Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Work-life Balance: Societal and Private Influences [Harmonizace práce a osobního života: Společenské a soukromé vlivy.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1283-1310. lit., obr., tab.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Záměrem článku je přispět k diskusi o možnostech podpory harmonizace práce a osobního života. Má dva základní cíle. Prvním je posoudit závislost souladu pracovního a rodinného života na ekonomických podmínkách a charakteru daného sociálního/rodinného režimu. Druhým je zhodnotit, do jaké míry je tento soulad ovlivněn faktory soukromého života a do jaké míry vnějšími, tedy strukturálními a institucionálními faktory. Analýza je založena na srovnání situace v ČR s vybranými zeměmi. Úspěch při dosažení souladu práce-život je zkoumán jak ze subjektivního pohledu, tak i ve vztahu ke 3 základním sociálním cílům (usnadnit zaměstnávání žen, reprodukční plány lidí, rovnosti žen a mužů).
 
Anotace v angličtině:  This article is intended to contribute to the discussion about the possibilities for supporting work-life balance. It has two basic objectives. The first is to assess the dependence of work-life balance on economic conditions and the character of the given welfare/family regime. The second is to evaluate how much work-life balance is influenced by private-life determinants and how much by external, that is, structural and institutional, factors. The analysis is based on a comparison of the situation in the Czech Republic with selected countries. Success at achieving a work-life balance is examined both from a subjective perspective and in relation to the three basic social goals it is intended to facilitate: womenĺs employment, peopleĺs reproductive plans, and gender equality.
Klíčová slova: ČR; EU; sladění pracovního a rodinného života; ženy; práce-ženy; gender; rovnost; režim rodinný; chování reprodukční

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; reconciliation of work and family life; women; employment of women; gender; equity; family regime; reproductive behaviour; gender equality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Dostupné: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9912ab97fe6a3f4ba6342f1b98521b4a04d5e8a2_KucharovaSC2009-6.pdf
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku. [Division of gender roles between the parents of small children in the Czech Republic and Slovakia.]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 2-9 (8 s.).

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Spolu s vysokou mírou participace žen na trhu práce a dominující modelem dvoupříjmové domácnosti jsou především ženy vystaveny dvojímu tlaku, tj. ze strany rodiny a zaměstnání. V tomto kontextu nabývá na významu otázka rozdělení rolí mezi partnery při vykonávání placené a neplacené práce. Potřeba vyššího zapojení mužů v soukromém životě je zvlášť důležitá v rodinách s malými dětmi. Text se zaměřuje na problematiku rovnosti mužů a žen v ČR a na Slovensku s důrazem na sledování specifik a podobností obou zemí. Zvláštní pozornost je věnována diferenciaci jednotlivců a párů na základě jejich genderové orientace, která se promítá do reálného chování mladých rodin v soukromém životě. Jsou sledovány přístupy rodičů k otázce zapojení matek malých dětí na trhu práce, zajištění péče o děti a rozdělení času věnovaného rodině a domácnosti mezi partnery. Data jsou čerpána z unikátních výzkumů rodičů s dětmi do 6 let, provedených paralelně v ČR a SR.
 
Anotace v angličtině:  Due to great employment of women and the dominant model of two-income families, women are particularly exposed to a double pressure - from family and job. The question of division of gender roles in performing paid and unpaid work becomes even more significant in this context. The need for men to play a bigger role in private life is particularly important in families with small children. The paper focuses on the issue of gender equality in the CR and SR, with the emphasis on indentifying differences and similarities between the two countries. Special attention is paid the differentiating individuals and couples based on their gender orientation, which is reflected in the real behaviour of young families in private. Attitudes to employment of mothers with small children, provision of care for children and how the time devoted to family and household is divided between partners are examined. The data are drawn from unique parallel surveys of couples with children under 6 in the CR and SR.
Klíčová slova: ČR; SR; rodina mladá; rodina; gender rozdělení domácích povinností; péče o děti; zaměstnanost; gender

Klíčová slova v angličtině: young family; family; gender division of household duties; gender equality; gender division of roles; child care; employment; gender; CR; Slovakia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Z členské schůze Genderové expertní komory (GEK ČR) v Brně [From the Czech Gender Expert Chamber (GEC CR) membership meeting in Brno]. / Drahomíra Zajíčková, Nina Fárová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 3 (2016), s. 26.

[ Zajíčková, Drahomíra - Fárová, Nina ]

Anotace:  Dne 18. 3. 2016 se v Brně v Kanceláři veřejné ochránkyně práv uskutečnila členská schůze Genderové expertní komory ČR. Genderová expertní komora je profesní sdružení sdružující odborníky a odbornice v oblasti rovnosti žen a mužů. Cílem GEK je integrovat hledisko gender rovnosti do různých oblastí veřejného i soukromého sektoru s pomocí vysoce kvalifikovaných odborníků a specialistů.
 
Anotace v angličtině:  On 18 March 2016, a membership meeting of the Czech Gender Expert Chamber was held at the Office of the Ombudsman in Brno. The Gender Expert Chamber is a professional association bringing together experts in the field of gender equality. The aim of the GEC is to integrate a gender perspective into various areas of both the public and private sectors with the help of highly qualified experts and specialists.
Klíčová slova: gender; rovnost; perspektiva genderová

Klíčová slova v angličtině: gender; gender equality; gender perspective
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway [Postoje k politikám péče o děti, zpětné vazby a cesty závislosti: Česká republika v kontrastu s Norskem]. / Tomáš Sirovátka, Jana Válková - In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866 - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 282-293 (12 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Válková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá nedávné změny v zaměstnanosti matek, v politikách péče o děti a postojích k genderové rovnosti na trhu práce v České republice a Norsku, jak tyto faktory vzájemně působí a jaký vliv mají na poskytování péče o děti. Analýza naznačuje, že existuje konvergence České republiky s Norskem, pokud jde o zaměstnanost žen, ale divergence v politikách péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  This article explores the recent changes in mothersĺ employment, childcare policies and attitudes towards gender equality in the labour market, in the Czech Republic and Norway, how these factors interact and what impact they have on the provision of childcare. Analysis suggests that there is convergence of the Czech Republic with Norway in terms of female employment, but divergence in childcare policies. The policy feedback ľ the mutual interrelatedness of attitudes towards mothersĺ employment and childcare policies ľ has shaped refamilialising policies in the Czech Republic, whereas in Norway policies that support gender equality in work and family have emerged.
Klíčová slova: ČR; Norsko; politika rodinná; zaměstnanost; gender; rovnost; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-ženy; práce-matky; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; Norway; family policy; employment; gender equality; child care facilities; preschool facilities; employment of women; employment of mothers; economic crisis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT