Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. [Equal Opportunities of Women and Men on the Labour Market.]. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 2000. - 105 s.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Rovnost příležitostí pro muže a ženy patří k hlavním prioritám politiky EU. Týká se především postavení žen a mužů ve sféře práce a oblastech s ní souvisejí-cích. Výzkum realizovaný v roce 1999 se zaměřuje na tuto problematiku s cílem jednak zmapovat důležité podmínky profesního postavení a pracovního uplat-nění žen, a jednak zjistit jaké předpoklady pro zajišťování rovnoprávných pod-mínek žen a mužů dává v této oblasti přístup zainteresovaných subjektů, tzn. shromáždit prvotní informace o jejich dnešních znalostech o relevantních otáz-kách, o očekáváních a připravenosti na plnění požadavků rovnoprávnosti v intencích doporučení EU. Hlavními námi sledovanými subjekty jsou zaměst-navatelé, úřady práce a odbory.
 
Anotace v angličtině:  Equal Opportunities of Women and Men belong to the main priorities of the EU policy. It concerns especially the employment situation of women and men and the connected with it spheres. The research carried out in 1999 deals with this topic with an aim to explore important conditions of employment and profes-sional status of women as well as to find out how the relevant subjects are pre-pared to ensure equal conditions for women and men. Our intention was to col-lect initial information on their present knowledge of the relevant questions, on their expectations and preparedness concerning the task to meet the equality requirements defined in the EU recommendations in the given field. The main subjects in our surveys were employers, labour offices and trade unions.
Klíčová slova: práce-ženy; ženy; zaměstnanost; podmínky pracovní; gender; rovnost; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment of women; labour conditions; gender differences; gender equity; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Podle právních předpokladů jsou rovné příležitostí pro muže a ženy v ČR na velmi dobré úrovni. [According to legal conditions the equal opportunities for men and women in the CR are at a very good level.]. / Drahomíra Fischlová, Mirjam Suchomelová - 2006.

[ Fischlová, Drahomíra - Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Formálně právní předpoklady rovnosti žen a mužů a institucionální a právní zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy je v České republice na velice dobré úrovni. Schválení EU směrnic do českých právních předpisů přispělo k vytvoření příznivějších podmínek pro rovnoprávný přístup mužů a žen k povolání a uplatnění rovného zacházení v praxi. Přijetí novely zákoníku práce dále zajistilo rovnost výdělku bez ohledu na pohlaví. Informace o těchto právních normách.
 
Anotace v angličtině:  The formal conditions for equality between men and women and the institutional and legal provision of equal opportunities for men and women in the Czech Republic are at a very good level. The transposition of EU directives into Czech legislation has contributed to creating more favourable conditions for equal attitudes of men and women to work and to applying equal treatment in practise. Information on this legislation.
Klíčová slova: gender; gender mzdové rozdíly; rovnost; právo pracovní; odměňování

Klíčová slova v angličtině: gender equity; labour law; legislation; remuneration
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Rovné příležitosti do firem 08/2006
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, zaměstnání a sociální politika. [Family, employment and social policy.]. / Tomáš Sirovátka, at al. - Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - 279 s. - ISBN 80-7326-104-9

[ Sirovátka, Tomáš - at al. ]

Anotace:  Studie se věnuje vztahu mezi rodinou, zejména jejím reprodukčním chováním a zaměstnáním. Tento vztah je analyzován v kontextu soudobých společenských vývojových trendů (posun ke znalostní společnosti, rovnost pohlaví, narůstající individualizace životních voleb, další ekonomické a sociální změny). Posouzení role veřejných politik při slaďování osobního a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  This study is on the relationship between the family, particularly its reproductive behaviour, and employment. This relationship is analyses in the context of current social development trends (move to a knowledge society, gender equality, increasing individualisation of life choices, other economic and social changes). It evaluates the role of social policy in harmonising personal and work lives.
Klíčová slova: rodina; cyklus rodinný (životní); sladění rodinného a prac. života; společnost znalostní; chování demografické; rovnost; gender; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: family; life cycle; reproductive behaviour; reconciliation of work and family life; knowledge base society; gender equity; public policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT