Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Stárnutí populace podle výsledků projekce ČSÚ. [Population Ageing according to Results of ČSÚ Forecast.]. / Kamila Svobodová - 2005.

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Text se zaměřuje na výsledky projekce obyvatelstva ČR, vypracované Českým statistickým úřadem. Středem pozornosti je budoucí vývoj počtu a podílu dětí do 15 let a osob starších 65 let.
 
Anotace v angličtině:  The article is focused on the results of the population forecast for the Czech Republic, which is worked out by the Czech Statistical Office. The centre of the attention is future progress in the number and share of children (0-14 years) and old people (65+) in the whole population.
Klíčová slova: prognózování; demografie; stárnutí populace

Klíčová slova v angličtině: forecast; demography; population ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Projekce potřeby služeb sociální péče do roku 2025. [Forecast of the need for social care services up to 2025.]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 21-24 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nová Projekce obyvatelstva ČR do r. 2065 je příležitostí k aktualizaci odhadu všech dopadů očekávaného demografického vývoje mj. i na všechny sociální systémy. O dopadech stárnutí populace na oblast sociálních služeb se diskutuje pouze okrajově a žádné komplexní studie, které by kvantifikovaly dopad stárnutí populace na potřebu sociálních služeb v zemi, doposud nebyly zpracovány. Zpracování této prognózy je determinováno působením mnoha faktorů ľ na zřeteli je nutno mít všechny faktory ovlivňující rozsah potřeby sociálních služeb, opomenout nelze stěžejní koncepční materiály charakterizující žádoucí koncepční změny v této oblasti. Přitom je třeba vycházet z toho, že je velmi obtížné kvantifikovat působení řady faktorů, možných legislativních změn a filosofických koncepcí a přístupů k poskytování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The new Population Forecast of the Czech Republic up to 2065 provides an opportunity to update the estimate of all impacts the expected demographic development will bring, including the impact on all social systems. The effects on the social services has been a marginal topic and no comprehensive studies have to date been undertaken to quantify the impact of population ageing on the need for social services in the CR. This prediction is determined by many factors ľ all the factors influencing the scale of need of social services should be taken into account and the main conceptual materials setting out the required conceptual changes in this area cannot be overlooked. At the same time, it should be kept in mind that it is very difficult to quantify the effect of a number of factors, possible changes in the legislation and philosophies on and approaches to the provision of social services.
Klíčová slova: služby sociální; prognózování; příspěvek na péči; potřeby sociálních služeb; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: forecast; social services; need of social services; care allowance; population ageing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT