Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Práce z domova a její zásah do rodinného života. [Working from Home and its Intervention into Family Life.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 11-17 (7 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Organizace domácnosti a kvalita partnerství. [Household Organisation and Partnership Quality.]. / Kamila Svobodová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 89-94 (6 s.) .

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Velmi významným aspektem partnerských vztahů, jenž může do značné míry ovlivnit kvalitu partnerství a spokojenost v něm, je dělba práce a povinností mezi muže a ženu. V české společnosti po celé 20. století přetrvávala tradiční dělba rolí v rodině, kdy hlavní zodpovědnost za péči o rodinu a domácnost ležela na ženě a muž se angažoval především v placeném zaměstnání. Otázkou, na kterou mohou přinést odpověď výsledky analyzovaného šetření, je, zda se v tomto ohledu něco změnilo. Vedle reálné dělby práce v domácnosti se bude text zaměřovat též na způsob rozhodování o jednotlivých oblastech partnerského a rodinného života včetně způsobu rozdělování příjmů domácnosti a na partnerskou shodu a spokojenost ve vztahu.
 
Anotace v angličtině:  A very important aspect of a personal partnership that can have a considerable impact on the quality of the relationship and the satisfaction of the partners in it is the division of labour and responsibilities between the man and the woman. Czech society throughout the 20th century has adhered to the traditional division of roles in the family, with women mainly responsible for caring for the family and the household and engaged primarily in paid employment. A question that the results of the GGS research could shed light on is whether in this regard anything has changed. The following articles examines division of labour in household, who makes decisions about the issues in the partnerships and family life, organisation of household income, partnership agreement and satisfaction with relationship with partner/spouse.
Klíčová slova: rodina; partnerství; rozdělelní práce; gender

Klíčová slova v angličtině: family; partnership; division of work; gender; gender division of household duties; partnership agreement
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. [Importance of partnership for family-work harmonization.]. / Sylva Höhne, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978 -80 -7326 -140 -5. - s. 119-143.

[ Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Cílem textu je zkoumat otázku zvládání rodinných a pracovních povinností a roli partnera v každodenním životě rodin, a to vše v kontextu měnících se forem partnerství. Podíl partnerů na obstarávání domácích prací a jejich zapojení v profesní sféře v teorii a praxi. Čas věnovaný rodině, domácnosti a zaměstnání v úplných a neúplných rodinách. Raná péče o děti, pečující otcové, péče o nemocné dítě.
 
Anotace v angličtině:  The text aims to study the issue of management of the family and work duties and the partnerĺs role in everyday family life, all in the context of changing forms of partnership. Partners´ sharing of household duties and their involvement in the professional sphere in theory and practise. Time devoted to family, household and job in complete and incomplete families. Early care for children, caring fathers, care for an ill child.
Klíčová slova: ČR; sladění pracovního a rodinného života; rodina; partnerství; gender; rozdělelní práce

Klíčová slova v angličtině: CR; reconciliation of working and family life; family; partnership; gender; gender division of household duties
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Work from Home and its Effects on Family Life. [Práce z domova a její zásah do rodinného života.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: Fórum sociální politiky. Special Issue in English. - ISSN 1803-7488 - Special Issue in English (2008), s. 7-13.

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Gender Division of Work and the Labour Market Re-entry of the Czech Women after the Parental Leave [Gender dělba práce a návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené]. / Helena Tomešová Bartáková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 42, č. 3 (2010), s. 191-212 (22 s.).

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Rozdělení neplacené domácí práce (péče o domácnost, péče o děti) mezi ženami a muži v současných domácnostech. Gender role a gender rozdělení práce. Závislost zaměstnanosti matek na gender rozdělení práce v domácnosti. Výsledky sociologického výzkumu, zkoumajícího postavení českých žen - matek. Rozdělení gender rolí v ČR. Faktory, které ovlivňují návrat matek po rodičovské dovolené do práce. Závislost na dosaženém stupni vzdělání matek. Bez ohledu na měnící se gender role, ženy nesou i nadále hlavní břímě péče o domácnost a o děti.
 
Anotace v angličtině:  Division of unpaid domestic work (housekeeping, child care) between women and men in today's households. Gender roles and gender division of labor. Dependence of mothers employment on gender division of housework. The results of sociological research that explored the position of Czech women - mothers. Division of gender roles in the Czech Republic. Factors influencing the return of mothers after maternity leave to work. Dependence on educational attaintment of mothers. Regardless of the changing gender roles, women bear the main burden of care of the household and children.
Klíčová slova: ČR; trh práce; dovolená rodičovská; matky; gender; sladění pracovního a rodinného života; rovnost; výzkum; gender rozdělení domácích povinností

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; parental leave; mothers; gender; reconciliation of work and family life; equity; research; gender division of household duties
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku. [Division of gender roles between the parents of small children in the Czech Republic and Slovakia.]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 2-9 (8 s.).

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Spolu s vysokou mírou participace žen na trhu práce a dominující modelem dvoupříjmové domácnosti jsou především ženy vystaveny dvojímu tlaku, tj. ze strany rodiny a zaměstnání. V tomto kontextu nabývá na významu otázka rozdělení rolí mezi partnery při vykonávání placené a neplacené práce. Potřeba vyššího zapojení mužů v soukromém životě je zvlášť důležitá v rodinách s malými dětmi. Text se zaměřuje na problematiku rovnosti mužů a žen v ČR a na Slovensku s důrazem na sledování specifik a podobností obou zemí. Zvláštní pozornost je věnována diferenciaci jednotlivců a párů na základě jejich genderové orientace, která se promítá do reálného chování mladých rodin v soukromém životě. Jsou sledovány přístupy rodičů k otázce zapojení matek malých dětí na trhu práce, zajištění péče o děti a rozdělení času věnovaného rodině a domácnosti mezi partnery. Data jsou čerpána z unikátních výzkumů rodičů s dětmi do 6 let, provedených paralelně v ČR a SR.
 
Anotace v angličtině:  Due to great employment of women and the dominant model of two-income families, women are particularly exposed to a double pressure - from family and job. The question of division of gender roles in performing paid and unpaid work becomes even more significant in this context. The need for men to play a bigger role in private life is particularly important in families with small children. The paper focuses on the issue of gender equality in the CR and SR, with the emphasis on indentifying differences and similarities between the two countries. Special attention is paid the differentiating individuals and couples based on their gender orientation, which is reflected in the real behaviour of young families in private. Attitudes to employment of mothers with small children, provision of care for children and how the time devoted to family and household is divided between partners are examined. The data are drawn from unique parallel surveys of couples with children under 6 in the CR and SR.
Klíčová slova: ČR; SR; rodina mladá; rodina; gender rozdělení domácích povinností; péče o děti; zaměstnanost; gender

Klíčová slova v angličtině: young family; family; gender division of household duties; gender equality; gender division of roles; child care; employment; gender; CR; Slovakia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT