Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Místo dole, místo nahoře: cizinci ze třetích zemí na českém trhu práce [Place down, place at the top: foreifners from third countries in the Czech labour market]. / Miroslava Rákoczyová - In: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. - Brno : Barrister & Principal, o. s., 2011. - ISBN 978-80-87474-20-4. - s. 9-38 (30 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Tato kapitola se zabývá kvalitou práce cizinců ze třetích zemí a především jejími souvislostmi s průběhem procesu sociální integrace přistěhovalců v ČR. Nejprve stručně nastíníme strukturu zahraniční zaměstnanosti, přičemž si budeme všímat zejména marginalizačních tendencí. Navážeme dosavadními zjištěními o kvalitě pracovních míst pro cizince, přičemž budeme vycházet zejména z realizovaného dotazníkového šetření reprezentativního vzorku 1 000 zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně zaměstnávají cizince. Ve třetí části textu se pak zaměříme na porozumění souvislostem mezi kvalitou práce a sociální integrací. Naším cílem je hlubší porozumění významu charakteristik pracovního místa pro sociální integraci cizinců ze třetích zemí v České republice.
 
Anotace v angličtině:  This chapter deals with the quality of the work of foreigners from third countries, and particularly its relation to the social integration process of immigrants in the CR. First we briefly outline the structure of the foreign employment; we will pay attention mainly to marginalization tendencies. Then follow findings on the quality of jobs for foreigners that are based on a realized questionnaire survey of representative sample of 1,000 employers who legally employ foreigners in the CR. In the third part of the text, then we focus on understanding the relationship between quality of work and social integration. Our goal is a deeper understanding of the importance of job characteristics for social integration of foreigners from third countries in the Czech Republic.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; trh práce; integrace cizinců; kvalita práce; zaměstnanost cizinců; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; labour market; integration of foreigners; quality of work; employment of foreigners; marginalization
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem 188 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí [Barriers of the integration from the perspective of of Third Country Nationals]. / Danica Schebelle, Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 123 s. - ISBN 978-80-7416-112-4

[ Schebelle, Danica - Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo vypracování vhodného nástroje sociologického šetření pro realizaci dlouhodobého a periodického, popřípadě ad hoc sledování kvalitativních charakteristik procesu inteČgrace cizinců z třetích zemí a bariér jeho rozvoje a realizace a vyhodČnocení empirického dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat bariéry integračního procesu tak, jak je vnímají příslušníci vybraných skupin cizinců - Ukrajinci, Vietnamci a Rusové. Výzkumný tým vycházel z předpokladu, že hlavní kvalitativní indikátory bariér integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) lze specifikovat a popsat na základě analýzy postojů a hodnocení cizinců a tak identifikovat případná pozitiva a negativa jejich postavení v České republice, vztahy k české populaci a zábrany ztěžující nebo znemožňující proces jejich integrace do společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph processed within the project, funded by the European Integration Fund, was to work out a suitable tool for sociological investigation and implementation of a long-term periodic or ad-hoc monitoring of qualitative characteristics of the integration process of Third Country Nationals (TCNs) and the barriers to its development. The project also includes the implementation and evaluation of data obtained from the empirical survey aimed to map the barriers of the integration process as perceived by members of the selected groups of foreigners - Ukrainians, Vietnamese and Russians. The research was based on the assumption that the main qualitative indicators of the barriers to integration of Third Country Nationals can be specified and described by analysing and evaluating the attitudes of foreigners and thus to identify potential positive and negative aspects of their position in the Czech Republic, the relationships of foreigners with the Czech population and the barriers impen
ding or preventing the process of their integration into society.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; diskriminace; zaměstnávání cizinců; bariéry integrace; výzkum cizinců

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; integration of foreigners; discrimination of foreigners; employment of foreigners; barriers to integration; research of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF2010-26 Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb [Continuous monitoring of barriers to the integration of Third Country Nationals with respect to assistance services]. / Danica Schebelle, Milada Horáková, Pavel Bareš, Jan Kubát - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 166 s. - ISBN 978-80-7416-146-9

[ Schebelle, Danica - Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Kubát, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo navázání na metodiku kontinuálního monitorování bariér integrace cizinců z třetích zemí, navrženou a ověřenou v rámci projektu EIF-26 "Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí" a modifikace metodiky se zřetelem na sledování problematiky asistenčních služeb. V rámci problematiky asistenčních služeb byl kladen důraz především na vztah mezi nabídkou asistenčních služeb a poptávkou příslušníků vybraných skupin cizinců - Ukrajinců, Vietnamců a Rusů po těchto službách. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření, jehož výsledky byly prohloubeny o rozbor postojů a názorů cizinců vyplývajících z hloubkových rozhovorů a rozbor dostupných údajů týkajících se nabídky asistenčních služeb, jejíž soulad s potřebami vyjádřenými cizinci z třetích zemí může zásadně přispívat k procesu jejich integrace do společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph, processed under the project funded by the European Integration Fund, was to build on the methodology of the continuous monitoring of barriers to the integration of Third Country Nationals, which was designed and verified in the framework of the project EIF-26 "Barriers to integration process reflections of Third Country Nationals", as well as modification of this methodology with respect to monitoring of assistance services. Within the context of assistance services, the emphasis was mainly on the relationship between their supply and demand by selected groups of foreigners-Ukrainians, Vietnamese and Russians for these services. Within this methodology, the empirical questionnaire survey has been performed and evaluated. The results were extended by an analysis of foreignersĹ attitudes and opinions resulting from in-depth interviews and an analysis of available data concerning the range of assistance services, whose compliance with the needs expressed by Third Country Nati
onals can significantly contribute to the process of their integration into society.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; proces integrace; služby asistenční; bariéry integrace; služby pro cizince; výzkum cizinců; zaměstnávání cizinců

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; integration process of foreigners; assistance services; barriers to integration; services for foreigners; research of foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF_2011ľ07 Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní [Public opinion poll Third Country Nationals on integration issues, their view of the majority society and life in it]. / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 123 s. - ISBN 978-80-7416-225-1

[ Schebelle, Danica - Kubát, Jan - Kotíková, Jaromíra - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem byl průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí, a to Ukrajinců, Vietnamců a Rusů o otázkách integrace a jejich náhledu na majoritní společnost a život v ní. Zjištění z průzkumu přispěla jak ke zmapování postojů a vztahu cizinců k integraci do české společnosti, tak k poodhalení jejich hodnot a norem choČvání. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření, které probíhalo ve vybraných krajských městech České republiky. Výsledky šetření byly obohaceny a prohloubeny o poznatky získané sekundární analýzou dostupných releČvantČních zdrojů. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph, prepared as part of a project funded by the European Integration Fund, was a survey of public opinion of Third Country Nationals (TCNs), i.e. Ukrainians, Vietnamese, and Russians, on the issues of integration and their attitude to the majority society and the life in it. The findings of the survey contributed to mapping the attitudes and opinions of foreigners to integrate into Czech society and also unveiling their values and standards of behaviour. As part of the methodology, an empirical survey conducted in selected regional cities in the Czech Republic was carried out. The outputs of the survey have been enriched and deepened by knowledge acquired via secondary analysis of available relevant sources. The project also included a design of appropriate measures to promote and strengthen the integration process of third country nationals into the Czech majority society.
Klíčová slova: cizinci; migrace; šetření dotazníkové; výzkum integrační; Ukrajinci; Vietnamci; Rusové; průzkum hodnot a norem chování; proces integrace cizinců; cizinci z třetích zemí; vztah cizinců vůči majoritě

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; migration; integration research; survey; Ukrainians; Vietnamese; Russians; exploration of values and norms of behaviour; integration process of foreigners; research on foreigners; aliens attitude to the majority
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2013-02 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT