Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Typologie sociálních služeb. [Typology of social services.]. / Ladislav Průša - In: Vzdělávání pro pracovníky sociální péče / Tamara Tošnerová, a kol.. - Praha : Česká asociace pečovatelské služby, 2006. - ISBN 80-239-6951-X. - s. 145-149 (5 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Typy sociálních služeb: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Formy sociálních služeb - služby poskytované, ambulantní, terénní. Hrazení sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Patterns of social services: social counselling, social care services, social prevention services. Forms of social services - provided, ambulant, field services. Funding od social services.
Klíčová slova: služby sociální; poradenství sociální; pomoc sociální; typologie sociáloních služeb; financování

Klíčová slova v angličtině: social services; typology of social services; social counselling; social assistance services; social prevention services; forms of social services; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomie sociálních služeb. [The economy of social services.]. / Ladislav Průša - Praha: ASPI, a.s., 2007. - 179 s. - ISBN 978-80-7357-255-6

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Aktualizované vydání reaguje na novou legislativní úpravu sociálních služeb. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. kapitola je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990, zahrnuje rozbor základních makro- a mikroekonomických charakteristik souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Pozornost je věnována vybavenosti jednotlivých krajů a okresů. 3. část je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona a očekávaným důsledkům jeho praktické aplikace. 4. část je věnována charakteristice sociálních služeb jako významného nástroje sociálního začleňování. Poslední kapitola prezentuje některé poznámky k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb v Evropě a hlavní vývojové trendy v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The updated edition responds to a new legislative arrangement of social services. The 1st chapter is focused on determination of social services system within the entire social protection system and theoretical determination of social services. 2nd chapter is devoted to the social services development since 1990, it covers an analysis of basic macro- and microeconomic characteristics relating to social services provision. The attention is paid to social services facilities in individual regions and districts. The 3rd part is aimed at the characteristics of selected fundamental elements of the new legislation and expected impacts of practical application. The 4th part characterizes social services as a significant tool of social inclusion. The final chapter presents some comment on problems of international comparison of social services in Europe and main development trends in this area.
Klíčová slova: služby sociální; ochrana sociální; rozvoj sociálních služeb; financování; výdaje sociální; regiony; organizace nevládní; zákonodárství; práce sociální; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social protection; development of social services; funding; social expenditure; regions; NGOs; legislation; social work; social inclusion; forms of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT