Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Aktivní politika zaměstnanosti v druhé polovině devadesátých let. / Tomáš Sirovátka, Miroslava Rákoczyová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 11 (2001), s.17-20.

[ Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Autoři hodnotí vývoj aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v České republice v období 1995-1997 (zaostávání) a v období 1998-2000 (renesance). Struktura výdajů na APZ. Rozsah opatření APZ v ČR v mezinárodním porovnání (vybrané evropské země). Analýza cílenosti rekvalifikací podle délky nezaměstnanosti, podle vybraných skupin (ženy, absolventi, ZPS) a podle vzdělání.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; rekvalifikace; osoby obtížně umístitelné

Klíčová slova v angličtině: CR; unemployment; job seekers; employment policy; retraining; hard-to-place persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. [mes in local labour markets, their purpose, importance and implementation. Special program]. / Jiří Winkler, Lenka Klimplová, Martin Žižlavský - Brno: Masarykova univerzita, 2005. - 218 s. - ISBN 80-210-3867-5

[ Winkler, Jiří - Klimplová, Lenka - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Cíle monografie se zobrazují také ve skladbě jejích částí. Úvodní část je věnována významu lokálních programů a racionálním předpokladům procesu jejich tvorby. Druhý oddíl se zaměřuje na analýzu potřeb vybraných kategorií ohrožených nezaměstnaností, a to konkrétně na problematiku osob zdravotně handicapovaných, žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, osob nízkokvalifikovaných a absolventů škol. Ve třetí části pak odborníci ze zainteresovaných úřadů práce prezentují zkušenosti se svými lokálními projekty směřujícími k (znovu)začlenění těchto kategorií osob na pracovní trh. Závěr přináší komparaci akademického a praktického pohledu na tvorbu a realizaci účelových lokálních programů.
 
Anotace v angličtině:  The objectives of the monograph are reflected in the structure of its parts. The introduction focuses on the importance of local programmes and the rational pre-requisites for the process of their development. Part two analyses the needs of selected categories most exposed to unemployment, and particularly the issues of the disabled or handicapped, women returning to work after maternity leave, low-skill labour force and the graduates. Part three contains presentations of experts from relevant authorities regarding their experience in local projects to (re-) integrate these labour categories to the labour market. The conclusion presents a comparison of the academic and the practical views regarding the development and implementation of special (targeted) local programmes.
Klíčová slova: partnerství místní; trh práce; skupiny znevýhodněné; osoby obtížně umístitelné

Klíčová slova v angličtině: local partnership; labour market; disadvantages goups on labour market; hard-to-place persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 3 (2008), s. 8-9. lit.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvky, které poskytují úřady práce zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením nebo osobám se zdravotním postižením, které se rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a na provozní náklady na chráněné pracovní místo. Příspěvek na vytvoření chráněné dílny a na provozní náklady chráněné dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Investiční pobídky.
Klíčová slova: ČR; práce-postižení; práce chráněná; osoby obtížně umístitelné; výhody; vytváření prac. příležitostí; úřady práce; samostatní; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment-disabled; sheltered employment; hard-to-place persons; preference; job creation; labour offices; self employed; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práce. 2. etapa. [The Role of Employment Policy in Motivating of Employers to Employ Hard-to-place Unemployed Persons. 2nd stage. ]. / Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 1999. - 2 sv. (59, 286 s.)

[ Rudolf, Vladimír ]

Anotace:  Úkolem 2. etapy projektu ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE bylo na základě analýz formulovat úlohu - cíle, nástroje, institucionální zabezpečení - politiky zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání obtížně umístitelných občanů na trhu práce. Hlavní důraz byl kladen na podporu tvorby pracovních míst. Řešitelé projektu se v prvé řadě pokusili definovat uchazeče o zaměstnání obtížně umístitelné na trhu práce včetně analýzy dosavadního vývoje. Dále pak je podán základní přehled řešení při uplatňování těchto skupin na trhu práce ve státech Evropské unie a na Slovensku. Projekt se vedle zhodnocení účinnosti stávajících opatření politiky zaměstnanosti v České republice pokusil nastínit i některé možné nové směry řešení.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; rámec institucionální; osoby obtížně umístitelné; trh práce; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: employment policy; institutional framework; hard-to-place persons; labour market; job creation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  2. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU. [The development of institutional frame of the Czech economy in the view of social changes and preparation of Czech Republic for the accesion to the EU.]. / Antonín Slaný, a kol. - Brno: Masarykova univerzita, 2004. - 360 s. - ISBN 80-210-3325-8

[ Slaný, Antonín - a kol. ]

Anotace:  Pozornost je věnována analýze fungování české ekonomiky v kontextu jejího institucionálního rámce a v prostředí integračních tendencí, jakož i analýze efektů, které moderní ekonomika vnáší do chování společnosti. Jedná se především o problémy institucionálního zakotvení české ekonomiky a o tlaky na flexibilitu pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce, o diferencující se úroveň pracovních podmínek včetně vzájemného působení daňového a dávkového systému, o marginalizaci na trhu práce a vznikající rozdíly v příjmech různých skupin obyvatelstva. Závěry projektu přispívají k formulaci utváření další hospodářské politiky českého státu, k opatřením sociální politiky, k vyšší efektivnosti a produktivity práce, k opatřením v oblasti pracovních podmínek, jakož i k prevenci sociálních rizik.
 
Anotace v angličtině:  The project pays attention to the analysis of Czech economy in the context of its institutional framework and in the setting of integration trends as well as to the analysis of the effects, which the economy introduces into the behaviour of the society. The effects comprise particularly the problems of institutional anchoring of Czech economy and pressures exerted on labour flexibility, and new forms and methods of work organization, differentiating level of working conditions including interaction of tax and benefit systems, marginalization on the labour market and emerging income differences in different group of population. Conclusions of the projects contribute to formulation of a future economic policy of the Czech state and they are focuse on provision of social policy, on increasing of labour productivity, measures in the area of working conditions and prevention of social risks
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; ekonomika; politika sociální; trh práce; zabezpečení sociální; organizace práce; flexibilita pracovní; podmínky pracovní; osoby obtížně umístitelné; diferenciace mzdová; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration process; ECONOMY; social policy; labour market; labour market marginalisation; SOCIAL INSURANCE; work organization; labour flexibility; working conditions; hard-to-place persons; wage differences
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HB01-03 - Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání na trhu práce v České republice v roce 2007. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 10 (2008), s. 26-30.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Ohrožené skupiny osob na trhu práce z hlediska zaměstnatelnosti. Vývoj nezaměstnanosti v roce 2007. Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti. Délka evidence uchazečů o zaměstnání. Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání. Ženy v evidenci úřadů práce. Zaměření politiky zaměstnanosti a vyhodnocení realizace APZ v roce 2007. Cílené programy k řešení nezaměstnanosti. Mezinárodní srovnání zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Další ukazatele z oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Očekávaný vývoj.
Klíčová slova: nezaměstnaní; nezaměstnanost; uchazeči o práci; osoby obtížně umístitelné; zaměstnatelnost; nezaměstnanost dlouhodobá; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: unemployed; unemployment; job seekers; hard-to-place persons; employability; long term unemployment; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce [Benefits of retraining programmes for the integration into the Czech labour market of groups at risk of unemployment]. / Markéta Horáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 2-15 (14 s.).

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Na základě konceptu zaměstnatelnosti a programů pracovního výcviku a vzdělávání se v tomto článku snažíme zhodnotit konkrétní povahu a nastavení programů rekvalifikací v ČR, způsob jejich realizace a jejich výsledné reálné přínosy pro zaměstnatelnost jejich účastníků (s přihlédnutím k přínosům pro osoby ohrožené nezaměstnaností). Ke zhodnocení designu, realizace a efektů rekvalifikačních programů jsme využili širokého spektra dostupných metod (analýzy dokumentů, sekundární analýzy kvalitativních a kvantitativních dat). Pro zhodnocení výsledných efektů aplikujeme metody prostého párování a binární logistické regrese. V závěru předkládáme klíčová doporučení pro zefektivnění rekvalifikačních programů poplatná pro české prostředí.
 
Anotace v angličtině:  Using the concept of employability and work-training and education programmes as a basis, we try in this article to assess the specific nature and design of retraining programmes in the Czech Republic, how they are implemented and their resultant real benefits for their participants' employability (taking into account the benefits for persons at risk of unemployment). We used a broad spectrum of available methods to assess the design, implementation and effects of retraining programmes (analysis of documents, secondary analysis of qualitative and quantitative data). To assess the resultant effects we apply the methods of pairwise coupling and binary logistic regression). To conclude, we present some key recommendations for making retraining programmes more effective in the specific Czech environment.
Klíčová slova: rekvalifikace; zaměstnatelnost; osoby obtížně umístitelné

Klíčová slova v angličtině: retraining programmes; employability; hard-to-place persons; groups at risk of unemployment; programmatic assessment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT