Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Velká Británie. [Analysis of employment policy of European Union member countries in relationship to their presidency as concerns the updating of employment policy principles in the Czech Republic - Case of Great Britain.]. / Danica Krause, Jaroslav Kux, Markéta Nekolová, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, 2005. - 34 s.

[ Krause, Danica - Kux, Jaroslav - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza je součástí širšího projektu VÚPSV charakteristik koncepcí zaměstnanosti předsednických zemí EU - v tomto případě Velké Británie - s cílem přispět k aktualizaci principů zaměstnanosti v České republice. Po úvodní části rekapitulace funkcí Rady Evropské unie a úkolů předsedajících zemí především v oblasti zaměstnanosti následuje charakteristika koncepce politiky zaměstnanosti Velké Británie se zaměřením především na moderní vizi plné zaměstnanosti a problematiky specifických skupin osob stojících mimo trh práce a jejich aktivace do zaměstnání. V další části je pak provedena celková charakteristika této politiky ve srovnání s Českou republikou, zahrnující analýzu vývoje a současného stavu situace na trhu práce v roce 2004 v obou zemích, jakož i rozdílů ve výdajích na politiku zaměstnanosti a v jejich struktuře. Následuje podrobná charakteristika Národního akčního plánu zaměstnanosti Velké Británie na rok 2004, a to jak pokud se týká strategie zaměstnanosti ve vazbě na klíčové cíle EES - European Employment Strategy- (plná zaměstnanost, kvalita a produktivita; soudržnost a sociální začlenění), tak zejména na plnění 10 vytyčených priorit (směrnic) EK. Závěrečná část analýzy se zabývá celkovou rekapitulací situace v přístupech Velké Británie, s některými konkrétními doporučeními pro Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  The analysis is a part of broader RILSA project on characteristics of employment concepts of presidential EU countries - in this particular case of the Great Britain - with the aim to contribute to updating of employment principles in the Czech Republic. After introductory part with recapitulation of the role of the Council of Euro-pean Union and the tasks of the presidential countries in respect of employment, the characteristics of the em-ployment policy concepts in Great Britain follows concentrating first of all on modern vision of full employment and on problems of specific groups of population outside the labour market and their involvement into employ-ment. In the next part the characteristics of this policy as compared with the Czech Republic follows, including the analysis of the development and present labour market situation in both countries in 2004, as well as of the differences in labour market expenditures and their structures. Detailed characteristics of National Action Em-ployment Plan of Great Britain is presented for 2004, both as concerns the employment strategy based on the three key objectives of the European Employment Strategy (full employment; quality and productivity; cohesion and social inclusion) and country responses to the ten specific guidelines. Finally the analysis summarizes the specific approaches of the Great Britain, along with some particular recommendations for the Czech Republic.
Klíčová slova: V, Británie; ČR; politika zaměstnanosti; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; trh práce; strategie zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: Great Britain; CR; employment policy; employment; full employment; groups of population outside the labour market; labour market situation; National Action Employment Plan of Great Britain; employment strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Organizace žen ve Velké Británii - součást občanské společnosti. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 20.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Stručná informace o struktuře, zaměření a způsobu financování National Federation of Woman´s Institutes (NFWI), která je největší národní dobrovolnou organizací žen ve Velké Británii s více než 200 000 členek sdruženými ve zhruba 6,5 tisících místních organizacích.
Klíčová slova: V. Británie; ženy; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: Great Britain; women; nonprofit organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Flexicurity: Actions at Company Level [Flexicurity: opatření na úrovni podniků]. / Andrea Broughton, Isabella Biletta, Carlos Vacas, Renata Kyzlinková, Štěpánka Pfeiferová, Aleš Kroupa - Luxembourg: Publications Offi ce of the European Union, 2012. - 75 s.

[ Broughton, Andrea - Biletta, Isabella - Vacas, Carlos - Kyzlinková, Renata - Pfeiferová, Štěpánka - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem flexicurity je zlepšit pracovní příležitosti pro pracovníky a zároveň zvýšit flexibilitu, díky čemuž organizace budou moci přizpůsobit svou činnost a míru zaměstnanosti potřebám podniku. Posledních několik let však bylo pro evropské trhy práce obzvláště náročných: nedávná finanční krize a recese měly nevyhnutelný negativní dopad na trhy práce a míry nezaměstnanosti v rámci EU. To vedlo k pochybnostem o efektivitě strategie flexicurity z hlediska podpory zranitelných pracovníků. Výzkum nadace Eurofound v šesti členských státech EU analyzoval iniciativy podniků zaměřené na mladé pracovníky, starší pracovníky a ženy. Z výzkumu vyplývá, že k zavedení opatření je zapotřebí solidní obchodní základ a že začleněním sociálního dialogu roste úspěšnost. Hnacími silami úspěchu je touha podniku udržet a zlepšit rozmanitost pracovních sil, firemní kultura a specifický vnitrostátní, regionální a místní kontext, v němž podniky fungují.
 
Anotace v angličtině:  The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women.
Klíčová slova: ČR; Francie; SRN; Slovinsko; V. Británie; flexicurity; definice; dialog sociální; zaměstnavatelé; pracovníci; skupiny znevýhodněné; pracovníci starší; ženy; mládež; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; France; FRG; Italy; Slovenia; Great Britain; flexicurity; definition; social dialogue; employers; workers; vulnerable workers; older workers; women; youth; economic crisis
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9137/10 Flexicurity v období krize
Poznámka:  Dostupné z http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1222.htm (published: 04 July, 2012)
(spoluautorství za ČR: Renata Kyzlinková, Štepánka Pfeiferová and Aleš Kroupa)
sig: uložené 1449
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii [Employment policy of persons with disabilities in Great Britain]. / Marie Kořánová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 159 s. - ISBN 978-80-7416-133-9

[ Kořánová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Great Britain, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; V. Británie

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Great Britain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Innovation in social services : The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment [Inovace v sociálních službách : Veřejný a soukromý mix v poskytování služeb, fiskální politika a zaměstnanost]. / Tomáš Sirovátka, Bent Greve - Farnham: Ashgate, 2014. - 278 s. - ISBN 978-1-4094-6347-4

[ Sirovátka, Tomáš - Greve, Bent ]

Anotace:  Členské státy EU zaznamenaly vysokou míru nezaměstnanosti v posledních letech, zejména mezi mladými lidmi. Zároveň bylo v důsledku fiskální krize sociálních států obtížné investovat do nových pracovních míst a nového hospodářského růstu. EU, přinejmenším od přijetí Amsterodamské smlouvy, se měla zaměřit na to, jak podporovat rozvoj politiky zaměstnanosti členských států s cílem vyšších úrovní participace, nižších úrovní nezaměstnanosti a přístupů další genderové rovnosti. Prostřednictvím zkoumání vzorů nedávného vývoje financování a řízení sociálních služeb a rozvoje sociálních služeb a zaměstnanosti v České republice, Dánsku, Německu a Velké Británii poskytuje tato publikace čtenářům nové znalosti a důkazy o možnostech týkajících se sociálních inovací v oblasti sociálních služeb. Kromě toho poskytuje komparativní evropský pohled na to, jak by souhra mezi veřejnými a soukromými sociálními službami na jedné straně mohla pomoci při vytváření pracovních míst a na straně druhé být způsobem, jak se vyrovnat s potř
ebami a očekáváním vyšší úrovně služeb v klíčových oblastech sociálního státu.
 
Anotace v angličtině:  EU member states have seen high levels of unemployment in recent years especially amongst young people. At the same time the fiscal crisis of welfare states has made it difficult for them to invest in new jobs and new economic growth. The EU, at least since the enactment of the Amsterdam treaty, has had a focus on how to support member statesĺ development of an employment policy which aims for higher levels of participation, lower levels of unemployment and more gender equal approaches. Through exploring patterns in the recent development of financing and governance of social services and developments of social services and employment in the Czech Republic, Denmark, Germany and the UK, this volume provides readers with new knowledge and evidence of the options regarding social innovation in social services. Furthermore, it provides a comparative European perspective on how the interplay between a public and private mix of social service on the one hand might help in creating jobs, and, on the other, be a way
of coping with the needs and expectations of higher level of services in the core areas of the welfare state.
Klíčová slova: služby sociální; EU; ČR; Dánsko; SRN; V. Británie; financování; stát sociální; zaměstnanost; pracovníci sociální; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; EU; Czech Republic; Denmark; FRG / Germany; Great Britain; financing; welfare state; employment; social workers; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Creating longer, more fulfilling working lives: Employer practice in five European countries [Vytváření delších, více naplňujících pracovních životů: Zaměstnavatelské praxe v pěti evropských zemích]. / Renata Kyzlinková, Štěpánka Lehmann, ... [a i.] - London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2016. - 102 s.

[ Kyzlinková, Renata - Lehmann, Štěpánka - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva je vyvrcholením výzkumného projektu CIPD, který zkoumá, jak mohou zaměstnavatelé nejlépe řídit čím dál starší pracovníky v souvislosti s jejich zdravím a pohodou a pečovatelskými povinnostmi. Jde o komparativní studii zahrnující pět evropských zemí: ČR, Dánsko, Francii, Německo a Velkou Británii. Zpráva nabízí doporučení, která by měla být považována za výchozí bod pro zaměstnavatele, aby rozvíjeli komplexní politiku za účelem přilákat a udržet si cenné odborné schopnosti a talent starších pracovníků. Příloha: Národní přehled politiky a případové studie.
 
Anotace v angličtině:  This report is the culmination of a CIPD research project, carried out by IES on behalf of the CIPD, investigating how employers can best manage an increasingly older workforce in the context of their health and well-being and care responsibilities. It is a comparative study covering five European countries: the Czech Republic, Denmark, France, Germany and the UK. The report offers recommendations that have been highlighted by this research, and these should be regarded a starting point for employers to develop a holistic policy to attract and retain the valuable skills and talent of older workers. Annexes: National policy overview and case studies.
Klíčová slova: ČR; Dánsko; Francie; SRN; V. Británie; pracovníci starší; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; dialog sociální; flexibilita pracovní; doba pracovní; vzdělávání-výcvik; odchod do důchodu; kvalita pracovního života

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Denmark; France; FRG / Germany; Great Britain; older workers; employment policy; employers; social dialogue; labour flexibility; working hours; EDUCATION-TRAINING; retirement; quality of working life
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9139/15 Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích
Poznámka:  viz uložené 1987
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT