Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 7-8 (2003), s. XIV-XVI.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Problémy mezinárodního srovnání invalidity. Podrobnější porovnání ČR a vybraných zemí EU - Belgie, Francie, SRN. Výdaje na invalidní a starobní důchody v % HDP. Počet nově přiznaných invalidních důchodů na 100 000 obyvatel podle WHO (1996-2001). Nově přiznané invalidní důchody na 100 000 obyvatel v období 1993-1999 (všechny typy invalidních důchodů). Nově přiznané ID podle pohlaví důchodců (1993-1999). Struktura nově přiznaných ID podle věku v roce 1998. Srovnání nově přiznaných plných a částečných invalidních důchodů v roce 1998 podle věku - Francie a ČR. Příčiny invalidity podle hlavních skupin diagnóz - Francie a ČR.
Klíčová slova: postižení; invalidita; ukazatele; statistika; důchod invalidní; skupiny věkové; gender

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disability; indicators; statistics; disabled; disability pension; age groups; gender; GDP
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Česká sociální politika při vstupu do EU: Vstup ČR do Evropské unie a sociální jistoty občanů. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 6 (2003), s. 6-7.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  K posouzení změn a základních cílů sociální strategie státu od počátku 90.let. Otázka kompatibility realizovaných změn s principy uplatňovanými v zemích EU. Tabulka: Podíly složek sociální ochrany ve vztahu k HDP (v %).
Klíčová slova: ČR; EU; politika sociální; ochrana sociální; HDP; výdaje sociální; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social policy; social protection; GDP; social expenditure; European integration
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Rodinné dávky a jejich vývoj v rámci sociální reformy v České republice. [Family benefits and their development within the social reforms in the Czech Republic.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 10, č. 7-8 (2004), s. 16-22.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis průběhu změn, ke kterým došlo u rodinných dávek v období 90.let. Pozornost je věnována především peněžitým dávkám v mateřství, přídavku na dítě, sociálnímu příplatku a rodičovskému příspěvku, z toho zvláště těm, které byly převedeny z dávek univerzálních na dávky testované, tj. přídavek na dítě a sociální příplatek. Makroekonomické vyhodnocení rodinných dávek. Hodnocení výsledků uskutečněných reforem. Tabulky: 1/ Dávky poskytované rodinám při narození a výchově dětí a jejich podíl na HDP v letech 1994-2002. 2/ Počet vyplacených přídavků na dítě a porodného v letech 1991-2002. 3/ Procentuální podíl přídavku na dítě na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 4/ Procentuální podíl sociálního příplatku na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 5/ Podíly rodin podle čerpání sociálních dávek na celkovém počtu rodin (přídavek na dítě a sociální příplatek) v členění podle druhu rodiny a počtu dětí v roce 1996.
 
Anotace v angličtině:  A description of the course of changes which occurred in family benefits during the nineties. Attention is particularly paid to cash benefits for maternity, child allowances, social contributions and family allowances, especially those benefits which were transformed from universal to means tested benefits, i.e. child and social benefits. A macro-economic evaluation of family benefits. An evaluation of the results of the reforms made.
Klíčová slova: přídavky rodinné; dávky v mateřství; porodné; příspěvek rodičovský; příspěvek sociální; rodina; rodina neúplná; reforma

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; CHILD ALLOWANCES; MATERNITY BENEFITS; BENEFITS; CHILDBIRTH BENEFIT; PARENTAL BENEFIT; SOCIAL ALLOWANCE; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; DEVELOPMENT; REFORM; GDP
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice [Economic development in the Czech Republic and Slovak Republic]. / Jaroslav Kux - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 43-44.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Cílem stati je poukázat na základě konkrétních dat na shody či rozdíly v ekonomickém vývoji obou zemí s cílem poskytnout čtenáři alespoň základní informace o současné ekonomické situaci a vývoji v obou zemích. Ekonomický i sociální vývoj v obou republikách byl v prvých dvou letech po osamostatnění v r. 1993 do značné míry ovlivněn průběhem transformace ekonomiky počátkem 90. let, v rámci tehdejšího společného československého státu, charakterizovaným především poklesem HDP a propadem zaměstnanosti, nebývale vysokým růstem inflace a poklesem reálnných mezd. Z uvedených příčin, ale i z praktických důvodů nedostatku vhodných srovnatelných dat je charakteristika vývoje uváděna až od r. 1995. Tabulka: Přehled vývoje ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky a Slovenské republiky od r. 1995.
Klíčová slova: ČR; SR; ekonomika; vývoj; situace ekonomická; HDP; zaměstnanost; nezaměstnanost; inflace; mzdy; ceny; rozpočet státní; výdaje sociální; mzda průměrná; výdaje sociální; rozpočet státní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Slovakia; economy; development; economic situation; GDP; employment; unemployment; inflation; wages; prices; state budget; social expenditure; average wage; social expenditure; state budget
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT