Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace. [Employment of foreigners in the Czech Republic and their integration.]. / Jiří Vyhlídal, Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 19-22.

[ Vyhlídal, Jiří - Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Kofroň, Pavel ]

Anotace:  V průběhu posledních 20 let se ČR transformovala ze země emigrace na zemi imigrace. S příchodem a pobytem cizích pracovníků a jejich rodinných příslušníků vyvstaly nové výzvy. Vztah mezi zaměstnavateli a cizími pracovníky a problematika integrace cizích pracovníků na trhu práce jsou hlavními tématy textu. Autoři se pokouší ukázat, kdo jsou zaměstnavatelé a jaké mají důvody k zaměstnávání cizinců, a zda existuje šance, aby se takoví pracovníci prostřednictvím trhu práce integrovali.
 
Anotace v angličtině:  In the course of the last twenty years, the Czech Republic has transformed itself from a country of emigration into a country of immigration. With the arrival and settlement of foreign workers and their family members, new challenges have arisen. The relationship between employers and foreign workers and the problem of integration of foreign workers on the labour market are the main topics of the text. Authors try to show who the employers are, what the reasons are for employing of foreigners, and whether there is a chance for such workers to be integrated through the labour market.
Klíčová slova: ČR; cizinci; integrace cizinců; imigrace; trh práce; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; foreign workers; immigration; integration of foreigners; labour market; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize [Experience of Foreigners with Labour Office Services in a Chosen Region during the Economic Crisis]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 9-16 (8 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Anotace:  V době ekonomického poklesu postihla ztráta zaměstnání také řadu pracovníků pocházejících ze zemí mimo EU, z nichž se jen část následně rozhodla pro opuštění České republiky. Větší část reagovala spíše snahou o opětovnou integraci na pracovní trh, přičemž pouze ti, jimž byl v ČR udělen trvalý pobyt, mohli v tomto úsilí využít také veřejných služeb zaměstnanosti. Rozhovory s cizinci, kteří mají recentní zkušenost s nezaměstnaností, ukazují, že úřady práce selhávají při zprostředkování zaměstnání mj. s ohledem na nízký počet doporučených volných pracovních míst i jejich charakter a celkově nízkou frekvenci kontaktů mezi uchazeči a zprostředkovateli. Očekávání cizinců vzhledem k úřadu práce jsou spojena především s možností zúčastnit se některého z programů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména rekvalifikací. Účast v programech je cizincům dostupná, pokud jsou informovaní, motivovaní a úřad práce o ni sami požádají. Absolvování rekvalifikací však respondentům zpravidla k získání zaměstnání nepomohlo. Účinnost
služeb zaměstnanosti ve vztahu k cizincům ovlivňuje mj. nejasný přístup pracovníků úřadu práce k zahraničnímu původu coby znevýhodňujícímu faktoru na trhu práce, reprodukce stereotypů ve vztahu k cizincům i nedostatečný prostor zprostředkovatelů pro práci s klientem.
 
Anotace v angličtině:  During the economic recession, even workers from outside the EU faced a loss of employment. Only a small portion of them decided to leave the Czech Republic, however. The majority of them responded with efforts to reintegrate into the job market; however, only those who had been given permanent residence status in the CR were able to make use of public employment services. Interviews with foreigners who have recently had experience with unemployment show that the labour offices are failing to mediate employment. This is also due to the low number of recommended available jobs and the nature of such jobs and the overall low frequency of contact between the applicant and the intermediary. The expectations that foreigners have with regard to the labour office concern in particular the possibility to take part in active employment policy programmes, particularly retraining. Participation in programmes is open to foreigners, provided they are informed, motivated and take it upon themselves to ask the labour office
to sign them up. As a rule, however, completing the retraining has not helped them to gain employment. The effectiveness of employment services with regard to foreigners is also influenced by the tendency of labour office employees to view the applicants' foreign background as a disadvantage in the job market, the propensity to reiterate stereotypes with regard to foreigners, and the insufficient time and possibilities given to intermediaries for working with clients.
Klíčová slova: cizinci; nezaměstnanost; služby zaměstnanosti; pracovníci; integrace

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreign workers; unemployment; employment services; integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT