Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty. [Effectiveness of social services: selected elements and aspects.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 38 s. - ISBN 978-80-87007-73-0

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem této studie, která je jednou z prvních, jež se tomuto tématu věnuje, je analyzovat vybrané prvky a aspekty, které se bezprostředně dotýkají efektivnosti tohoto systému sociální ochrany obyvatelstva.
 
Anotace v angličtině:  Implementation of a new system of social services financing creates conditions for finding of optimal forms of security of needs of person in disadvantageous social situation. It would contribute to increasing of effectiveness of financial resources. The objective of this study is to analyse selected elements and aspects that are related to effectiveness of this social protection system.
Klíčová slova: služby sociální; vývoj demografický; financování

Klíčová slova v angličtině: social services; grant policy; demographic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

New system of social services financing: myths and mistakes [Nový systém financování sociálních služeb: mýty a omyly]. / Ladislav Průša - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 197-206.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem příspěvku je analyzovat některé mýty a omyly, které se bezprostředně dotýkají efektivnosti tohoto systému. Pozornost je věnována především analýze výsledků dotačního řízení, které upravuje zákon o sociálních službách; analýze některých poznatků o způsobu využívání příspěvku na péči k zabezpečení péče o vlastní osobu; důsledkům stárnutí populace na potřebu služeb pro staré občany v souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The implementation of a new system of financing of social services establishes the conditions for the optimal form of the securing of human needs in an unfavorable social situation, which should contribute to the increasing of the effectiveness of the spent funds. The goal of this paper is to analyze some myths and mistakes that directly influence the effectiveness of this system. The attention is paid especially to an analysis of the results of grant proceedings, which are regulated by the law on social services; an analysis of some findings on the manner of using the contribution for care for the securing of the need of care of oneself; the implications of an ageing population on the need of services for the elderly in connection with the change of the system of social services financing.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; politika dotační; vývoj demografický; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; financing of social services; grant policy; demographic development; ageing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do_1481
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální služby poskytované nestátními subjekty. [Social services provided by non-state entities.]. / Pavel Bareš - In: Sociální ekonomika - vybrané otázky.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2009. - ISBN 978-80-7416-052-3. - s. 56-79 (24 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V této kapitole jsou nejprve vymezeny vztahy mezi oblastí sociálních služeb a sociální ekonomikou. Následně je pozornost věnována nestátním subjektům poskytujíČcím sociální služby. Zmapován je význam sektoru sociálních služeb poskytovaných nestátními organizacemi v rámci národního hospodářství, respektive v rámci aktivity neziskových institucí. Dále je krátce diskutována dotační politika v této oblasti. Kapitolu uzavírají údaje o počtech nestátních subjektů poskytujících sociální služby a jejich kapacitách indikovaných podle vybraných ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  This chapter first defines the relationships between the areas of social services and the social economy. Then attention is paid to non-governmental organisations providing social services. The importance of the sector of social services provided by non-governmental organisations within the framework of the national economy, or within the framework of the activity of non-profit institutions, is mapped. There is a brief discussion of appropriations policy in this area. The chapter concludes with data on the numbers of non-state entities providing social services and their capacities based on selected indicators.
Klíčová slova: ekonomika sociální; služby sociální; organizace nestátní neziskové; organizace nestátní; politika dotační

Klíčová slova v angličtině: social economy; social services; non-governmental organizations; non-profit organizations; grant policy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran: 92 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT