Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a modelování (prognózování) těchto rozdílů. Průběžná zpráva. [Information basis creating for analysing of factors which involve pay differences between men and women and for predicting these differences. Current Report.]. / Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2003. - 90 s.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Rovnost občanů bez ohledu na pohlaví je součástí základních principů demokratické společ-nosti. K jejímu respektování, včetně praktického uplatňování je Česká republika vázána poža-davky předpokládaného budoucího členství v EU. Cílem práce je, ve vazbě na závěry studie z roku 2002, vytvořit pro soustavnou a věrohodnou analýzu příčin rozdílů v úrovni mezd (vý-dělků) bázi statistických a sociologických dat, metodicky a obsahově srovnatelných, charakte-rizujících pracovní a mzdové podmínky mužů a žen a jejich sledování ve státní a resortní sta-tistice.
 
Anotace v angličtině:  The right of equal treatment for men and women is one of the basic principles of a democratic society. The Czech Republic as a future member of the EU has pledged to respect and to apply it. This report aims to create (in connection with the results of a study from 2002) a database of statistical and sociological information char-acterizing work and wage conditions of men and women in order to analyse reasons of pay differences between men and women. The data must be comparable in content and must be collected using same methods to make the analysis reliable.
Klíčová slova: příjmy; gender mzdové rozdíly; gender rozdíly; rovnost

Klíčová slova v angličtině: income; gender differences; gender pay gap; equity
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. [Equal Opportunities of Women and Men on the Labour Market.]. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 2000. - 105 s.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Rovnost příležitostí pro muže a ženy patří k hlavním prioritám politiky EU. Týká se především postavení žen a mužů ve sféře práce a oblastech s ní souvisejí-cích. Výzkum realizovaný v roce 1999 se zaměřuje na tuto problematiku s cílem jednak zmapovat důležité podmínky profesního postavení a pracovního uplat-nění žen, a jednak zjistit jaké předpoklady pro zajišťování rovnoprávných pod-mínek žen a mužů dává v této oblasti přístup zainteresovaných subjektů, tzn. shromáždit prvotní informace o jejich dnešních znalostech o relevantních otáz-kách, o očekáváních a připravenosti na plnění požadavků rovnoprávnosti v intencích doporučení EU. Hlavními námi sledovanými subjekty jsou zaměst-navatelé, úřady práce a odbory.
 
Anotace v angličtině:  Equal Opportunities of Women and Men belong to the main priorities of the EU policy. It concerns especially the employment situation of women and men and the connected with it spheres. The research carried out in 1999 deals with this topic with an aim to explore important conditions of employment and profes-sional status of women as well as to find out how the relevant subjects are pre-pared to ensure equal conditions for women and men. Our intention was to col-lect initial information on their present knowledge of the relevant questions, on their expectations and preparedness concerning the task to meet the equality requirements defined in the EU recommendations in the given field. The main subjects in our surveys were employers, labour offices and trade unions.
Klíčová slova: práce-ženy; ženy; zaměstnanost; podmínky pracovní; gender; rovnost; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment of women; labour conditions; gender differences; gender equity; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Práce z domova a její zásah do rodinného života. [Working from Home and its Intervention into Family Life.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 11-17 (7 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen. [Analysis of the difference between incomes of men and women.]. / Drahomíra Fischlová - In: Vztahy, jazyky, těla : Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. - Praha : FHS UK, 2007. - ISBN 978-80-903086-6-4. - CD nestr. (14 s.).

[ Fischlová, Drahomíra ]

Anotace:  Princip rovného odměňování mužů a žen v EU a ČR. Nerovnost mezd mužů a žen v ekonomice, v ČR dosahuje průměrná mzda žen cca 74,6 % mzdy mužů. Faktory ovlivňující rozdíly ve mzdách mužů a žen: Specifika historického vývoje zaměstnanosti žen. Genderová segregace pracovního trhu. Vývoj mezd podle věku. Struktura prací vykonávaných muži a ženami (tarifní stupně). Délka, druh a trvání úvazku. Analýza mzdového rozdílu prokazuje rozsah souvislostí a vazeb mezi charakterem práce, konjunkturální situací, historickými determinantami a mzdovou úrovní a pozicí zaměstnanců - mužů a žen - v hlavních národohospodářských odvětvích.
 
Anotace v angličtině:  The principle of equal remuneration for men and women in the EU and the CR. Wage inequality between men and women in the economy ľ in the Czech Republic, the average wage of women amounts to around 74.6% of the average wage of men. Factors influencing differences in men and women wages: Specific characteristics of the development of women employment. The gender segregation of the labour market. The development of wages according to age. The structure of work performed by men and women (tariff levels). The length, type and duration of the job in question. An analysis of the wage difference shows the extent of the connections and links between the nature of the work, the situation in terms of how much time is served, historical determinants and the wage level and position of (male and female) employees in the main national economic sectors.
Klíčová slova: EU; ČR; mzdy; gender; gender mzdové rozdíly; rovnost; diskriminace pracovní; mzda průměrná; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: EU; Czech Republic; wages; gender; gender differences; equity; labour discrimination; average wage; working hours
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem [Women pay for their participation in management by lower earnings.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 2-8.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Pohyb a odměňování manažerů představuje specifický segment trhu práce, který je v ČR málo zmapovaný. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou manažerky diskriminované a jestliže ano, jaké jsou příčiny a projevy tohoto jevu. Autor reaguje na výstupy sociologických studií a analytické údaje českých a evropských statistických služeb, které nerovné postavení žen v managementu signalizují.
 
Anotace v angličtině:  Turnover and rewarding of managers represent a specific market segment which is mapped only to a small extent in the CR. The article seeks to answer the question whether women as managers are discriminated, and if so, what the reasons and demonstrations of this phenomenon are. The author responds to outputs of sociological studies and analytical data provided by the Czech and European statistical services, which signal an unequal position of women in management.
Klíčová slova: ČR; gender; management; ženy v managementu; diskriminace mzdová; odměňování; diskriminace pracovní; rovnost; sladění pracovního a rodinného života; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; gender; gender differences; management; salary differences; remuneration; labour discrimination; equity; reconciliation of work and family life; career development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic: Wage formation. [Česká republika: Utváření mezd.]. / Soňa Veverková - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 12 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Mzdový systém v ČR je založen jak na legislativě, tak na kolektivním vyjednávání, s vyjednáváním probíhajícím na podnikových, ale i vyšších úrovních. Současné podmínky na trhu práce (včetně regionální segmentace trhu práce) také hrají významnou roli při utváření mezd, zejména v jednotlivých podnicích. Opatření minimální mzdy je prováděno na národní úrovni. Příspěvek se zabývá zejména ICT sektorem, který hraje v české ekonomice klíčovou roli.
 
Anotace v angličtině:  The pay system in the Czech Republic is based both on legislation as well as on collective bargaining, with negotiations taking place at the company-level but also higher levels. Current conditions on the labour market (including regional segmentation of the labour market) also play a considerable role in wage formation, especially at the single enterprise. A minimum wage regulation is in place at national level. This current contribution will look in particular at the ICT sector, a sector that plays a key role in the Czech economy.
Klíčová slova: ČR; mzdy; systém; vyjednávání kolektivní; mzda průměrná; gender mzdové rozdíly; vztahy industriální; segmentace trhu práce; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: CR; wages; wage formation; collective bargaining; average wage; gender differences; industrial relations; labour market segmentation; minimum wage; minimum wage formation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: -03-2009, viz Do 1499
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring satisfaction with key elements of working life. [Měření spokojenosti prostřednictvím klíčových prvků pracovního života.]. / Hana Doleželová, Lenka Svobodová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 21 s.

[ Doleželová, Hana - Svobodová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě výsledků šetření z r. 2006 příspěvek popisuje význam různých aspektů pracovního života a odpovídající spokojenost pracovníka. Většina Čechů je se svým zaměstnáním spokojena. Za nejvýznamnější faktory jsou považovány mzdy, spravedlivé odměňování pracovní výkonnosti a zajištěné zaměstnání. Pouze dva z pěti pracovníků jsou však spokojeni se svým platem. Celkově se rozdíly objevují mezi různými socioekonomickými skupinami.
 
Anotace v angličtině:  Based on the results of a 2006 survey, this report describes the importance of various aspects of working life and corresponding worker satisfaction. The majority of Czechs are satisfied with their job. Pay, fair reward for work performance and job security are considered the most important factors. However, only two out of five workers are satisfied with their pay. Overall, disparities in satisfaction levels emerge between different socioeconomic groups.
Klíčová slova v angličtině: CR; job satisfaction; quality of working life; indicators; working conditions; wages; remuneration; labour relations; professional development; gender differences; EDUCATIONAL ATTAINMENT; reconciliation of family and work life; EDUCATION-TRAINING
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: 01-04-2009; viz Do 1500
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Work from Home and its Effects on Family Life. [Práce z domova a její zásah do rodinného života.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: Fórum sociální politiky. Special Issue in English. - ISSN 1803-7488 - Special Issue in English (2008), s. 7-13.

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Effects of life courses on womenĺs pensions. Czech Republic [Dopady životních drah na důchody žen. Česká republika]. / Věra Kuchařová - 2011. - 6 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Peer Review - Effects of life courses on womenĺs pensions: Berlin , 3. - 4.11.2011 Externí odkaz
Anotace:  Základní charakteristiky životních drah žen a mužů v ČR. Hlavní charakteristiky životních drah žen a mužů v ČR ovlivňující důchody a jejich nerovnosti. Český důchodový systém z pohledu gender rozdílů. Významné rysy vývoje důchodového systému po r. 1990. "Gender citlivé" rysy současného důchodového systému v ČR. Gender nerovnosti českého důchodového systému. Poznámky k tématu do diskuse v Peer Review.
 
Anotace v angličtině:  Basic characteristics of life courses of women and men in the Czech Republic. Main characteristics of life courses of women and men in the Czech Republic affecting pensions and their gender inequalities. The pension system in the Czech Republic from the perspective of gender differences. Important features of the development of the pension system in the Czech Republic after 1990. "Gender sensitiveö features of the current pension scheme in the Czech Republic. Gender inequalities in the Czech pension system. Comments to the topics for discussion at the Peer Review.
Klíčová slova: zab. důchodové; systém; gender; gender nerovnost; ženy; muži; cyklus životní

Klíčová slova v angličtině: pension system; gender differences; life cycle effects
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Peer Review - Effects of life courses on womenĺs pensions: Berlin , 3. - 4.11.2011
viz uložené 1377
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT