Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Coexistence of Different Concepts of Social Work within One Facility [Koexistence rozdílných pojetí sociální práce uvnitř jednoho zařízení]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 69-78 (10 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem této stati je poukázat na možnost existence různých pojetí sociální práce i v rámci jednoho poskytovatelského zařízení a diskutovat příčiny a důsledky takové situace. Analýzou dvou případových studií věnujících se poskytování sociálních služeb v azylových domech pro osoby bez přístřeší jsme identifikovali přítomnost různých pojetí sociální práce, jejich typ a způsoby vzájemné spolupráce mezi nositeli těchto různých pojetí. Adresáty a nositeli těchto odlišných pojetí byly jednotlivé typy pracovního zařazení v organizační struktuře zařízení. Popisujeme jejich spolupráci, diskutujeme pozorované a předpokládané důsledky pro péči o klienty a samotné pracovníky. V závěru předkládáme k diskusi náměty pro změnu stávající spolupráce těchto pojetí směřující ke zvýšení kvality poskytovaní daných sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to address the likelihood and implications of different social work concepts within a social service providing agency. Analysing two case studies focused on residential social services, we have identified the presence of several concepts of social work, and investigated the type of interaction between two different social work concepts ľ administrative-professional and philanthropic ľ in both facilities. These concepts were embodied in two types of official positions within the organisational structure: social workers and social service workers. We describe how different social work concepts influence the cooperation between their protagonists, and discuss their observed and potential implications for the quality of the service provided to clients. Finally, we present some suggestions for improving the quality of care under this specific setting.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; výzkum; služby sociální; pojetí sociální práce; pracovníci v přímé péči; rezidenční sociální služby; případová studie

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social services; social work conceptions; frontline workers; residential social services; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Článek je i v češtině: In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.9, č. 3 (2009), s. 59-68.: -lit.
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Front-line Work in Activation and Targeting of Re-qualification Programmes : Lessons from the Czech Republic [Přímá práce s klienty v oblasti aktivace a cílenost rekvalifikačních programů : Poučení z České republiky]. / Tomáš SIROVÁTKA, Miroslava RÁKOCZYOVÁ - In: European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Roč. 25, č. 1 (2022), s. 162-175 (13 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V důsledku paradigmatické změny politiky směrem k aktivaci a současné nízké míry nezaměstnanosti se do centra pozornosti aktivní politiky trhu práce v České republice dostaly nejvíce znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. Cíl začlenit skupiny s četnými a/nebo závažnými znevýhodněními na trh práce představuje pro pracovníky Úřadu práce, kteří jsou s klienty v přímém styku, novou výzvu. Očekává se od nich totiž, že svým těžko umístitelným klientům poskytnou individualizované, na míru šité služby, a to včetně dobrého zacílení nástrojů aktivní politiky trhu práce. V textu se zabýváme otázkou, nakolik se těmto pracovníkům daří cílit rekvalifikační programy k nejvíce znevýhodněným skupinám, a také faktory, jež ovlivňují podobu přímé práce s nezaměstnanými.
Naše zjištění vycházejí z nedávno uskutečněných empirických (kvantitativních i kvalitativních) šetření české aktivní politiky trhu práce, na nichž jsme se podíleli, a z hloubkových rozhovorů provedených s pracovníky Úřadu práce, kteří jsou v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání. Poukazujeme na selhání v oblasti poskytování individuálně přizpůsobených aktivačních služeb i v oblasti cílenosti rekvalifikačních programů na znevýhodněné skupiny a rozebíráme přitom faktory, jež za těmito selháními stojí (např. změny řízení ve sféře aktivace, nedostatečné personální zdroje, důraz na donucení a standardizace přímé práce s nezaměstnanými).
 
Anotace v angličtině:  A paradigmatic policy change towards activation, together with currently very low rates of unemployment, made the most disadvantaged groups of unemployed people the focus of active labour market policy in the Czech Republic. The aim of including people with multiple and/or severe disadvantages in the labour market represents a new challenge for front-line workers at employment offices, as they are expected to provide their hard-to-place clients with individualised, tailored services, including well-targeted active labour market policy measures. In this paper, we analyse how successful front-line workers are in targeting re-qualification programmes at the most disadvantaged groups and which factors shape front-line work. Our findings are based on recent empirical (quantitative as well as qualitative) research in Czech active labour market policy in which we took part and on in-depth interviews on the topic that we carried out with front-line employment-office employees.
We demonstrate failures in personalised front-line activation work and in targeting re-qualification programmes at disadvantaged groups and examine the underlying factors (e.g. governance reforms in activation, insufficient personnel resources, emphasis on coercion and standardisation of front-line work).
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivace na trhu práce; cílenost programů APZ; rekvalifikační programy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; frontline workers; targeting; re-qualification programs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVTP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT