Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: the half-way house case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 41 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této zprávě prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro naplnění dlouhodobého cíle projektu " Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Cílem tohoto projektu je porozumět standardům, jež zákonné úpravy standardů sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobé sledování vlivu státní politiky sociálních služeb na kulturu a kvalitu služeb Domů na půli cesty (DPC). Výzkum je koncipována jako případová studie vybraného Domu na půli cesty. První fáze případové studie proběhla v roce 2001, kdy jsme standardy kvality identifikovali a interpretovali především na základě interview s řadovými i vedoucími pracovníky služby. V roce 2002 případová studie pokračovala výzkumem klientů daného DPC. Vycházeli jsme ze stejných klíčových pojmů - standardy kvality, kultura organizace, dilemata v přístupech - přičemž jsme předpokládali, že z hlediska klientů budou nabývat jiných významů.
 
Anotace v angličtině:  This report gives an overview of the findings of the second research stage that contribute to meeting the long-term aim of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The project's aim is to improve the understanding of the functioning of a selected social service, prior to the implementation of the legislation on the standards of quality in social services. The groundwork will thus be laid for the long-term monitoring of the impact of governmental policy on the culture and quality of this concrete type of service. The research has been designed as a case study of a selected Half-way house (HWH). The first research stage was carried out in 2001 when the standards of quality were identified and interpreted primarily on the basis of interviews with the staff and the management of the HWH. In 2002, the case study continued with a research on the HWH clients. This stage centred around the same key concepts - the standards of quality, organisational culture, dilemmas of work
performance - and was based on the assumption that these concepts will take on different meanings in the views of the clients.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty

Klíčová slova v angličtině: social services; personal social services; quality of social services; standards of social services quality; culture of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? Závěrečná zpráva z případové studie. [The Standards of Quality and the Culture of Social Services. What tensions might arise between the policy of social services and the culture of work with clients in half-way houses with respect to the quality of social services? A case study final report.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 74 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prezentovaná zpráva je výstupem případové studie prováděné v jednom z českých Domů na půli cesty (DPC) v letech 2001- 2003. Při výzkumu jsme si kladli dva základní cíle. V dlouhodobé perspektivě jsme získávali výchozí data pro longitudinální sledování změn kultury práce s klientem, které by v českých DPC mohla vyvolat případná aplikace Standardů kvality sociálních služeb. Poznatky získané před schválením očekávaného zákona upravujícího oblast sociálních služeb a monitoring vývoje jeho působení na kulturu práce s klientem v DPC, mohou v budoucnu pomoci koncipovat zamýšlené novelizace Standardů kvality. Druhým, krátkodobějším cílem případové studie je anticipovat ty oblasti praxe DPC, ve kterých vyvolá snaha o aplikaci Standardů kvality obtí-že. Právě tímto úkolem se zabýváme v předkládané závěrečné zprávě.
 
Anotace v angličtině:  This report is an outcome of a case study carried out in a selected Czech half-way houses (HWH) between 2001 and 2003. The study pursued two basic goals. We were gathering data over a period of time in order to be able to longitudinally study changes in the culture of work with clients that could occur upon introducing the Standards of Quality of Social Services in the work of Czech HWHs. Gathering information before the awaited law that shall regulate the area of social services is approved and monitoring the impact of the law on the culture of work with clients in HWHs may later facilitate the designing of the intended amendments to the Standards of Quality. The second and more short-term aim of the case study was to anticipate those areas of HWHs' practice where efforts to implement the Standards of Quality are likely to cause difficulties. It is this very task that is dealt with in this final report.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; quality standards; culture of provision of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb. [Homecare and Half-Way-Houses before Implementation of the Standards of Social Services Quality.]. / Libor Musil - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 7-8 (2002), s. 14-18.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Cílem článku je zodpovědět otázku: "Jaké vnitřní standardy vybraných organizací osobních sociálních služeb regulují přístup pracovníků ke klientům?" Odpověď na tuto otázku vychází ze dvou případových studií vybraných místních organizací: pečovatelské služby a domu na půl cesty.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the article is to answer the question: "What are the standards which follow the workers of selected personal-social-services oranisations in approaching their clients?" The answer is based on two case studies of selected local organisations which are active in the field of homecare and of services of half-way-houses.
Klíčová slova: ČR; péče domácí; domy na půl cesty; služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; Homecare; Half-Way-Houses; Standards of Social Services Quality; Culture of Personal Social Services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výzkum osob bez domova [Research on the Homeless Persons]. / Olga NEŠPOROVÁ - In: Zpravodaj sociálního bydlení č. 3 (2020), s. 24-28 (5 stran).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek shrnuje průběh a výsledky rozsáhlého kvantitativního šetření navazujícího na Sčítání osob bez domova, jehož cílem bylo zjistit podrobnější informace o osobách bez domova přespávajících "venku", nebo v různých typech sociálních ubytovacích zařízeni´. Šetření bylo realizováno v květnu roku 2019 Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 
Anotace v angličtině:  The article summarizes the process and results of an extensive quantitative survey following the Census of Homeless People, the aim of which was to find out more detailed information about homeless people sleeping "outside" or in various types of social accommodation facilities. The survey was realized in May 2019 by the Research Institute of Labor and Social Affairs, v. v. i., for the Ministry of Labor and Social Affairs.
Klíčová slova: VÚPSV; ČR; šetření; bezdomovci; bezdomovectví; azylové domy; noclehárny; domy na půl cesty; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: RILSA; CR; RESEARCH; homeless people; homelessness; SHELTERED HOUSING; shelter; half-way-houses; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT