Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce [Finding examples of good practice - programmes funded by the European Social Fund in the Czech Republic aimed at improving access of disadvantaged groups in the labor market]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-096-7

[ Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních několika desítkách let proběhlo na trhu práce několik zásadních změn, které mají důsledky pro charakter práce, charakter pracovních trhů a jejich aktéry. Hovoří se o diferenciaci rizik, segmentaci pracovních trhů a dualistické strategii ochrany práce, kombinující vysokou produktivitu a vysoké mzdy s vysokou nezaměstnaností a vysokým stupněm sociální ochrany. Mnohé z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány právě v rámci ESF. Někteří autoři jsou ke kapacitě těchto opatření řešit negativní efekty trendů popsaných výše poměrně skeptičtí a zároveň upozorňují na jejich evaluační deficit, který je realitou i v ČR. Chybí ucelený přehled o opatřeních, jejich vyhodnocení a tím pádem i příklady těch programů, které selhaly. Tato studie si klade za cíl přispět k dílčímu zaplnění tohoto deficitu a vyhodnotit právě dva z programů financovaných ESF, které byly zaměřeny na zvýšení přístupu na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin, a to v českých podmínkách.
 
Anotace v angličtině:  In recent decades several fundamental changes took place in the labour markets that have implications for the nature of work, the nature of labor markets and their actors. We are talking about the differentiations of the risks, segmentation of labour markets and labour protection dualistic strategy, combining high productivity and high wages with high unemployment and a high degree of social protection. Many of the tools of active employment policy are being supported under the ESF. Some writers are quite skeptical about the capacity of these measures to address these negative effects and points on their evaluation deficit. There is a lack of a comprehensive overview of the measures, their evaluation and thus the examples of those programs that have failed. This study aims to contribute to the partial filling of the deficit and to evaluate just two of the programs funded by the ESF, which focused on the increasing access to the labor market one of the disadvantaged groups in Czech conditions.
Klíčová slova: trh práce; skupiny znevýhodněné; Romové; vyloučení sociální; segmentace trhu práce; projekty; program sociální; dobrá praxe; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: labour market; disadvantage groups; disadvantaged groups; social exclusion; labour market segmentation; evaluation; Roma minority; projects; social program; good practice
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic [Koncepční rámec pro politiku aktivního stárnutí pro zaměstnanost v České republice]. / Lucie Vidovićová - Warsaw: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. - 55 s. - (Studies and Analyses No.469)

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Autorka prezentuje obecné posouzení situace starších pracovníků na trhu práce v České republice, začínající obecnějším přehledem demografické situace a zdůrazňujícím generační rozdíly mezi mladými a starými a staršími kohortami a řadu různých problémů i jejich řešení. Dále se zabývá dopadem nedávné ekonomické situace na úrovně zaměstnanosti a ukazuje, že oživení v oblasti zaměstnanosti ještě nezačalo a že dopad na starší pracovníky je (nejméně) dvojí: za prvé, pro starší pracovníky je velmi obtížné najít nové zaměstnání, jakmile jsou jednou nezaměstnaní; Za druhé, pokud jsou zaměstnáni, může pro ně být těžší zvládnout tlak na pracovní funkčnost a zvyšující se nároky na pracovišti. Popisuje Národní akční plán na podporu pozitivního stárnutí (2013-2017) a další příklady dobrých a převoditelných praxí, které řeší některé otázky aktivního stárnutí inovativním způsobem. Druhá část zkoumá problematiku zaměstnatelnosti, funkčnosti a managementu věku, jak ji vnímají někteří z klíčových aktérů. Zpráva se podrobněji vě
nuje tématu placené práce po odchodu do důchodu, která je považována za důležitou součást české ekonomiky, a to navzdory skutečnosti, že zaměstnávání značné skupiny starších pracovníků po odchodu do důchodu je nedeklarované. Samostatné podnikání a samostatná práce v pozdějším věku jsou další oblastí zaměstnanosti, jejíž význam v české ekonomice roste, i když to podle odborníků nelze považovat za bezproblémové řešení kariér v pozdějším věku. Poslední kapitola obrací pozornost na celoživotní vzdělávání starších pracovníků a jejich zvyšování kvalifikace/rekvalifikace. V závěrečné poznámce autorka zdůrazňuje potřebu řešit různorodost starší pracovní síly ve smyslu věku/generační příslušnosti, zdraví, socio-ekonomických a dalších charakteristik.
 
Anotace v angličtině:  The author presents a general assessment of the labour market situation of older workers in the Czech Republic, starting with a more general overview of the demographic situation and emphasizing the generational differences among the young-old and older cohorts, underlying a number of different problems as well as solutions. Further in the paper she addresses the impact of the recent economic situation on employment levels, showing that the recovery in terms of employment has not yet begun and that the impact on older workers is (at least) two-fold: firstly, for older workers it is very difficult to find a new job once unemployed; secondly, if employed, the pressure on workability and the increasing demands of workplaces may be harder to bear for the older the worker. She describes a National Action Plan Supporting Positive Ageing (2013-2017) and other examples of good and transferable praxes which address some of the active ageing issues in an innovative way. The second part of this report examines the issue
s of employability, workability and age-management as perceived by some of the key actors. The report goes into greater detail on the topic of paid work after retirement, which is considered an important part of the Czech economy, despite the fact that the employment of sizable groups of older workers after retirement is undeclared. Self-entrepreneurship and independent work in later life are another realm of employment that is increasing in importance in the Czech economy; however, as consulted experts argue, it is not to be taken as an unproblematic solution to late-life careers. In the last chapter the author turns her attention to the lifelong learning of older workers and to their up-skilling/retraining. In the concluding remarks, she reemphasizes the need to address the heterogeneity of the older workforce, in the sense of age/generational affiliation, health, socio-economic and other characteristics.
Klíčová slova: pracovníci starší; trh práce; vzdělávání celoživotní; stárnutí aktivní; důchodci pracující; odbory; podnikání soukromé; dobré praxe; placená práce po odchodu do důchodu; cílové skupiny

Klíčová slova v angličtině: older workers; labour market; lifelong learning; active ageing; self-entrepreneurship; trade unions; good practice; paid work after retirement; focus groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  EAN 9788371786020
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora digitálního začleňování starších osob [Promoting the Digital Inclusion of Older People]. / Helena VYCHOVÁ - In: Veřejná správa a sociální politika. - ISSN 2695-1223 - Roč. 1, č. 2 (2021), 91-113 (23 stran).

[ VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Rozšiřující se digitalizace všech oblastí každodenního života, včetně oblastí služeb, volného času a přístup k nim jsou spojeny či začínají být založeny na předpokladu samozřejmého využívání digitálních technologií uživateli. Nedostatečný přístup starších osob k digitálnímu světu tak může vést až k jejich izolaci z důvodu, že více služeb, informací a činností se transformuje do digitálního formátu. Článek se zabývá problematikou digitálního začleňování starších osob, které se potýkají s řadou omezení v souvislosti s využíváním digitálních technologií a mají tak nejvyšší riziko digitálního vyloučení. Současně představuje příklady dobré praxe, iniciativ, jež lze využít jako možné inspirativní přístupy zaměřené na podporu digitálního začleňování starších osob.
 
Anotace v angličtině:  The expanding digitization of all areas of everyday life, including the areas of services, leisure and access to them, are linked or are beginning to be based on the assumption of the user's natural use of digital technologies. Insufficient access for older people to the digital world can lead to their isolation due to the fact that more services, information and activities are transformed into a digital format. The article deals with the issue of digital inclusion of older people, who face a number of limitations in connection with the use of digital technologies and thus have the highest risk of digital exclusion. At the same time, it presents examples of good practice, initiatives that can be used as possible inspirational approaches to support the digital inclusion of older people.
Klíčová slova: staří; stárnutí aktivní; digitalizace; technologie nové; začlenění; dobrá praxe

Klíčová slova v angličtině: older people; active ageing; digitalization; new technologies; inclusion; good practice
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT