Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku. [Institutional health and social care aiming to children under three.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 71 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se týká kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let, jejichž biologičtí rodiče nejsou schopni z různých důvodů zajistit jim adekvátní péči. Tyto ústavy spadají do resortu Ministerstva zdravotnictví (na rozdíl od ústavů pro starší děti, které patří do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí). Náhradní péče se poskytuje buď jako péče pěstounská nebo institucionální. Institucionální péče se poskytuje v kojeneckých ústavech pro děti od 0 do 12 měsíců nebo v dětských domovech pro batolata a malé děti od 13 do 36 měsíců (případně starší). Ve srovnání evropských zemí podle míry institucionalizace (počet dětí do tří let v institucionální péči na 10.000 dětí příslušné věkové skupiny) je Česká republika na prvním místě. Naopak malý je počet dětí v pěstounské péči. Projekt dále sleduje vývoj institucionální péče v ČR za posledních 10 let. Sleduje důvody, které vedly k umístění dětí do ústavů, a další péči o děti, které ústavy opustily. Ukazuje se, že v poslední době počet ústavů i počet umístěných dětí klesá. Klesá i podíl dětí umístěných ze sociálních důvodů. U dětí, které opouštějí ústavy, se snižuje podíl dětí, které se vracejí do vlastní rodiny, a stoupá podíl těch, které jsou umístěny do pěstounské péče a do adopce.
 
Anotace v angličtině:  This project is concerned with baby-institutions and homes for children under three whose biological parents are not able to grant them the adequate care for several reasons. These institutions are in competence of Ministry of Health (contrary to institutions for elder children, which are in competence of Ministry of Education, Youth and Sports and Ministry of Labour and Social Affairs). The substitutional care is provided either by foster or by institutional care. The institutional care is provided in baby-institutions aimed to infants (babies) in the age of 0-12 months or in children homes for toddlers (13-24 months) and young children (25-36 months or more). Compared to European countries the Czech Republic takes the first place in the rate of institutionalisation (e.i. the number of children under three in institutional care related to 10.000 children of adequate age). On the other hand, the number of children in foster care is in the CR relatively low. In the project the development of the last ten years of the institutional care in the CR is mapped. Reasons for institutionalisation and further care of children after leaving institutions are surveyed. The number of institutions and children placed there is sinking during recent time. The share of children placed there for social reasons is sinking, too. Among the children leaving institutions the share of children returning to their own family is sink-ing while the share of children placed to foster care and adoption is growing.
Klíčová slova: děti předškolní; děti opuštěné; výchova mimo vlastní rodinu; péče ústavní; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; baby-institutions and homes for children under three; substitutional care; foster care; institutional care; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. / Věduna Bubleová, Jiří Kovařík, Hana Pazlarová, Renata Janíčková - Praha: VÚPSV, 2002. - 63 s.

[ Bubleová, Věduna - Kovařík, Jiří - Pazlarová, Hana - Janíčková, Renata ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; výchova mimo vlastní rodinu; výzkum

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; foster care; children unrest; research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn [Factors causing the failure of foster care in the Czech Republic against the backdrop of recent legislative changes]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 10-17 (8 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Text v návaznosti na studii Milana Fica "Predčasné ukončovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v Slovenskej republike" sleduje okolnosti předčasného ukončování pěstounské péče v České republice. Vzhledem k nedostupnosti výzkumných a podrobnějších statistických dat tento článek na rozdíl od slovenského vychází zejména z názorů prezentovaných na toto téma v odborné diskusi - uváděných jako důvody pro změny legislativy v oblasti pěstounské péče v posledních letech, či naopak zaznívajících ze strany odborníků nebo samotných pěstounů jako varování před některými možnými nežádoucími dopady nastolených změn.
 
Anotace v angličtině:  Following up Milan Fico's study entitled Premature Termination of Foster Care in the Slovak Republic, the research scrutinises the circumstances of the premature termination of foster care in the Czech Republic. Given the unavailability of research data and detailed statistics, this paper, unlike the Slovak study, is based mainly on the opinions presented on this subject in expert debate. On the one hand there are the reasons cited for changing the foster care legislation in recent years and on the other there are the warnings issued by experts or foster parents themselves about certain possible undesirable impacts of the effected changes.
Klíčová slova: výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská; péče pěstounská dlouhodobá; péče pěstounská dočasná

Klíčová slova v angličtině: foster care; failure of foster care; long-term foster care; temporary foster care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Anketa k pěstounské péči [Foster care survey]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 26-28.

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  V č. 1/2015 tohoto časopisu jsme se zaměřili na změny týkající se úpravy pěstounské péče, které byly zavedeny v České republice v průběhu předchozích tří let. Od té doby jsme obdrželi dotazníky na téma pěstounské péče vypracované řadou vybraných odborníků z oblasti náhradní rodinné péče - zástupců nevládních organizací i příslušných úřadů. Jde o jejich osobní názory na základě jejich vlastních každodenních zkušeností a praxe.
 
Anotace v angličtině:  In the 1/2015 issue of this magazine we focused on changes in terms of the regulation of foster care which had been introduced in the Czech Republic over the previous three years. Since that time we have received questionnaires on the topic of foster care completed by a number of selected experts in the field of temporary in-family care - representatives of both NGOs and the relevant authorities. Importantly, their responses concern their personal views based on their own experience of everyday experiences and practice.
Klíčová slova: výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská; dotazník; šetření; odborníci

Klíčová slova v angličtině: foster care; temporary in-family care; questionnaire; experts
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti" [Survey: "Institutional care for children at risk"]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 22-26 (5 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Cílem průzkumu bylo zjistit, jak ředitelé dětských domovů vnímají dopady legislativních změn v posledních letech, které se týkají péče o ohrožené děti a jaké jsou jejich názory na možnost převedení školských zařízení ústavní péče z resortu MŠMT do resortu MPSV.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the survey was to determine how directors of children's homes perceive the effects of legislative changes in recent years concerning the care of vulnerable children and what their views are on the possibility of transferring responsibility for educational institutional care from the Ministry of Education to the Ministry of Labour and Social Affairs.
Klíčová slova: péče rezidenční; péče pěstounská; orgán sociálně-právní ochrany dětí; soud

Klíčová slova v angličtině: residential care; foster care; social-legal child protection authority; court
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAV

Zpráva o rodině [Report on family]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová (Peychlová), Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 245 s.

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Janurová (Peychlová), Kristýna - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o rodině byla vytvořena kolektivem autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a dle mandátu jím zřízené Odborné komise pro rodinnou politiku. Ta byla ustavena v roce 2015 na základě Programového prohlášení vlády z roku 2014 a jejím hlavním úkolem bylo spolupracovat s MPSV na vytvoření Koncepce rodinné politiky.
Text je souhrnem poznatků odborníků zabývajících se z různých úhlů pohledu problematikou související s rodinou a rodinnou politikou. Zaměřuje se primárČně na aktuální situaci a popis současného stavu, ovšem v návaznosti na vývoj v minulých letech. Využití tohoto postupu umožnilo jednak zdůraznit nejnovější vývojové trendy ve sledovaných oblastech, jednak je tím alespoň částečně vyplněna mezera od vydání poslední Národní zprávy o rodině, která byla českou vládou přijata před více než 10 lety, v roce 2004.
Obsahově se tato Zpráva o rodině zaměřuje na klíčová témata, která se přímo dotýkají života současných českých rodin, a v nichž dochází k zásadnějším změnám pod vlivem měnících se společensko-ekonomických a kulturních podmínek a/nebo jsou předmětem odborných a veřejných debat.
Klíčová slova: politika rodinná; partnerství; rodičovství; sociálně ekonomická situace rodin s dětmi; bydlení; sladění pracovního a rodinného života; výchova a vzdělávání dětí; vztahy rodinné; děti ohrožené; násilí domácí; péče rodinná náhradní; péče pěstounská; senioři; rodiny se zdravotně postiženým členem; rodiny migrantů

Klíčová slova v angličtině: family policy; parenthood; social economic situation of families with children; partnership; housing; upbringing and education of children; family relations; children at risk; reconciliation of work and family life; domestic violence; substitute family care; foster care; seniors; families with the handicapped member; migrants´ families
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 523 Zpráva o rodině
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Martin Holub, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 261 s. : lit., obr., tab., příl.

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Holub, Martin - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem tohoto projektu bylo zmapování ekonomické situace pěstounských rodin z hlediska objemu a struktury jejich příjmů a výdajů. Zpráva o výsledcích výzkumu je strukturována následovně. Po úvodní části věnované metodologii výzkumu následuje kapitola popisující základní charakteristiky pěstounských rodin, hodnotové orientace pěstounů a jejich důvody pro přijetí dítěte do pěstounské péče. Zvláštní pozornost je zaměřena též na zdravotní problémy a postižení u dětí v pěstounské péči jako na významnou determinantu života pěstounských rodin, která může do jisté míry ovlivňovat i jejich ekonomickou situaci. Jedna ze stěžejních kapitol je následně věnována příjmové situaci pěstounských rodin s ohledem na různé druhy příjmů a výdajů včetně. Ekonomická situace rodin přitom byla mapována jak v rodinách věnujících se individuální pěstounské péči, tak v zařízeních pro výkon pěstounské péče, jimž je věnována samostatná kapitola. V další kapitole předkládáme srovnání individuální pěstounské péče s "většinovými" rodi
nami, tj. rodinami s dětmi, v nichž není poskytována pěstounská péče. Zdrojem dat zde byly výsledky provedeného dotazníkového šetření mezi pěstounskými rodinami a statistika rodinných účtů ČSÚ jako zdroj dat pro posouzení situace běžné rodiny. Další kapitola předkládá výsledky srovnávací analýzy provedené nástroji mikroekonomického modelování. Připojena je analýza důchodového zabezpečení pěstounů a makroekonomické propočty nákladů státu na pěstounskou péči. Pozornost v této studii je věnována rovněž institutu pěstounské péče na přechodnou dobu jako jedné z forem profesionalizace pěstounské péče. Součástí publikace jsou i výsledky kvalitativního šetření, respektive hloubkových rozhovorů s pěstouny, zpracované převážně formou kazuistik. Samostatná kapitola shrnuje náměty a doporučení respondentů dotazníkového šetření určená zadavateli výzkumu.
V závěru jsou zhodnoceny získané poznatky z hlediska cílů projektu.
Klíčová slova: rodina pěstounská; situace ekonomická; příjmy; výdaje

Klíčová slova v angličtině: foster care; economic situation; income; expenditure
Návaznost: HC191/10 Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018 [Qualified Estimates of Employees of Municipalities with Extended Powers and Regional Authorities of the Number of Mediation of Substitute Family Care with Regard to the Ethnicity of Children in 2018]. / Jana PALONCOYVÁ, Jana BARVÍKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 57 stran

[ PALONCOYVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje dostupné statistické údaje o romském etniku v České republice a zejména výsledky první části pilotního dotazníkového šetření, která byla zaměřena na kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018.
 
Anotace v angličtině:  The study summarizes the available statistical data on the Roma ethnic group in the Czech Republic and especially the results of the first part of the pilot questionnaire survey, which focused on qualified estimates of employees of municipalities with extended powers and regional authorities.
Klíčová slova: péče rodinná náhradní; péče pěstounská; adopce; etnicita; Romové; statistika

Klíčová slova v angličtině: substitute family care; foster care; adoption; Romani people; statistics; ethnicity
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Zkušenosti obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů se zprostředkováním náhradní rodinné péče 2018 [Experience of Municipalities with Extended Powers and Regional Authorities with Experience in Mediating of Substitute Family Care in 2018]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 64 stran

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje výsledky druhé části pilotního dotazníkového šetření zaměřeného na situaci romských dětí v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče, která zjišťovala postoje pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, majících zkušenost se zprostředkováváním NRP.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the results of the second part of a pilot questionnaire survey focused on the situation of Roma children in the process of mediation of substitute family care, which examined the attitudes of social workers of social and legal protection of children at the level of municipalities with extended powers and regional authorities with experience in mediating NRP.
Klíčová slova: péče rodinná náhradní; péče pěstounská; adopce; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: substitute family care; foster care; adoption; ethnicity; Romani people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi [Entrusting a Child to the Care of Another Person: How it is Used and how it Works in Practice]. / Leona HOZOVÁ, Renata KYZLINKOVÁ - In: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2021. - s. 1-6 (6 stran).

[ HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata ]

Akce: Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : EUR, online, 23.09.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V České republice existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými ľ tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěření do péče jiné osoby. Zásadní odlišnost obou institutů spočívá v míře finančního zaopatření a dostupnosti odborné garantované podpory. Příspěvek na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV poukazuje na to, jak dvojkolejnost legislativy spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v NRP. Příspěvek si klade za cíl popsat zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciovat diskusi na toto téma.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, there are two almost identical institutes of foster family care performed by relatives or by persons close to the child: kinship foster care and entrusting to the care of another person. The main difference between the two institutes lies in financial subsidy avaibility and the access to professional guaranteed support. Based on the findings from practice and the analysis of regional OSPOD data from MoLSA, the paper shows how the double-track nature of the legislation together with the absence of standardised decision-making procedures both at the level of OSPOD and courts creates room for unequal treatment when covering the needs of children in foster family care. In addition, the paper aims to describe the fundamental weaknesses of both the current legislative framework and application practice and to initiate a discussion on this topic.
Klíčová slova: rodina; rodina pěstounská; péče o děti; péče pěstounská; péče o osobu blízkou; péče o děti institucionální; opatrovnické řízení; regiony; soud; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: family; foster families; foster care; care for children; INSTITUTIONAL CARE for children; guardianship process; regional level; judicial proceedings; child-care services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
BAV

Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika [Mediation of Substitute Family Care for Children of the Roma Ethnicity]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 100 stran

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje výsledky druhé vlny šetření zaměřeného na proces zprostředkování náhradní rodinné péče v České republice, se zvláštním zřetelem k dětem romského etnika. Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byli požádáni o kvalifikované odhady počtu dětí (celkově i zvlášť pro romské děti), kterým byla v roce 2020 nalezena náhradní rodina, a o sdílení svých zkušeností ohledně procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.
Z výsledků tohoto výzkumu realizovaného pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v roce 2020 byly přibližně dvě pětiny dětí v příslušné evidenci romského etnika. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků uvedených úřadů je podíl romských dětí, kterým je zprostředko-vána nějaká forma náhradní rodinné péče, nižší než u dětí většinového etnika. Příčinu spatřují především v nedostatku žadatelů o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče a v tom, že jen nepatrný podíl z nich je ochotný přijmout romské dítě. Důvodem jsou obavy žadatelů z nepřijetí romského dítěte nejbližším okolím a obecně většinovou společností, ale také obavy z reakcí jeho biologické rodiny a z kulturních odlišností.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the partial results of the second wave of research that focused on the process governing the arrangement of substitute family care in the Czech Republic, with special regard to Roma children. Employees of the social and legal child protection institutions of regional authorities and so-called municipal authorities with extended powers were asked for their qualified estimates of the number of children (overall and especially Roma children) for whom substitute families were secured in 2020, and to share their experiences regarding the substitute family arrangement process.
The results of the survey carried out for the needs of the Ministry of Labour and Social Affairs revealed that in 2020 approximately two-fifths of such children related to the Roma ethnic group. According to qualified estimates by the staff of the respective authorities, the proportion of Roma children who are provided with some form of substitute family care is lower than for the children of the majority population. In their opinion the reason is the lack of applicants who wish to provide substitute care and the very small proportion of them who are willing to accept a Roma child. This is usually because of applicantsĺ concerns about the non-acceptance of Roma children in their immediate environment and in the majority society in general, the potential reaction of the biological family and cultural differences.
Klíčová slova: ČR; rodina; náhradní rodinná péče; péče pěstounská; adopce; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; substitute family care; foster care; adoption; ethnicity; Roma people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT