Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. [Monitoring of foreign labour migration and its conditioning factors focused on Czech-German and Czech-Austrian border regions.]. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 2004. - 97 s.

[ Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík - Severová, Simona ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie předkládá nultou aplikaci monitoringu statistických dat podmiňujících pracovní migraci do zahraničí i monitoring skutečné zahraniční migrace ve vymezených oblastech. Teritoriálně je práce zaměřena na příhraniční regiony v česko-německém a česko-rakouském příhraničí v úrovni NUTS 4 a NUTS 3; údaje jsou sledovány po obou stranách společné hranice. Obsahově zahrnuje tří relativně samostatné tématické oblasti - údaje sledovaných lokalit s prioritním důrazem na problematiku trhu práce, skutečnou pracovní migrace českých občanů v SRN a Rakousku a pobyt cizinců na území ČR.
 
Anotace v angličtině:  This study suggests a current lack of monitoring of statistical data connected with foreign labour migration and the monitoring of real foreign labour migration in limited areas. From the territory point of view this study focuses on the Czech-German and Czech-Austrian border regions at the NUTS 4 and NUTS 3 level; data has been collected on both sides of the border. It includes three relatively separate fields in the areas observed - it estimates data from these areas with an emphasis on the problems of the labour market, the real labour migration of Czech citizens to Germany and Austria and the residence of foreigners in the CR.
Klíčová slova: ČR; regiony příhraniční; migrace pracovní; monitorování; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Austria; Germany; foreign labour migration; monitoring; border regions; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zahraniční pracovní migrace v České republice dva roky po vstupu ČR do EU. [Foreign labour migration in the Czech Republic two years after accession of the CR to the EU.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2006. - 88 s. - ISBN 80-87007-34-4

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace podává stručný přehled o vývoji zahraničních pracovních migrací v České republice od přičlenění ČR k EU. Analýza pracovních migrací cizinců je zasazena do kontextu vývoje zaměstnanosti a celkové situace na trhu práce v ČR. Zpráva shromažďuje dostupné údaje o demografické skladbě cizinců a o jejich zastoupení v odvětvích a oborech národního hospodářství a postavení v zaměstnání. Nejrozšířenější formou ekonomické aktivity cizinců je zaměstnání, oproti domácímu obyvatelstvu cizinci častěji podnikají. Na trhu práce v ČR jsou evidováni cizinci ze 180 zemí světa. Poptávka cizinců po práci v ČR převyšuje nabídku. Výběrové pracovní migrace organizované vládou ČR zvolna pokračují; spontánní pracovní migrace vyvolané aktuálními potřebami trhu práce jsou podstatně masivnější a budou mít své opodstatnění i v budoucnu. Moderní trhy práce vyžadují flexibilní pracovní sílu. Ta může být získávána v potřebném množství a struktuře z domácích i zahraničních zdrojů.
 
Anotace v angličtině:  The publication gives a brief survey of the foreign labour migrations in the CR since full accession of the CR to the EU. The analysis of labour migration of foreigners is incorporated into context of development of employment and overall situation in the Czech labour market. The report comprises available data on demographic structure of foreigners and their share in sectors of the Czech economy and their legal employment status. The most frequent form of economic activity of foreigners is employment; compared to Czech nationals their share on registered entrepreneurs is higher. There are foreigners from 180 countries registered in the Czech labour market. Demand of foreigners for work in the CR exceeds its supply. Selective labour migrations organised under the CR government programme are gradually progressing; spontaneous labour migrations triggered by current needs of the labour market are substantially more massive and will be justified also in the future. Modern labour markets require a flexible labour force. It can be drawn in required quantity and structure both from domestic and foreign resources.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; zaměstnanost; trh práce; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; employment; labour market; employment of foreigners; selective labour migration; spontaneous labour migration; employment structure
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii). [Numbers and structures of Czech migrants abroad and the economic motivation for labour migration abroad (with a specific aim at migrants in United Kingdom).]. / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 52 s. - ISBN 978-80-87007-81-5

[ Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá odhadem českých migrantů v zahraničí v souvislosti s rozšiřováním pracovních trhů pro české občany v jednotlivých členských státech EU a charakteristikou jejich struktur. Plynule navazuje na práci v roce 2006 vycházející z prvního přehodnocení přechodných opatření ("Sledování migračního pohybu českých občanů do států EU-15 s důrazem na země s otevřeným trhem práce pro české občany") a je dílčím výstupem širšího výzkumného projektu "Mezinárodní migrace osob a její sociálně ekonomické souvislosti". Metodologicky jsou dány do souvislosti výsledky opakovaných terénních šetření potenciálních migrantů s dostupnými statistickými údaji jejich reálných protějšků. Sociodemografické a profesní struktury reálných migrantů jsou demonstrovány na údajích z Velké Británie. Nedílnou součástí práce je ekonomická analýza výdělkových impulsů k práci českých občanů v zahraničí, konkrétně vyúsťující v informace o sbližování výdělkové úrovně mezi ČR, Německem, Rakouskem, Irskem a V. Británií.
 
Anotace v angličtině:  This study estimates the numbers of Czech migrants abroad in connection with the expansion of labour markets for Czech citizens in individual EU member states and their structural characteristics. It follows with a study from 2006 based on a preliminary evaluation of temporary measures ("Monitoring of the migration movement of Czech citizens to EU-15 member states with an emphasis on countries with opened labour market for Czech citizens") and it forms partial output of the extensive research project "The international migration of persons and its social and economic connections". The results of repeated field surveys of potential migrants are compared with available statistical data on real migrants. The socio-demographic and professional structures of the real migrants are demonstrated on data from the UK. An integral part of this study is the economic analysis of those earning impulses, which motivate Czech citizens to work abroad, ending with information about the convergence of earning levels in the CR,
Germany, Austria, Ireland and UK.
Klíčová slova: migrace pracovní; cizinci; trh práce; výše výdělků

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; labour market; earnings level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR . : (výsledky empirických šetření) [Work experience og Czech professionals from a period of foreign residence (especially in EU member states) and their attitudes to return home.]. / Jana Vavrečková, Natálie Hantak - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-019-6

[ Vavrečková, Jana - Hantak, Natálie ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená publikace má empirický charakter; její těžiště tvoří dvě kvalitativní šetření. První šetření sleduje míru adaptace terciárně vzdělaných českých odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu; jeho realizace proběhla na území ČR. Druhé šetření sleduje postoje a názory českých kvalifikovaných migrantů dosud žijících a pracujících v Rakousku; je výsledkem spolupráce VÚPSV s Keplerovou univerzitou v Linci. Společným znakem obou kvalitativních průzkumů je důraz na to, aby čeští občané v zahraničí působili na kvalifikovaných pozicích. Cílem je získání poznatků o zahraničních pracovních zkušenostech českých migrantů, o pracovních podmínkách při výkonu kvalifikované práce, o obtížnosti pracovní adaptace v domácím prostředí a postojích k trvalému odchodu z ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study has an empirical character and is based on two qualitative surveys. The first survey tracks the rate at which tertiary-educated Czech professionals adapt after returning from a period of long-term foreign residence; this survey was carried out in the CR. The second survey records the attitudes and views of Czech professionals living and working in Austria and is the result of cooperation between RILSA and Kepler University in Linz. The characteristic common to both surveys is that they focus on Czech citizens working abroad in qualified positions. The aim of the study is to improve on current knowledge of the opinions of foreign labour concerning migrants, on working conditions pertaining to qualified professionals, on the difficulties of adapting after returning to the home country and attitudes towards leaving the CR permanently.
Klíčová slova: migrace odborníků; migrace pracovní; vysoce kvalifikovaní odborníci; podmínky pracovn; sociální a pracovní adaptace; trvalá a dočasná zahraniční migrace

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; qualified labour force; working conditions; adapting to social and working conditions; permanent and temporary foreign migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Působení fenoménu brain drain v ČR a jeho možná rizika. [Working of the brain drain phenomenon in the Czech Republic and its possible risks.]. / Jana Vavrečková - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 117-128 (12 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek řeší aktuální problém odlivu českých terciárně vzdělaných pracovních sil do zahraničí za účelem lukrativnějších pracovních míst ľ brain drain v českých podmínkách. Jsou definovány základní termíny a charakterizovány specifika zahraniční migrace. Jádro článku je tvořeno dotazníkovým šetřením pohledů na migraci 4 skupin expertů, kteří jsou v cizině nejžádanější lékaři, IT/ICT specialisti, techničtí inženýři, budoucí vědečtí pracovníci z pražských univerzit). Výsledky průzkumu intenzity potenciální zahraniční migrace u těchto skupin; analýza migračních úmyslů, realizovaných migračních aktivit, předpokládané délky zahraniční migrace, doby odchodu do zahraničí, cílové migrační země jednotlivých migračně rizikových skupin. Hlavní faktory, ovlivňující proces rozhodování; předpoklad dalšího vývoje.
 
Anotace v angličtině:  This article solves the topical problem of possible leaving of Czech tertiary educated labour forces abroad for lucrative work offers e.g. brain drain phenomenon in Czech conditions. Basic terms are defined and specifics of foreign migration are characterized. The crux of the article is created by questionnaire surveys of migration views of 4 groups of experts, which are most demanded abroad (doctors, IT/ICT specialists, technical engineers and studying graduates from universities in Prague). The results of surveys of intensity of potential foreign migration of these groups of experts; the analysis of migration intentions, the probability of their realization, the planned time of foreign residence, the expected time of leaving from the Czech Republic, their preferred countries of destination. Main factors influencing the decision procedure, premise of further development.
Klíčová slova: migrace odborníků; potenciál migrační; terciárně vzdělaná pracovní síla; zahraniční pracovní migrace

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; migration potential; tertiary educated labour force; migration of Czech specialists
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT