Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic II. : The role of employment and selected institutions in the integration process]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 188 s. - ISBN 978-80-87474-20-4

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace čtenářům nabízí vhled do vnitřních mechanismů institucí, které významným způsobem determinují možnosti přistěhovalců integrovat se do života v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The publication offers readers insight into the internal mechanisms of the institutiČons, which significantly determine the opportunities for migrants to integrate into life in the Czech Republic.
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; pracovníci migrující; trh práce; úřady práce; organizace neziskové; poradenství; policie cizinecká

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrant workers; labour market; labour offices; non-profit organizations; counselling; foreign police
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vybrané prvky kultury práce cizinecké policie očima jejích pracovníků [Selected elements of the work culture of foreign police through the eyes of its workers]. / Mirka Nečasová - In: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. - Brno : Barrister & Principal, o. s., 2011. - ISBN 978-80-87474-20-4. - s. 135-181 (47 s.).

[ Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Zjištění této kapitoly odhalují značný potenciál pro rozvoj spolupráce mezi cizineckou policií a neziskovými organizacemi směřující k eliminaci některých významných problémů v interakcích mezi pracovníky policie a cizinci. Analýza dále ukazuje vnitřní faktory výkonu práce cizinecké policie, například nutnost vyrovnávat se s nedostatky ve vybavenosti pracovního prostředí, omezenými možnostmi kariérního postupu, malým zastáním ze strany vyššího vedení i nízkou prestiží svého zaměstnání ve společnosti.
 
Anotace v angličtině:  Findings of this chapter reveal a significant potential for development of cooperation between the foreign police and non-profit organizatiČons in order to eliminate some major problems in the interactions between police officers and foreigners. The analysis also shows internal factors of the work of the foreign police, such as shortcomings in the work environment and lack of faciliČties, limited career opportunities, an inadequate advocacy by senior management and low-prestige of the jobs in the society.
Klíčová slova: cizinci; integrace cizinců; integrace sociální; policie cizinecká; kultura práce cizinecké policie; spolupráce cizinecké policie a neziskových organizací

Klíčová slova v angličtině: foreigners; integration of foreigners; social integration; foreign police; work culture of foreign police; cooperation between the foreign police and non-profit organizatiČons
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem 188 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT