Publikační činnost: 2007
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Believer Perspectives on Death and Funeral Practices in a Non-believing Country. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 43, č. 6 (2007), s. 1175-1193 (19 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek popisuje postoje ke smrti a rituálům pohřbívání v současné české společnosti. V úvodu uvádí postoje ke smrti, které zastává většina české populace ľ nevěřící. Obvyklý světský pohřební obřad v krematoriu neuspokojuje zcela potřeby pozůstalých, což je podepřeno skutečností, že téměř polovina kremací je bez obřadu. 2. část článku je věnována postojům ke smrti a pohřebním obřadům, které preferují věřící ľ na základě průzkumu provedeného ve třech náboženských skupinách. V závěru autorka porovnává postoje nevěřící většiny a věřících a nastiňuje spojitosti mezi dnešními podmínkami a dřívějším komunistickým režimem, pokud jde o obecný přístup ke smrti a pohřebním obřadům.
 
Anotace v angličtině:  The article describes attitudes towards death and funeral rites in contemporary Czech society. It begins by revealing the attitudes to death held by the majority of the Czech population - non-believers. The customary secular funeral ceremony, held in a crematorium, is not entirely well suited to meeting the needs of the bereaved, and this is borne out by the fact that nearly half of all cremations are held without a funeral ceremony. The second part of the article is devoted to the attitudes towards death and the funeral rite preferences of believers, based on a survey conducted with members of three religious groups: Roman Catholics, Protestants, and Jehovahs Witnesses. Finally, the author compares the attitudes of the secular majority and believers, and also outlines the connections between conditions today and under the former communist regime regarding the general approach to death and funeral rites.
Klíčová slova: ČR; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Poznámka:  UT ISI:000252491300004
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. století. [Death, dying and funeral rites in twentieth-century Czech society.]. / Olga Nešporová - In: Soudobé dějiny. - ISSN 1210-7050 - Roč. 14, č. 2-3 (2007), s. 354-378 (25 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek je věnován problematice smrti, umírání a pohřebním rituálům v současné české společnosti, přičemž je zkoumané téma zařazeno do širšího kontextu evropského i dějinného. První část studie představuje sociálně-vědní koncept tabuizace smrti v moderní evropské společnosti 20. století i postupnou detabuizaci smrti způsobenou větším zájmem o umírající projevovaným zhruba od 60. let 20. století. Nastíněn je i vývoj v oblasti pohřbívání. Dále je sledována situace v ČR, která byla vinou komunistického režimu i vysokou mírou sekularizace společnosti poněkud odlišná. Problematika umírání a hospicové péče začala být v ČR řešena až v devadesátých letech 20. století. Vysoká míra nedůvěry k církvím pak vedla k tomu, že pohřební obřady obsahují náboženskou složku pouze v méně než polovině případů, zhruba třetina kremací probíhá bez oficiálního obřadu.
 
Anotace v angličtině:  In this article the author considers the topic of death, dying and funeral rites in Czech society in the broader European and historical context. In the first part she presents the social-science conception of the taboo on death in early twentieth-century European society and then the gradual lifting of that taboo owing mainly to an interest in dying, which appeared from about the 1960s. She also outlines developments in funeral rites. She considers the situation in Czech society, which, owing to forty years of Communist rule and the high degree of secularization, was rather different from Western Europe. Questions related to dying and hospice care were generally not dealt with by Czechs till the 1990s. The great mistrust of churches had led to less than half of all present-day funeral ceremonies including a religious component, about a third of all cremations take place without any real ceremony.
Klíčová slova: ČR; Evropa; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Europe; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"V žáru lásky se život započal ľ v žáru ohně se končí." Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti. ["Life begins in the heat of love and ends in the heat of fire": Four views on the development of cremation in Czech society.]. / Olga Nešporová, Zdeněk R. Nešpor - In: Soudobé dějiny. - ISSN 1210-7050 - Roč. 18, č. 4 (2011), s. 563-602 (40 s.).

[ Nešporová, Olga - Nešpor, Zdeněk R. ]

Anotace:  Článek je prvním soustavným pokusem o zpracování dějin českého kremačního hnutí od konce 19. století do současnosti a v úvodních partiích přináší také přehled dosud existující literatury. Na fenomén pohřbu žehem nahlíží ze čtyř odlišných perspektiv a sleduje: (1.) rozvoj organizovaného kremačního hnutí od přelomu 19. a 20. století, výrazně ovlivněný přestupovým hnutím po vzniku Československa, nástupem komunistického režimu a v jiném smyslu i jeho pádem; (2.) budování krematorií, které v minulém století proběhlo v několika charakterově a regionálně odlišných vlnách; (3.) vývoj počtu kremací v jednotlivých segmentech společnosti od jejich ilegálních počátků přes legalizaci v roce 1919 a několik vln výrazného vzestupu zejména ve druhé polovině 20. století; (4.) proměny obřadů spojených s kremací.
 
Anotace v angličtině:  The authors analyse the following mutually reliant but, at least as far as Czech society is concerned, not always directly dependent aspects of the cremation movement in the 20th century: the growth in and impact of pro-cremation propaganda, the establishment of new crematoria, the spread in the popularity of cremation as a method of disposal throughout society and changes in the rituals associated with it. Contemporary Czech society has (one of) the highest cremation rates in Europe, a fact which is connected with deeply-rooted Czech anticlericalism and the path dependency of funeral rituals which became firmly entrenched during the communist era.
Klíčová slova: kremace; pohřby; náboženství; ČR

Klíčová slova v angličtině: cremation; funeral; Religion; Czech Republic
Návaznost: GPP404/11/P725 - Sociální dopady individualizace smrti v současné české společnosti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT