Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam vztahu politické a profesionální kapacity pro naplnění strategie sociálního začleňování v ČR. [The relevance of the relationship between political and professional capabilities for implementation of the social inclusion strategy in the Czech Republic.]. / Jiří Winkler - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 117-125 (9 s.).

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Studie nabízí konceptuální rámec pro analýzu kapacity vládnutí v evropské politice sociální inkluze. Koncept ägovernanceô umožňuje zachytit rozdíly a souvislosti mezi politickými a profesionálními kapacitami sociální politiky. Studie předkládá výsledky empirických výzkumů v ČR, které naznačují, že profesionální kapacita i možnosti participace lokálních a regionálních autorit jsou v české politice sociální inkluze málo rozvinuté.
 
Anotace v angličtině:  The study offers a conceptual basis for an analysis of conditions and capabilities in actual processes of governance. The concept of governance enables to notice both differences and connections between the political and professional capacities of social policy. The paper presents the results of empirical research in the CR which make it clear that capacity of local and regional authorities for strategic governance in this country are considerably underdeveloped.
Klíčová slova: začleňování sociální; politika sociální; řízení; participace lokálních úřadů

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; governance; capacities of social policy; participation of local and regional authorities
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The de-institutionalisation of care for older people in the Czech Republic and Slovakia: national strategies and local outcomes [Deinstitucionalizace péče o seniory v České republice a na Slovensku: vliv národních strategií na lokální úroveň]. / Kateřina Kubalčíková, Gábor Szüdi, Jaroslava Szüdi, Jana Havlíková - In: Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - ISBN 978-1-78643-210-0. - s. 239-258 (20 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Szüdi, Gábor - Szüdi, Jaroslava - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola se zaměřuje na implementaci deinstitucionalizace sociální péče zaměřené na seniory v České republice a na Slovensku. Principy deinstitucionalizace byly začleněny do národních strategických dokumentů obou zemí po roce 2004, kdy tyto země vstoupily do Evropské unie. Nejprve je řešena otázka, jak tento koncept ovlivnil české a slovenské národní strategie, legislativu a organizaci sociálních služeb pro seniory. Následně je řešena otázka, jaká byla "reakce" regionální a místní samosprávy a poskytovatelů pečovatelských služeb pro seniory na tyto národní strategie. Následně jsou prezentovány dvě případové studie, které ilustrují ambivalentní povahu procesu deinstitucionalizace. Zvláštní pozornost je věnována nové úloze, kterou v procesu zajištění péče o seniory hraje v "nových" podmínkách domácí péče, resp. pečovatelská služba. V kapitole se zdůrazňuje, že i když na národní úrovni v obou zemích byla zavedena strategie deinstitucionalizace velmi rychle, převedení tohoto konceptu do praxe péče o starší lidi n
a regionální a místní úrovni byl poměrně pomalý, mj. proto, že implementace tohoto principu nebyla doprovázena odpovídajícím finančním zajištěním. Případové studie dále naznačují, že realizace národní politiky může skutečně vést za určitých okolností dokonce k přesně opačným výsledkům, než bylo původně zamýšleno.
 
Anotace v angličtině:  The chapter focuses on the implementation of de-institutionalisation in care for older people in the Czech Republic and in Slovakia. The principles of de-institutionalisation were incorporated in the national strategic documents of both countries after the 2004 accession to the European Union. First the question of how this concept influenced the Czech and Slovak national strategies, legislation and organisation of social services for older people is tackled. Subsequently, the question of what were the Ĺresponsesĺ of regional and local authorities and providers of care services for older people are addressed. Two case studies are then presented, which illustrate the ambivalent nature of the de-institutionalisation process. Particular attention is paid to the new role played by domiciliary care since this service form takes a central role as a Ĺsubstituteĺ for outdated or expensive institutionalised care. The chapter highlights how, even though a de-institutionalisation strategy was introduced at the national
level in both countries, it was implemented without guaranteeing a constant and steady flow of financial resources, and the transition of national policy priorities to a Ĺnewĺ conception of care for older people at the regional and local levels has been rather slow. As the case studies suggest, the implementation of the national policy can actually lead to the exact opposite outcome than originally intended, with significant policy implications.
Klíčová slova: ČR; SR; senioři; služby sociální; péče domácí; deinstitucionalizace; marketizace; řízení

Klíčová slova v angličtině: CR; Slovakia; older people; social services; domiciliary care; deinstitutionalization; marketization; governance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  zpracováno mimo VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT