Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v České republice. [Active selection of qualified foreign workers in the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 22-23 (2 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Stručná charakteristika nabídkového programu pro získání kvalifikovaných odborníků ze zahraničí, který realizuje od r. 2003 ČR. - pilotní projekt äAktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníkůô. Jde o řízenou výběrovou imigraci kvalifikované pracovní síly ze zemí, které nepatří do EU. Analýza struktury přijatých uchazečů.
 
Anotace v angličtině:  Brief characteristics of work programmes for obtaining qualified workers from abroad which the CR has implemented since 2003 - the ôActive Selection of Qualified Foreign Workersö active project. This involves the managed selective immigration of qualified workers which do not belong in the EU. Analysis of the structure of accepted applicants.
Klíčová slova: pracovní síla kvalifikovaná; cizinci; programy nabídkové

Klíčová slova v angličtině: foreign skilled labour; Czech incentive programme
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Catch as catch can : Peer Country Comments Paper - Czech Republic [Chyť jak umíš: Peer Country Comments Paper - Česká ]. / Milada Horáková - Brussels: Peer Review, 2009. - s.

[ Horáková, Milada ]

Akce: Mutual Learning Programme: Renewed procedures for employing migrant workers with the emphasis on favouring highly-skilled labour : EUR, Tallin, Estonia, 11-12 June 2009, Externí odkaz
Anotace:  Zpráva byla připravena pro Peer Review v rámci Mutual Learning Programme na téma "Renewed procedures for employing migrant workers
with the emphasis on favouring highly-skilled labourö. Poskytuje poznámky a komentář ČR k příkladu politiky hostitelské země ľ Estonska.
Poslední vývoj na trhu práce v ČR. Porovnání českého a estonského trhu práce a vývoje pracovní migrace. Hodnocení politických opatření
pro zvládnutí migrace, porovnání ČR a Estonska. Politika pro získávání cizí kvalifikované pracovní síly v ČR. Hodnocení úspěšnosti a
přenositelnosti.
 
Anotace v angličtině:  This paper has been prepared for a Peer Review on "Renewed procedures for employing migrant workers with the emphasis on favouring
highly-skilled labourö within the framework of the Mutual Learning Programme. It provides information on Czech Republic comments on the
policy example of the Host Country for the Peer Review. Latest CR labour market developments. Comparison of the Estonian and the CR
labour markets and labour migration development. Assessment of the policy measure. Comparison of Estonian and the CR policies
managing labour migration. Policies of hiring qualified labour in the CR. Assessment of the success factors and transferability.
Klíčová slova: ČR; Estonsko; trh práce; migrace pracovní; migrace odborníků; nezaměstnanost; cizinci; zaměstnanost; politika migrační; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; Estonia; labour market; labour migration; unemployment; employment of foreigners; foreign skilled labour; migration policy; migration of highly skilled labour; work permit; residence permit; green cards programme
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Renewed procedures for employing migrant workers with the emphasis on favouring highly-skilled labour. Czech Republic [Renovované procedury zaměstnávání migrujících pracovníků s důrazem na upřednostňování vysoce kvalifikované pracovní síly. Česká republika]. / Milada Horáková - In: . - 2009. - 35 s..

[ Horáková, Milada ]

Akce: Peer Review,Tallin, Estonia, 11-12 May 2009 Externí odkaz
Anotace:  Situace na trhu práce v ČR. Nejnovější ekonomický vývoj. Vývoj pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  Labour market situation in the CR. Latest economic development. Labour migration development.
Klíčová slova: ČR; trh práce; cizinci; migrace pracovní; pracovníci migrující; migrace odborníků; nezaměstnanost; zaměstnanost; povolení k pobytu; povolení pracovní; příležitosti pracovní; vzdělání dosažené; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; foreigners; labour migration; migrant workers; unemployment; employment; foreign skilled labour; employment opportunities; migration of highly skilled labour; residence permit; work permit; education; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  prezentace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT