Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené. [Life style of families with fathers using parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - č. 1 (2006), s. 32-36 (5s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek informuje o rodičovské dovolené využívané otci v České republice v porovnání se západní Evropou. Na základě případové studie je uvedena zkušenost rodičů s využitím tohoto institutu a dále jsou stručně zmíněny postoje českých rodičů k využívání rodičovské dovolené ze strany otců. Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené je představen na základech zjištění kvalitativního výzkumu. Hlavní důraz je přitom kladen na hledisko aktéra, které je představeno v širším teoretickém kontextu, především v souvislostech genderových rolí a slaďování rodinného a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  The article provides information on parental leave taken by fathers in the Czech Republic in comparison with the situation in other European countries. Above all, a concrete assessment based on the experience of families in which men have already taken advantage of parental leave are described; only briefly are mentioned attitudes of Czech parents generally towards parental leave taken by fathers. It introduces life-style of Czech families with fathers using parental leave on the basis of conducted qualitative research. The main stress is put on the actors´ point of view, which is presented in relation with broader social context, especially in the field of gender roles and reconciliation of family and work life.
Klíčová slova: rodina; styl životní; dovolená rodičovská; otcové; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: Czech families; life style; parental leave taken by fathers; parental leave; gender roles; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené. [Families with fathers taking care of children through the parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi. - Praha : MPSV, 2006. - s. 45-52 (8 s.) - CD.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Instituce rodiny se v euroamerické společnosti za posledních sto let značně proměnila, proměňují se i role rodičovské. Zatímco role matek se spíše posílila a rozšířila o nové aspekty, role otců se spíše oslabila. Češi jsou velmi konzervativní, co se týká rozdělení mužských a ženských genderových rolí, a to navzdory vysoké zaměstnanosti žen. Domácí sféra je tak stále mnohými Čechy považována za primární doménu žen, zatímco finanční zajištění rodiny za povinnost muže. Do budoucna však lze předpokládat, že podobně jako se demografické chování obyvatel ČR přiblížilo vzorcům platným v západní Evropě, postupně to nastane i v postojích a hodnotových orientacích týkajících se genderových rolí. Četnější využívání rodičovské dovolené muži by k tomu mohlo napomoci.
 
Anotace v angličtině:  The institution of the family in Euro-American society has been transformed significantly in the past hundred years, the parental roles are also being transformed. While the role of mothers has been reinforced and expanded to include new aspects, the role of fathers has shrunk. The Czechs are very conservative about the distribution of male and female gender roles, in spite of the high employment rate for women. The home is thus still viewed by many Czechs as the primary domain of women, while the familyĺs financial security is the manĺs obligation. In the future, however, we can assume that, just as the demographic behaviour of the Czech population converged with the patterns of Western Europe, the same will happen to attitudes and value-based inclinations concerning gender roles. The more widespread use of parental leave could speed up this development.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; péče o děti; transformace rodiny; rodičovství; gender

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; care for children; family transformation; parental roles; gender roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1374; text i v angl. Do_1374en
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers [Zamlžený přechod k otcovství: zkušenosti českých otců]. / Olga Nešporová - In: Journal of Family Issues. - ISSN 0192-513X - Roč. 40, č. 2 (2019),

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Pomocí longitudinálního kvalitativního výzkumu se studie zaměřuje na přechod k otcovství a na životní změny, které otcovství ovlivňuje v každodenním životě mužů. Srovnávací tematická analýza byla využita při studiu dat poskytnutých dvěma vlnami výzkumu zaměřeného na 16 českých rodičovských párů s dvojím příjmem. První vlna rozhovorů proběhla během těhotenství a druhá v 18 měsících dítěte. Očekávaní otcové projevovali nejasné plány týkající se blížícího se otcovství; někteří zdůrazňovali zapojení do péče o dítě, zatímco jiní zdůrazňovali roli živitele. Pojem "zamlženého" přechodu k otcovství se vyvinul na základě vyprávění prvních otců a je použit k popisu nezřetelného charakteru přechodu k otcovství. Jako vysvětlující rámec je použita teorie identity. Navrhuji, aby mlhavý přechod k otcovství zahrnoval nízké sociální hodnocení otcovství, roli živitele rodiny a identitu centrálního pracovníka.
 
Anotace v angličtině:  Using longitudinal qualitative research, the study focuses on the transition to fatherhood and the life changes which fatherhood effects in menĺs everyday lives. Comparative thematic analysis was used in the study of data provided by two waves of research focusing on 16 dual-earner Czech parental couples. The first wave of interviews took place during pregnancy and the second on the child reaching 18 months. The expectant fathers evinced vague plans concerning approaching fatherhood; some stressed involvement in childcare while others emphasized the provider role. The concept of a "hazyö transition to fatherhood evolved based on the narratives of first-time fathers and is used to describe the indistinct character of the transition to fatherhood. Identity theory is used as the explanatory framework. I suggest that the hazy transition to fatherhood involves the low social appraisal of fatherhood, the breadwinner role, and the central worker identity.
Klíčová slova: otcovství; přechod k otcovství; otcovská maskulinita; identita; gender role; kvalitativní analýza

Klíčová slova v angličtině: transition to fatherhood; paternal masculinity; identity; gender roles; qualitative analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.1177/0192513X18806028
Scopus 2-s2.0-85057826145
UT WOS:000452268800001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT