Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic: Increased risks alongside involuntary flexibility. [Česká republika: Zvýšená rizika s nedobrovolnou flexibilitou.]. / Renata Kyzlinková, Lenka Dokulilová - In: The evolving world of work in the enlarged EU. Progress and vulnerability. / Francois Eyraud, Daniel Vaughan-Whitehead, (eds.). - Geneva : ILO, 2007. - ISBN 978-92-2-119547-4. - s. 141-181 (41 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Anotace:  Dynamický růst české ekonomiky jde ruku v ruce s rozvojem pracovní legislativy. Hlavním cílem většiny současných politik je podporovat základní principy flexicurity. Pracovní podmínky v ČR. Pracovní smlouvy. Mzdy. Pracovní doba a organizace práce. Zdraví a bezpečnost práce - pozitivní trendy. Další vzdělávání. Práce a rodina. Případové studie.
 
Anotace v angličtině:  A dynamic growth of the Czech economy have gone hand in hand with the development of labour legislation. The main goal of the majority of polivies nawadays is to promote the basic principles of flexicurity. Working conditionsin the Czech Republic. Employment contracts. Wages. Working time and work organisation. Occupational health and safety - positive trends. Further education. Work and family. Case studies.
Klíčová slova: trh práce; podmínky pracovní; právo pracovní; flexibilita pracovní; flexicurity; vztahy pracovní; sladění rodinného a prac. života; bezpečnost práce; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: labour market; working conditions; labour legislation; labour flexibility; flexicurity; employment relationship; reconciliation of work and family life; occupational safety; disadvantaged groups
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jak je to s flexibilitou trhu práce v CR? Mezinárodní srovnání míry regulace podle OECD a Světové banky. [How is the labour market flexibility in the CR? The international comparison of the strictness of regulation according to OECD and World Bank.]. / Markéta Nekolová - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (12 s.,) - CD.

[ Nekolová, Markéta ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Jak ukazují výsledky mezinárodního srovnání, patří ČR podle indexu OECD a Světové banky mezi země s nejvíce flexibilní regulací zaměstnávání. Analýza jednotlivých komponent zmíněných indexů a vybraných statistik trhu práce ukázala, že problémem ČR není ani tak nepružná regulace, jako spíše výrazný nepoměr mezi úrovní ochrany standardních zaměstnanců a tzv. flexi zaměstnanců v neprospěch druhých. Řešením by tedy nemělo být zvyšování flexibility zaměstnávání jako celku, ale postupné sbližování pracovních podmínek pro různé formy zaměstnávání. Toto sbližování však musí být doplněno odpovídající úpravou systému sociální ochrany a aktivní politiky zaměstnanosti v rámci komplexní strategie flexicurity pro ČR.
 
Anotace v angličtině:  According to the outcomes of the international comparisons, the Czech Republic belongs among countries with the highest numerical flexibility. Analyses of the particular components of these indexes and chosen labour market statistics shows, that the problem does not consist in the rigid regulation rather in strong differentiation in a level of regulation of the standard employment and of the temporary employment detrimental the second one. Solution lies in gradual convergence of working conditions for different forms of employment. This convergence however must be accompanied by the reform of social security systems and extensive active labour market policy in the frame of the Czech flexicurity solution.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita pracovní; flexicurity; zaměstnání atypické

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour flexibility; flexicurity; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/I
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Z konferencí: "Interessen: Konflikte und Integration in Europa". / Helena Vychová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 32.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Informace o konferenci, která se konala v září 2007 v Berlíně. Hlavním tématem bylo vymezování a prosazování zájmů a řešení konfliktů při hájení národní identity jednotlivými členskými zeměmi EU. Charakteristika vybraných příspěvků.
Klíčová slova: konference; politika hospodářská; politika sociální; trh práce; flexicurity; trh práce; migrace

Klíčová slova v angličtině: conference; economic policy; social policy; labour market; flexicurity; labour market; migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dynamika soudobého trhu práce: flexibilita, segmentace a inkluze. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4439-5.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek zkoumá vztah mezi flexibilitou a jejími formami na jedné straně a segmentací (a formami marginalizace) trhu práce. Tyto vztahy jsou dokumentovány na případu České republiky s využitím různých zdrojů dat.
 
Anotace v angličtině:  This paper examines the relationship between flexibility and its forms on the one hand and segmentation of (and forms of marginalization on) labour market.These relationships are documented on the case of the Czech Republic with use of various data sources.
Klíčová slova: trh práce; vyloučení sociální; flexibilita pracovní; segmentace trhu práce; flexicurity

Klíčová slova v angličtině: labour market; social exclusion; labour flexibility; flexicurity; labour market segmentation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Flexicurity - hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. [Flexicurity - searching of the balance between flexibility and labour market protection in the Czech Republic.]. / Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 72 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-89-1

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato teoreticko-analytická studie ve své podstatě uvádí evropský politický koncept flexicurity do prostředí českého trhu práce. Stěžejní analytická část studie je postavena na přehledu dosavadní teoretické báze flexicurity a jejího odrazu v politice EK směrem k členským zemím EU. EK členským státům doporučuje, aby se zaměřily na tyto sféry regulace trhu práce: úpravu legislativní ochrany pracovních míst zajišťující dostatečnou numerickou flexibilitu trhu práce, rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti a systému dalšího vzdělávání dospělých jako záruk dostatečné ochrany zaměstnanosti flexibilních i standardních pracovníků a úpravu sociálního systému ochrany příjmu tak, aby poskytoval dostatečnou úroveň ochrany v případě ztráty příjmu všech typů pracovníků. Závěrečná doporučení by měla nastínit směr dalších úprav na základě předchozí identifikace problémových oblastí flexicurity v ČR a přispět k další odborné diskuzi.
 
Anotace v angličtině:  This theoretical and analytical study deals with the introduction of flexicurity policy approach into Czech labour market. Pivotal analytical part of the report results from theoretical background of the flexicurity issue and from its reflection in European Commission policy and EC recommendations towards Member States. Member States are recommended to focus on these areas of labour market regulation: arrangements of the employment protection legislation towards adequate numerical flexibility, expansion of the active labour market policy and adult learning system towards adequate employment security for both standard and flexible workers and arrangements of the social security system towards adequate income security of both groups of workers. The final recommendations should rather outline policy direction on the basis of previous problems identification and contribute to subsequent discussion.
Klíčová slova: flexicurity; trh práce; flexibilita pracovní; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; vzdělávání dospělých; zabezpečení sociální; systém; flexibilita numerická

Klíčová slova v angličtině: flexicurity; labour market; labour flexibility; unemployment; employment policy; system of social security; adult learning; numerical flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globalizace, flexicurity a finanční krize. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 29-30.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Jak se dánská politika flexicurity přizpůsobuje okolnostem v době finanční krize. Projekt EITS (From Industry To Service - Z průmyslu do služeb)
Klíčová slova: EU; Dánsko; flexicurity; globalizace; krize ekonomická; restrukturalizace; projekty; pracovníci uvolňovaní

Klíčová slova v angličtině: EU; Denmark; flexicurity; globalization; economic crisis; restructuring; projects; dismissed workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: World of Work č. 69/2009.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Numerická flexibilita na českém trhu práce. [Numerical flexibility on the Czech labour market.]. / Markéta Nekolová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 8-14 (7 s.).

[ Nekolová, Markéta ]

Anotace:  V případě ČR zaznívá dlouhodobě argument, že český trh práce je příliš rigidní a vyžaduje deregulaci. Výsledky mezinárodních srovnání však ukazují, že ČR patří mezi země s nevyšší úrovní numerické flexibility. Cílem článku je zjistit, zde je český trh práce z hlediska numerické flexibility opravdu rigidní nebo může konkurovat zemím jako je Dánsko nebo Nizozemsko. Analýza vychází z teoretických poznatků týkajících se této problematiky a je rozděleno do dvou samostatných kapitol analyzujících odděleně vnější i vnitřní numerickou flexibilitu v ČR.
 
Anotace v angličtině:  It is often said that the Czech labour market is too rigid and requires deregulation. However, according to the results of international comparisons, the Czech Republic ranks among the countries with highest numerical flexibility. This article aims to determine whether Czech labour market is really too rigid or can compete in numerical flexibility with Denmark or the Netherlands. The analysis is based on theoretical knowledge on this topic and is divided into two separate chapters separately analyzing the external and internal numerical flexibility in the country.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita numerická; flexibilita pracovní; flexicurity

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour flexibility; numerical flexibility; flexicurity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva. [The impact of new forms of employment in the Czech Republic and the EU on labour law development.]. / Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 35 s. - ISBN 978-80-7416-057-8

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kvalitativně zaměřená studie přibližuje současný vývoj v oblasti právní regulace flexibilních forem zaměstnávání v ČR s úvodním přiblížením situace v zemích EU. Informace o zemích EU čerpá z výstupu dvouletého mezinárodního projektu "Vliv nových forem práce na průmyslové vztahy a vývoj pracovního práva v EU". Studie hodnotí vývoj pracovního práva jak v oblasti zavedených flexibilních forem zaměstnáČvání, tak i ve sféře tzv. trojstranných pracovních vztahů (agenturní zaměstnávání, vysílání pracovníků a subdodavatelské pracovní vztahy). Studie neopomíjí rovněž zhodnotit situaci na evropských trzích práce z hlediska nelegálních forem zaměstnávání, které poskytují zaměstnavatelům nejvyšší možnou míru flexibility. Součástí studie je také určitá kategorizace základních pracovních práv vyplývajících z legislativní úpravy vztahů na trhu práce v jednotlivých členských zemích EU a posouzení, do jaké míry jsou tato práva zajištěna rovněž pro různé skupiny flexibilních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  This study is qualitatively oriented and describes present labour law developČment in area of the flexible forms of employment in CR. Its first part is focused on labour law in other Member States. Information about other Member States coming from the output of international project The effects of new forms of employment on industrial relations and labour law development in EU. This paper evaluates labour law development both in area of the old/new flexible forms of employment and in the sphere of so called triangular labour relationships (temporary agency work, posting of workers, subcontracting). Paper is also focused on the illegal forms of employment on the European labour markets, which provide employers with the highest level of flexibility. Integral part of the text is also categorization of the workerĺs core labour rights in EU. The aim is to judge, to what extent these rights are ensured for the different groups of flexible workers.
Klíčová slova: ČR; EU; právo pracovní; flexibilita pracovní; zaměstnávání nelegální; flexicurity; flexibilní formy zaměstnávání

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour law; flexible forms of employment; European labour law; illegal employment; flexicurity; labour flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Studie má méně jak 50 s. - nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Flexicurity: Actions at Company Level [Flexicurity: opatření na úrovni podniků]. / Andrea Broughton, Isabella Biletta, Carlos Vacas, Renata Kyzlinková, Štěpánka Pfeiferová, Aleš Kroupa - Luxembourg: Publications Offi ce of the European Union, 2012. - 75 s.

[ Broughton, Andrea - Biletta, Isabella - Vacas, Carlos - Kyzlinková, Renata - Pfeiferová, Štěpánka - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem flexicurity je zlepšit pracovní příležitosti pro pracovníky a zároveň zvýšit flexibilitu, díky čemuž organizace budou moci přizpůsobit svou činnost a míru zaměstnanosti potřebám podniku. Posledních několik let však bylo pro evropské trhy práce obzvláště náročných: nedávná finanční krize a recese měly nevyhnutelný negativní dopad na trhy práce a míry nezaměstnanosti v rámci EU. To vedlo k pochybnostem o efektivitě strategie flexicurity z hlediska podpory zranitelných pracovníků. Výzkum nadace Eurofound v šesti členských státech EU analyzoval iniciativy podniků zaměřené na mladé pracovníky, starší pracovníky a ženy. Z výzkumu vyplývá, že k zavedení opatření je zapotřebí solidní obchodní základ a že začleněním sociálního dialogu roste úspěšnost. Hnacími silami úspěchu je touha podniku udržet a zlepšit rozmanitost pracovních sil, firemní kultura a specifický vnitrostátní, regionální a místní kontext, v němž podniky fungují.
 
Anotace v angličtině:  The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women.
Klíčová slova: ČR; Francie; SRN; Slovinsko; V. Británie; flexicurity; definice; dialog sociální; zaměstnavatelé; pracovníci; skupiny znevýhodněné; pracovníci starší; ženy; mládež; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; France; FRG; Italy; Slovenia; Great Britain; flexicurity; definition; social dialogue; employers; workers; vulnerable workers; older workers; women; youth; economic crisis
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9137/10 Flexicurity v období krize
Poznámka:  Dostupné z http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1222.htm (published: 04 July, 2012)
(spoluautorství za ČR: Renata Kyzlinková, Štepánka Pfeiferová and Aleš Kroupa)
sig: uložené 1449
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT