Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2014
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Innovation in social services : The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment [Inovace v sociálních službách : Veřejný a soukromý mix v poskytování služeb, fiskální politika a zaměstnanost]. / Tomáš Sirovátka, Bent Greve - Farnham: Ashgate, 2014. - 278 s. - ISBN 978-1-4094-6347-4

[ Sirovátka, Tomáš - Greve, Bent ]

Anotace:  Členské státy EU zaznamenaly vysokou míru nezaměstnanosti v posledních letech, zejména mezi mladými lidmi. Zároveň bylo v důsledku fiskální krize sociálních států obtížné investovat do nových pracovních míst a nového hospodářského růstu. EU, přinejmenším od přijetí Amsterodamské smlouvy, se měla zaměřit na to, jak podporovat rozvoj politiky zaměstnanosti členských států s cílem vyšších úrovní participace, nižších úrovní nezaměstnanosti a přístupů další genderové rovnosti. Prostřednictvím zkoumání vzorů nedávného vývoje financování a řízení sociálních služeb a rozvoje sociálních služeb a zaměstnanosti v České republice, Dánsku, Německu a Velké Británii poskytuje tato publikace čtenářům nové znalosti a důkazy o možnostech týkajících se sociálních inovací v oblasti sociálních služeb. Kromě toho poskytuje komparativní evropský pohled na to, jak by souhra mezi veřejnými a soukromými sociálními službami na jedné straně mohla pomoci při vytváření pracovních míst a na straně druhé být způsobem, jak se vyrovnat s potř
ebami a očekáváním vyšší úrovně služeb v klíčových oblastech sociálního státu.
 
Anotace v angličtině:  EU member states have seen high levels of unemployment in recent years especially amongst young people. At the same time the fiscal crisis of welfare states has made it difficult for them to invest in new jobs and new economic growth. The EU, at least since the enactment of the Amsterdam treaty, has had a focus on how to support member statesĺ development of an employment policy which aims for higher levels of participation, lower levels of unemployment and more gender equal approaches. Through exploring patterns in the recent development of financing and governance of social services and developments of social services and employment in the Czech Republic, Denmark, Germany and the UK, this volume provides readers with new knowledge and evidence of the options regarding social innovation in social services. Furthermore, it provides a comparative European perspective on how the interplay between a public and private mix of social service on the one hand might help in creating jobs, and, on the other, be a way
of coping with the needs and expectations of higher level of services in the core areas of the welfare state.
Klíčová slova: služby sociální; EU; ČR; Dánsko; SRN; V. Británie; financování; stát sociální; zaměstnanost; pracovníci sociální; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; EU; Czech Republic; Denmark; FRG / Germany; Great Britain; financing; welfare state; employment; social workers; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Creating longer, more fulfilling working lives: Employer practice in five European countries [Vytváření delších, více naplňujících pracovních životů: Zaměstnavatelské praxe v pěti evropských zemích]. / Renata Kyzlinková, Štěpánka Lehmann, ... [a i.] - London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2016. - 102 s.

[ Kyzlinková, Renata - Lehmann, Štěpánka - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva je vyvrcholením výzkumného projektu CIPD, který zkoumá, jak mohou zaměstnavatelé nejlépe řídit čím dál starší pracovníky v souvislosti s jejich zdravím a pohodou a pečovatelskými povinnostmi. Jde o komparativní studii zahrnující pět evropských zemí: ČR, Dánsko, Francii, Německo a Velkou Británii. Zpráva nabízí doporučení, která by měla být považována za výchozí bod pro zaměstnavatele, aby rozvíjeli komplexní politiku za účelem přilákat a udržet si cenné odborné schopnosti a talent starších pracovníků. Příloha: Národní přehled politiky a případové studie.
 
Anotace v angličtině:  This report is the culmination of a CIPD research project, carried out by IES on behalf of the CIPD, investigating how employers can best manage an increasingly older workforce in the context of their health and well-being and care responsibilities. It is a comparative study covering five European countries: the Czech Republic, Denmark, France, Germany and the UK. The report offers recommendations that have been highlighted by this research, and these should be regarded a starting point for employers to develop a holistic policy to attract and retain the valuable skills and talent of older workers. Annexes: National policy overview and case studies.
Klíčová slova: ČR; Dánsko; Francie; SRN; V. Británie; pracovníci starší; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; dialog sociální; flexibilita pracovní; doba pracovní; vzdělávání-výcvik; odchod do důchodu; kvalita pracovního života

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Denmark; France; FRG / Germany; Great Britain; older workers; employment policy; employers; social dialogue; labour flexibility; working hours; EDUCATION-TRAINING; retirement; quality of working life
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9139/15 Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích
Poznámka:  viz uložené 1987
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku [International Comparison of the Scope and Structure of the Recipients of the Care Allowance and the Conditions for its Recognition in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria]. / Filip HON, Ladislav PRŮŠA, Pavel BAREŠ - In: Sborník příspěvků RELIK 2020. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 140-152 (13 stran).

[ HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 06.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je analyzovat rozdíly v přístupu k uznávání nároku na příspěvek na péči v České republice provedením mezinárodního srovnání rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v České republice, na Slovensku , Německo a Rakousko. Procedura spočívá v analýze podílů příjemců příspěvků na péči na základě demografických věkově-genderových skupin, diferencovaných podle úrovně závislosti. Zjištěné mezinárodní rozdíly jsou situovány do kontextu rozdílů v podmínkách a způsobu provádění hodnotícího postupu, který předchází poskytnutí příspěvku ve zmíněných zemích. Dále jsou zde rovněž navrženy některé změny v přístupu k uznávání nároku na příspěvek na péči v České republice. Analýza ukázala velké rozdíly mezi zeměmi. Rakousko má výrazně vyšší podíl příjemců příspěvků na péči než Česká republika, zatímco Německo a Slovensko mají téměř stejný podíl.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to analyse the differences in the approach to recognition of entitlement to care allowance in the Czech Republic by making an international comparison of the scope and structure of care allowance recipients and conditions for granting care allowance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria. The procedure consists in the analysis of the shares of the care allowance recipients on the basis of demographic age-gender groups, differentiated according to the level of dependence. The identified international differences are placed in the context of differences in the conditions and manner of conducting the assessment procedure, which precedes the granting of the contribution in the mentioned countries.
In the paper are also proposed some changes in the approach to recognition of entitlement to care allowance in the Czech Republic. The analysis showed large differences between countries. Austria has a significantly higher share of care allowance recipients than the Czech Republic, while Germany and Slovakia have almost the same shares.
Klíčová slova: příspěvek na péči; stárnutí populace; stupeň závislosti; ČR; SRN; SR; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: care allowance; population ageing; level of dependence; Czech Republic; Slovakia; FRG / Germany; Austria
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70512 Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT