V důsledku nepříznivých demografických trendů roste potřeba kapacity ošetřovatelské a následné péče, jak v domovech důchodců tak v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Tato práce srovnává strukturu diagnóz pacientů/klientů v obou typech zařízení, srovnává též současný systém financování a navrhuje možnost jeho zlepšení.
 
Anotace v angličtině:  Increasing average age and longevity become global phenomenon, most pronounced are they in economically developed countries. In the Czech Republic the share of seniors, people old 65 years and more, increases. Good physical and psychic conditions even in high age should be expected and self-reliance up to high age can be preserved. On the other hand, in older patients decreasing self care capability and increasing demand for care can be seen. Due to unfavorable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in pensioners´ houses and health institutes (hospitals) for long-term patients. This work compares diagnosis structure of patients/clients in both types of establishments, compares also the present financing system and proposes renewing it.
Klíčová slova: stárnutí; senioři; trendy demografické; kapacita lůžek následné péče; systém financování

Klíčová slova v angličtině: increasing agerage age; ageing of population; unfavourable demographic trends; capacity of nursing and after-care beds; financing system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT