Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Integrace zdravotně postižených na pracovní trh. [Integration of the disabled on labour market.]. / Miroslava Rákoczyová - In: Účelové programy na lokálních trzích práce : Jejich význam, potřebnost a realizace. / J. Winkler, L. Klimplová, M. Žižlavský. - Brno : Fakulta sociálních studií, MU v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3867-5. - s. 69-78 (10 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Hlavním cílem sociální politiky zaměřené na sociální začleňování v EU je posílení sociální koheze a vytvoření inkluzivní společnosti. Za nejlepší ochranu před sociálním vyloučením je obecně považováno placené zaměstnání. Pracovní trh zajišťuje především ekonomickou integraci, má však i řadu sociálně-psychologických účinků. Sociální integrace osob se zdravotním postižením je významná také s ohledem na nárůst jejich počtu v souvislosti se stárnutím populace.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of social policy aimed at social inclusion in the EU is to strengthen social cohesion and create an inclusive society. The best protection against social exclusion is generally considered to be paid employment. The labour market provides social integration, but it does a number of social-psychological affects. The social integration of people with handicaps is also important in terms of the increase in their numbers in relation to the aging population.
Klíčová slova: postižení; integrace postižených; trh práce; vyloučení sociální; soudržnost sociální; zaměstnanost postižených

Klíčová slova v angličtině: handicapped persons; integration of handicapped people; labour market; social exclusion; social cohesion; employment of disabled people
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Realizace sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. [The implementation of social services for seniors and people with handicaps.]. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. Odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče.. - ISSN 1801-8718 - Roč. 2, č. 3 (2006), s 5.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Cílem článku je seznámit z významnými podněty k diskusi o sociálních službách v rezidenčních zařízeních, které vyplynuly z výzkumného šetření realizovaného mezi pracovníky pověřených obecních úřadů. Článek se zaměří nejprve na situaci cílových skupin seniorů a postižených osob, dále na sociální služby poskytované těmto cílovým skupinám, respektive na služby, jejichž klientelou mohou tyto cílové skupiny být.
 
Anotace v angličtině:  The articleĺs objective is to introduce important suggestions to the discussion on social services in residential facilities which are derived from research studies performed by workers of appointed local councils. The article initially focuses on the situation concerning the target groups of pensioners and handicapped people and then moves on to cover the social services provided to these groups or the services that they could expect as clients.
Klíčová slova: služby sociální; šetření; staří; postižení

Klíčová slova v angličtině: social services; survey; the elderly; handicapped persons
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU. [Trends in disability in the Czech Republic and selected countries of theEuropean Union.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2002. - 84 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumný projekt se zabývá vývojem invalidizace v ČR v letech 1997-2001 v časové řadě a v mezinárodním srovnání. Co do počtu nově přiznaných invalidních důchodů zaujímá ČR podle údajů WHO zhruba střední místo mezi srovnatelnými evropskými zeměmi. Přesto OECD opakovaně upozorňuje na příliš vysoký počet vyplácených invalidních důchodů na 100000 obyvatel. Příčinu tohoto jevu je možno vidět především v tom, že - na rozdíl od srovnávaných zemí - v ČR nedochází k automatické konverzi plného invalidního důchodu v důchod starobní. Projekt se dále zabývá příčinami invalidizace v ČR v letech 1997-2001 podle jednotlivých kapitol Mezinárodní klasifikace nemocí - 10.revize. Všechny skupiny jsou sledovány podle pohlaví a věkových skupin. U čtyř skupin diagnóz s nejvyšší četností (skupina 2.,5.,9. a 13.) jsou nově přiznané plné i částečné invalidní důchody posuzovány i podle jednotlivých diagnóz. Součástí je i pohled posudkového lékaře a odborných lékařů specialistů. Práce dále hodnotí možnosti přínosu Mezinárodní klas
ifikace funkční schopnosti, disability a zdraví pro posudkovou službu. V závěrečné části projekt podrobněji srovnává výši invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU (Belgie, Francie, Německo) a to jak z hlediska právních podmínek, tak - v případě jejich kompatibility- i prostřednictvím statistických ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  The research project deals with the development of disability pensions in the Czech Republic from 1997 till 2001 in comparison with foreign countries. Regarding newly awarded disability pensions, Czech Republic ranks, according to WHO, approximately in the middle among comparable European countries. Regardless, OECD repeatedly notes too high number of paid disability pensions per 100,000 residents. This situation can be attributed to the fact that - unlike in compared countries - full disability pensions in the Czech Republic are not automatically converted to old age pensions. Research project further deals with reasons for newly awarded disability pensions in the Czech Republic from 1997 till 2001, according to the 10th revision of International Classification of Diseases. All groups are categorised according to sex and age group. The four most common groups of diagnoses (groups 2, 5, 9 and 13) are further divided according to individual diagnoses. An opinion of a specialist and approving physician is inclu
ded. Research project further evaluates possible contributions of International Classifications of Functional Abilities, Disabilities and Health for disability approval process. Project concludes with more detailed comparison of the level of disability between the Czech Republic and selected countries of the European Union (Belgium, France, Germany) according to legal conditions and available statistics.
Klíčová slova: postižení; invalidita; důchod invalidní; lékařství posudkové

Klíčová slova v angličtině: handicapped persons; disability; disability pension; approval process
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. [Socio-demographic analysis of the the city and district of Roudnice nad Labem.]. / Pavel Bareš, Věra Jeřábková, Ladislav Průša, Tomáš Soukup - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 104 s. - ISBN 978-80-7416-037-0

[ Bareš, Pavel - Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav - Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace byla zpracována v rámci veřejné zakázky na vypracování sociodemografické analýzy města Roudnice n. L. jako obce s rozšířenou působností vypsané městem Roudnice nad Labem. Jejím obsahem je demografická projekce obyvatelstva na tomto území, zhodnocení vybavenosti regionu vybranými sociálními službami a vyhodnocení poskytování příspěvku na péči a jeho využívání. Dále se zpráva věnuje výsledkům průzkumu, který mapoval potřeby pěti cílových skupin ve vztahu k sociálním službám. Jeho cílem bylo zjistit informovanost o službách a hodnocení významu této problematiky pro vlastní osobu či blízké osoby, rozsah využívání služeb a spokojenosti se službami, respektive zmapování důvodů nespokojenosti u služeb, které se dotazovaného týkají nebo mohou výrazněji týkat. Pro účely orientačního srovnání byly sledovány také všeobecné preference občanů v sociální oblasti (tj. jejich postoje i ke službám, které pro respondenta či jemu blízké osoby významné nejsou).
 
Anotace v angličtině:  The survey was commissioned by the city and district of Roudnice nad Labem. The aim of the survey was to compile information which would then be used to provide an in-depth socio-demographic analysis of both the town itself and surrounding municipalities included in the Roudnice administrative district. The final study includes regional information on the socio-demographic projection of the future number of inhabitants, the availability of selected social services and the awareness of and subsequent exploitation of the care allowance. Subsequently, the results of the study were used to map social services needs among five selected target groups. The survey aimed at eliciting information on respondentsĺ awareness of social services, perceptions of their importance according to respondents, the level of utilization of social services and satisfaction, or reasons for dissatisfaction, with the services utilized. The study describes attitudes towards other services provided in the region as well.
Klíčová slova: služby sociální; sociodemografická analýza; postižení; osoby pečující; příspěvek na péči; rodiny s dětmi; senioři

Klíčová slova v angličtině: social services; care allowance; carers; families with children; handicapped persons; seniors; socio-demographic analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6251/09 Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR [Screening of conditions of vocational, medical, social and pedagogic rehabilitation in the Czech Republic]. / Petr Džambasov, Jaroslav Dostál, Jaromíra Kotíková, Patrik Rücker - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-305-0

[ Džambasov, Petr - Dostál, Jaroslav - Kotíková, Jaromíra - Rücker, Patrik ]

Externí odkaz
Anotace:  Rehabilitace je definována jako soubor opatření směřujících k co nejrychlejšímu sociálnímu začlenění jedince s postiženým zdravím (nemocí, úrazem, vrozenou vadou). Opatření musí být poskytována koordinovaně, bez zbytečných průtahů, v souladu s povahou individuální situace zdravotně postižené osoby. Východiskem pro mapování podmínek a bariér koordinace rehabilitace se stal materiál s názvem "Teze koordinace rehabilitace osob se zdravotním postiženým", ke kterému se vztahuje řešení "Screening jednotlivých oblastí rehabilitace v ČR" z hlediska zmapoČvání dostatečnosti fungování jednotlivých oblastí rehabilitace a existence vhodných podmínek pro koordinaci rehabilitace, popř. existence bariér, které by koordinaci mohly bránit nebo ji limitovat. Jednotlivé oblasti rehabilitace - léčebná, sociální, pracovní a pedagogická, byly mapovány dle 4 základních kritérií: institucionální podmínky, personální zabezpečení, cílová skupina a náklady.
 
Anotace v angličtině:  Rehabilitation is defined as a set of measures focused on the fastest as possible social inclusion of an handicapped individual (disease, accident, inborn imperfection). Measures should be provided in a coordinated way, without redundant delays, in line with the nature of an individual situation of the handicapped person. Way out for mapping rehabilitation coordination conditions and barriers has been described in the material "Theses rehabilitation coordination of handicapped persons"2 to which refers solution "Screening of particular rehabilitation areas in the Czech Republic" mapping functional sufficiency of particular rehabilitation areas and existence of proper conditions for rehabilitation coordination, e.g. existence of barriers which could obstruct coordination or restrain it. Particular rehabilitation areas as medical, social, labour and pedagogic - has been mapped according to 4 basic criterions: institutional conditions, Human Resources management, target group and costs.
Klíčová slova: koordinace; rehabilitace léčebná; rehabilitace sociální; rehabilitace pracovní; rehabilitace pedagogická; osoba se zdravotním postižením

Klíčová slova v angličtině: coordination; medical rehabilitation; social rehabilitation; vocational rehabilitation; pedagogic rehabilitation; handicapped persons
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Poznámka:  Návaznost: Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT