Publikační činnost: 2010
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Life satisfaction and happiness in the Czech Republic. [Životní spokojenost a pocit štěstí v České republice.]. / Tomáš Sirovátka, Steven Saxonberg - In: Happiness and Social Policy in the EU. - Cheltenham : Edward Elgar, 2010. - ISBN 978-1-84844-574-1. - s. 11 -30 (20 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Saxonberg, Steven ]

Anotace:  Kapitola hodnotí situaci ohledně pocitu štěší v České republice a věnuje pozornost nerovnostem v pocitu štěstí a faktorům, jenž tento pocit ovlivňují včetně role sciálního státu.
 
Anotace v angličtině:  This chapter assesses the state of happiness in the Czech Republic and pays attention to the inequalities in happiness and to the factors which influence happiness including the role of the welfare state.
Klíčová slova: spokojenost životní; štěstí; politika sociální; stát sociální

Klíčová slova v angličtině: life satisfaction; happiness; social policy; welfare state
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  celkem: 221 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie. [The relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and European Union]. / Olga Nešporová, Dana Hamplová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 56, č. 3 (2014), s. 185-202 (18 s.).

[ Nešporová, Olga - Hamplová, Dana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá vztah mezi rodičovstvím a životní spokojenosti v České republice a v Evropské unii (EU 27). Eriksonův koncept generativity spolu s teorií cílů byl vzat jako základ pro předpokladu autorů, že rodičovství by mělo zvyšovat životní spokojenost. Analýza, která využívá data z European Values Study (EVS) 2008 neposkytuje žádnou jasnou podporu takové hypotézy a odhalila významné rozdíly v tomto směru napříč evropskými zeměmi.
 
Anotace v angličtině:  The article investigates the relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and in the European Union (EU 27). Erikson´s concept of generativity, together with the goals theory, was taken as the basis for the authorsĺ assumption that parenthood should increase life satisfaction. An analysis using data from the European Values Study (EVS) 2008 provided no clear support for such a hypothesis and revealed significant differences in this respect across European countries.
Klíčová slova: ČR; EU; sociologie rodiny; rodičovství; mateřství; otcovství; spokojenost životní; štěstí

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; sociology of a family; parenthood; motherhood; life satisfaction; happiness
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
GAP404/11/0145 - Zdraví a rodina - ISSP 2011 a 2012 (projekt SOÚ AV ČR)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT