Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic [Koncepční rámec pro politiku aktivního stárnutí pro zaměstnanost v České republice]. / Lucie Vidovićová - Warsaw: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. - 55 s. - (Studies and Analyses No.469)

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Autorka prezentuje obecné posouzení situace starších pracovníků na trhu práce v České republice, začínající obecnějším přehledem demografické situace a zdůrazňujícím generační rozdíly mezi mladými a starými a staršími kohortami a řadu různých problémů i jejich řešení. Dále se zabývá dopadem nedávné ekonomické situace na úrovně zaměstnanosti a ukazuje, že oživení v oblasti zaměstnanosti ještě nezačalo a že dopad na starší pracovníky je (nejméně) dvojí: za prvé, pro starší pracovníky je velmi obtížné najít nové zaměstnání, jakmile jsou jednou nezaměstnaní; Za druhé, pokud jsou zaměstnáni, může pro ně být těžší zvládnout tlak na pracovní funkčnost a zvyšující se nároky na pracovišti. Popisuje Národní akční plán na podporu pozitivního stárnutí (2013-2017) a další příklady dobrých a převoditelných praxí, které řeší některé otázky aktivního stárnutí inovativním způsobem. Druhá část zkoumá problematiku zaměstnatelnosti, funkčnosti a managementu věku, jak ji vnímají někteří z klíčových aktérů. Zpráva se podrobněji vě
nuje tématu placené práce po odchodu do důchodu, která je považována za důležitou součást české ekonomiky, a to navzdory skutečnosti, že zaměstnávání značné skupiny starších pracovníků po odchodu do důchodu je nedeklarované. Samostatné podnikání a samostatná práce v pozdějším věku jsou další oblastí zaměstnanosti, jejíž význam v české ekonomice roste, i když to podle odborníků nelze považovat za bezproblémové řešení kariér v pozdějším věku. Poslední kapitola obrací pozornost na celoživotní vzdělávání starších pracovníků a jejich zvyšování kvalifikace/rekvalifikace. V závěrečné poznámce autorka zdůrazňuje potřebu řešit různorodost starší pracovní síly ve smyslu věku/generační příslušnosti, zdraví, socio-ekonomických a dalších charakteristik.
 
Anotace v angličtině:  The author presents a general assessment of the labour market situation of older workers in the Czech Republic, starting with a more general overview of the demographic situation and emphasizing the generational differences among the young-old and older cohorts, underlying a number of different problems as well as solutions. Further in the paper she addresses the impact of the recent economic situation on employment levels, showing that the recovery in terms of employment has not yet begun and that the impact on older workers is (at least) two-fold: firstly, for older workers it is very difficult to find a new job once unemployed; secondly, if employed, the pressure on workability and the increasing demands of workplaces may be harder to bear for the older the worker. She describes a National Action Plan Supporting Positive Ageing (2013-2017) and other examples of good and transferable praxes which address some of the active ageing issues in an innovative way. The second part of this report examines the issue
s of employability, workability and age-management as perceived by some of the key actors. The report goes into greater detail on the topic of paid work after retirement, which is considered an important part of the Czech economy, despite the fact that the employment of sizable groups of older workers after retirement is undeclared. Self-entrepreneurship and independent work in later life are another realm of employment that is increasing in importance in the Czech economy; however, as consulted experts argue, it is not to be taken as an unproblematic solution to late-life careers. In the last chapter the author turns her attention to the lifelong learning of older workers and to their up-skilling/retraining. In the concluding remarks, she reemphasizes the need to address the heterogeneity of the older workforce, in the sense of age/generational affiliation, health, socio-economic and other characteristics.
Klíčová slova: pracovníci starší; trh práce; vzdělávání celoživotní; stárnutí aktivní; důchodci pracující; odbory; podnikání soukromé; dobré praxe; placená práce po odchodu do důchodu; cílové skupiny

Klíčová slova v angličtině: older workers; labour market; lifelong learning; active ageing; self-entrepreneurship; trade unions; good practice; paid work after retirement; focus groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  EAN 9788371786020
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 9 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Metoda "fokusní skupina" je schopna přinést poměrně validní výsledky dosažené s relativně nízkými náklady. Hlavní výhodou této metody je však její schopnost díky interakcím ve skupině odkrývat nečekané souvislosti a poskytovat hlubší vhled do zkoumané problematiky. Účastníky fokusní skupiny konané 10. května 2016 v Praze byli metodici sociální práce působící při krajských úřadech. Cílem setkání bylo získat a diskutovat názory a zkušenosti krajských metodiků SPR s výkonem přenesené působnosti v sociální práci zajišťované krajskými úřady.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; fokusní skupiny

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; focus groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 9 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Metoda "fokusní skupina" je schopna přinést poměrně validní výsledky dosažené s relativně nízkými náklady. Hlavní výhodou této metody je však její schopnost díky interakcím ve skupině odkrývat nečekané souvislosti a poskytovat hlubší vhled do zkoumané problematiky. Účastníky dvou fokusních skupin konaných v listopadu 2016 v Praze byli vedoucí sociálních odborů/oddělení ORP. Cílem setkání bylo získat zpětnou vazbu k návrhům doporučení legislativní a nelegislativní povahy.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; fokusní skupiny

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; focus groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Focus Group. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 24 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Na fokusní skupině se sešli zástupci různých zájmových skupin, spolků, platforem a jiných organizací, kteří hájí zájmy a pomáhají lidem s různou formou postižení u dospělých i dětí. Účastníci se sjeli z různých míst ČR, přičemž někteří zastupovali organizace s lokální působností, a někteří organizace, které působí ve více oblastech ČR nebo s působností celostátní. To účastníkům FG mj. umožnilo porovnávat rozdíly v posudkové praxi v různých lokalitách ČR. Cílem dané fokusní skupiny bylo získat a diskutovat zkušenosti účastníků skupiny se současným nastavením posudkové praxe v posuzování nároku na příspěvek na péči z hlediska různých typů zdravotních omezení a životních situací žadatelů o příspěvek na péči a jaké změny jsou žádoucí v posudkové praxi do budoucna.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; služba posudková; skupina fokusní

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment; focus groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT