Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ovlivní nové financování strukturu klientů. [Will the new system of funding impact the client structure.]. / Ladislav Průša - In: Zpravodaj ústavů sociální péče pro management rezidenčních zařízeníRoč. 1, č. 1 (2005), s. 15.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Návrh věcného záměru zákona o sociálních službách předpokládá, že významným nástrojem financování sociálních služeb bude příspěvek na péči. Co je účelem této dávky, kdo na ni bude mít nárok, její výše. Přijetí této zásadní koncepční změny systému financování přinese i výrazné změny ve struktuře klientů v ústavech sociální péče, především v domovech důchodců. Zkušenosti z Německa.
 
Anotace v angličtině:  The bill on social services assumes that the care allowance (benefit) will be a significant tool of funding social services. What is the purpose of this allowance (benefit), who may claim it and what amount will it be. Passing this principal conceptual change in the system of funding will result in significant changes in the structure of clients of social care institutions, particularly the old people homes. Experience from Germany.
Klíčová slova: staří; služby sociální; pomoc sociální; financování; příspěvek na péči; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social services; social assistance; financing; allowance for care; clients of institutional care; FRG
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Flexicurity: Actions at Company Level [Flexicurity: opatření na úrovni podniků]. / Andrea Broughton, Isabella Biletta, Carlos Vacas, Renata Kyzlinková, Štěpánka Pfeiferová, Aleš Kroupa - Luxembourg: Publications Offi ce of the European Union, 2012. - 75 s.

[ Broughton, Andrea - Biletta, Isabella - Vacas, Carlos - Kyzlinková, Renata - Pfeiferová, Štěpánka - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem flexicurity je zlepšit pracovní příležitosti pro pracovníky a zároveň zvýšit flexibilitu, díky čemuž organizace budou moci přizpůsobit svou činnost a míru zaměstnanosti potřebám podniku. Posledních několik let však bylo pro evropské trhy práce obzvláště náročných: nedávná finanční krize a recese měly nevyhnutelný negativní dopad na trhy práce a míry nezaměstnanosti v rámci EU. To vedlo k pochybnostem o efektivitě strategie flexicurity z hlediska podpory zranitelných pracovníků. Výzkum nadace Eurofound v šesti členských státech EU analyzoval iniciativy podniků zaměřené na mladé pracovníky, starší pracovníky a ženy. Z výzkumu vyplývá, že k zavedení opatření je zapotřebí solidní obchodní základ a že začleněním sociálního dialogu roste úspěšnost. Hnacími silami úspěchu je touha podniku udržet a zlepšit rozmanitost pracovních sil, firemní kultura a specifický vnitrostátní, regionální a místní kontext, v němž podniky fungují.
 
Anotace v angličtině:  The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women.
Klíčová slova: ČR; Francie; SRN; Slovinsko; V. Británie; flexicurity; definice; dialog sociální; zaměstnavatelé; pracovníci; skupiny znevýhodněné; pracovníci starší; ženy; mládež; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; France; FRG; Italy; Slovenia; Great Britain; flexicurity; definition; social dialogue; employers; workers; vulnerable workers; older workers; women; youth; economic crisis
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9137/10 Flexicurity v období krize
Poznámka:  Dostupné z http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1222.htm (published: 04 July, 2012)
(spoluautorství za ČR: Renata Kyzlinková, Štepánka Pfeiferová and Aleš Kroupa)
sig: uložené 1449
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku [International Comparison of the Scope and Structure of Care Allowance Recipients and Conditions for Granting Care Allowance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria]. / Filip HON, Ladislav PRŮŠA, Pavel BAREŠ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 47 stran - ISBN 978-80-4716-396-8

[ HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této výzkumné aktivity je navržení změn v konstrukci příspěvku na péči v České republice, a to za pomoci provedení mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Postup spočívá v analýze podílů příjemců příspěvku na péči na základě demografických věkově-pohlavních skupin obyvatelstva ve vyšším věku s rozlišením dle stupně závislosti. Zjištěné mezinárodní rozdíly, jsou zasazeny do kontextu rozdílnosti podmínek a způsobu provedení posuzovacího řízení, které předchází udělení příspěvku v uvedených zemích.
Analýza ukazuje existenci poměrně velkých rozdílů v systému příspěvku na péči mezi jednotlivými zeměmi. Na základě těchto rozdílů je možné komentovat, že v systéČmu kritérií pro hodnocení stupně závislosti v České republice je několik stěžejních nedostatků. Chybí výjimky pro některé speciální druhy postižení a bodovací škála je oproti ostatním zemím příliš zjednodušena, což v kombinaci s hodnocením zdravotního stavu pouze na základě lékařských nálezů vede k nekonzistenci a nespravedlnosti celého hodnotícího systému.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to analyse the differences in the approach to recognition of entitlement to care allowance in the Czech Republic by making an international comparison of the scope and structure of care allowance recipients and conditions for granting care allowance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria. Subsequently, on the basis of the findings, define recommendations for changes in the structure of the care allowance in the Czech Republic. The procedure consists in the analysis of the shares of the care allowance recipients on the basis of demographic age-gender groups, differentiated according to the level of dependence. The identified international differences are placed in the context of differences in the conditions and manner of conducting the assessment procedure, which precedes the granting of the contribution in the mentioned countries.
The analysis showed large differences between countries. Based on these differences, it was possible to comment that there are several key shortcomings in the system of criteria for assessing the degree of dependence in the Czech Republic. There are no exceptions for some special types of disability and the scoring scale is too simplified compared to other countries, which in combination with the assessment of health status only on the basis of medical findings leads to inconsistencies and injustice of the whole evaluation system.
Klíčová slova: příspěvek na péči; stárnutí populace; stupeň závislosti; ČR; SRN; SR; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: care allowance; population ageing; level of dependence; Czech Republic; Slovakia; FRG; Austria
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70512 Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-397-5 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT