Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zdravotní a sociální aspekty migrace. / Aleš Kroupa, Libuše Nesvatbová - In: Zdravotnické noviny. - ISSN 0044-1996 - Roč. 49, č. 28 (2000), s. 1-2 příl..

[ Kroupa, Aleš - Nesvatbová, Libuše ]

Anotace:  Zákony, kterými se upravují pobyt a aktivity cizinců na území ČR. Typy zahraniční migrace. Formy pracovní migrace, počet a země původu legálních pracovních migrantů. Rizikové faktory nelegálního zaměstnávání migrantů. Uprchlíci a cizinci se statutem dočasného útočiště. Podmínky poskytování zdravotní péče cizincům. Účast cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění. Druhy smluvního zdravotního pojištění. Země, s nimiž má ČR uzavřenou dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče.
Klíčová slova: ČR; migrace; zákonodárství; cizinci; zaměstnanost cizinců; trh práce; zaměstnanost skrytá; péče zdravotní; samostatní

Klíčová slova v angličtině: CR; migration; legislation; foreigners; employment of foreigners; labour market; clandestine employment; healt care; self-employed
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální a ekonomický vývoj české společnosti. [The Socio-economic Development of Czech Society.]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 42-63 (22 s.).

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Kapitola podává základní přehled o ekonomickém vývoji v ČR, situaci na pracovním trhu a sociálně profesní struktuře společnosti v období od druhé světové války do současnosti. Zabývá se rovněž vývojem a skladbou domácností, příjmovou úrovní, vzdělanostní strukturou obyvatelstva, změnami v národnostním složení či měnícím se podílem lidí hlásících se k určitému náboženskému vyznání. Pozornost je dále věnována systému sociální ochrany obyvatelstva, tj. sociálnímu pojištění, systému státní sociální podpory a sociální pomoci, a ukazatelům vypovídajícím o zdraví obyvatel a zdravotní péči v ČR. Tato kapitola tak charakterizuje kontextuální rámec sociálně demografických jevů, které jsou z pohledu jedinců zkoumány v šetření "Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender".
 
Anotace v angličtině:  This chapter offers a basic outline of the economic development in the Czech Republic, of situation on the labour market and of social and professional structure of the Czech society in the period since the end of the Second World War to the present years. It also deals with the development and structure of households, with incomes and educational structure of the Czech population as well as with changes in the social structure by nationality and by religious confession. Furthermore, attention is paid to the system of social security of the population, i.e. social insurance, the system of state social support and assistance, and to predicative indicators of the health of population and health care in the Czech Republic. This chapter thus describes the contextual framework of social and demographic phenomena, which are surveyed in the "Family, Partnership and Demographic Aging: Generations and Gender" research from the point of view of an individual.
Klíčová slova: vývoj ekonomický; trh práce; struktura sociální; ochrana sociální; péče zdravotní

Klíčová slova v angličtině: economic development; labour market; social structure; social protection; healt care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zdravotní péče v pobytových zařízeních služeb sociální péče a její financování (I. část). / Ladislav Průša - In: Sociální službyRoč. 11, č. 5 (2009), s. 14-15.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších problémů poskytovatelů služeb sociální péče je otázka poskytování a financování zdravotní péče. Stručný pohled do historie. Systém zdravotního pojištění dlouhodobě tuneloval systém sociálních služeb, zákonem definovaná práva klientů byla omezována.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální; ústavy; péče zdravotní; financování; legislativní vývoj

Klíčová slova v angličtině: social services; social assistance; institutional care; healt care; financing; legislative framework
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zdravotní péče v pobytových zařízeních služeb sociální péče a její financování (II. část). / Ladislav Průša - In: Sociální službyRoč. 11, č. 6 (2009),

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Zákon o sociálních službách a zdravotní péče. Zajišťování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Klíčová slova: služby sociální; ústavy; péče zdravotní; financování; pojištění zdravotní

Klíčová slova v angličtině: social services; institutional care; healt care; financing; health insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1507a
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Financování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Financing of the health care in institutions of social services providing accommodation.]. / Ladislav Průša - In: Kontakt. - ISSN 1212-4117 - Roč. 11, č. 2 (2009), s. 381-386 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem předloženého příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s dosud existujícími znalostmi, které se týkají vyčíslení nákladů na ošetřovatelskou péči v zařízeních sociálních služeb poskytujících ubytování, a tak seznámit poskytovatele sociálních služeb s možnostmi řešení této otázky na základě krátké historické úvahy o právní úpravě v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the presented paper is to acquaint the expert public with still existing knowledge, which is aimed at quantification of costs of nursing care in institutions of social services providing accommodation and thus, to acquaint the providers of social services with possibilities of solving this question based on short historical consideration of legal arrangements in this field.
Klíčová slova: služby sociální; péče zdravotní; financování sociálních služeb; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: social services; healt care; financing of social services; legislation on social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. [Provision of nursing and rehabilitation care provided to the users of social services in residential social-service facilities and inpatient health-care facilities.]. / Ladislav Průša, Věra Jeřábková, Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Zdeňka Galetová, Eduard Kaplan, Libor Svět - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 87 s. - ISBN 978-80-7416-030-1

[ Průša, Ladislav - Jeřábková, Věra - Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Galetová, Zdeňka - Kaplan, Eduard - Svět, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  Poskytování a financování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživateČlům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních představuje jeden z nejaktuálnějších problémů, který brání dalšímu rozvoji sociálních služeb. Cílem projektu je zmapovat rozsah takto poskytoČvané péče a navrhnout systémová řešení, která přispějí k vyřešení tohoto problému.
 
Anotace v angličtině:  Delivering and financing of nursing and physiotherapy health care for users of residential social services in seniors houses, residential social care facilities for adults and youth and in hospitals is one of the most topical problems, that limited possibilities of further social services development. The aim of this project is to analyze the extent of such care and to propose solutions, that should help to solve this problem.
Klíčová slova: služby sociální; péče zdravotní; rehabilitace léčebná

Klíčová slova v angličtině: social services; healt care; medical rehabilitation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR169/08 - Analýza systému poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům poskytovaných sociálních služeb v PZSS a LZS v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování zdravotní péče [The Effects of Changes in the Population Age Structure on the Costs]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 33-48 (16 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento příspěvek se snaží kvantifikovat dopady změn ve věkové struktuře populace na náklady zdravotních pojišťoven na poskytování zdravotní péče. Na základě projekce populace pro ČR a údajů o výdajích zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle pohlaví a věku jsou kvantifikovány očekávané vývojové náklady zdravotních pojišťoven v roce 2030 a jsou posouzeny možnosti financování systému zdravotního pojištění, Včetně navrhovaných změn některých parametrů systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper attempts to quantify the effects of changes in the population age structure on the costs of healthinsurance companies for the provision of health care. Based on a population projection for the Czech Republic and data on health-insurance companiesĺ expenditures on health care by gender and age, the expected development costs of health-insurance companies in 2030 are quantified and the possibilities of financing the health-insurance system, including proposed changes to some parameters of the system, are assessed.
Klíčová slova: péče zdravotní; pojištění zdravotní; struktura populace; prognózování; financování; pojišťovny zdravotní

Klíčová slova v angličtině: healt care; health insurance; health insurance companies; population structure; projection of the population of the Czech Republic; incomes and expenditures of the health-insurance system
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT