Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky. [The subjective feeling of health and working conditions.]. / Aleš Kroupa, Karel Hnilica, Renata Vašková - Praha: VÚPSV, 2002. - 57 s.

[ Kroupa, Aleš - Hnilica, Karel - Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Práce předkládá výsledky dotazníkového šetření ekonomicky aktivní populace v České republice v roku 2000. Cílem výzkumu bylo informovat o stavu pracovních podmínek ve čtyřech oblastech: subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky; organizační prostředí, spokojenost s pracovními podmínkami a zdravotní problémy; pracovní zatížení žen s důrazem na psychosociální stres; zaměstnání, práce v domácnosti a jejich vzájemný poměr na celkovém zatížení mužů a žen. Použitá metodika české verze šetření je shodná s metodikou použitou European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions v rámci periodického šetření na posledy s názvem "Third European survey on working conditions 2000 ve státech Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the survey on working conditions in the Czech Republic in 2000. The aim of the survey was to inform of the state of working conditions in the four areas: 1. Subjective feeling of health and working conditions. 2. Work organization, satisfaction with working condition and health problems. 3. Workload of woman with an emphasis on stress. 4. Employment, home work and their relation to total workload of men and women. The survey method was the same as the method used by the European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions in the periodical surveys of working condition last in 2000 in the states of the European Union.
Klíčová slova: podmínky pracovní; kvalita pracovního života; uspokojení z práce; zatížení pracovní; zdraví

Klíčová slova v angličtině: working conditions; quality of working life; job satisfaction; workload; health
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. [Living in oneĺs old age. A report on a Survey Results.]. / Věra Kuchařová - Praha: SOCIOKLUB, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 89 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Práce je součástí projektu "Komplexní analýza sociálně-ekonomických podmínek života ve stáří", zadaného MPSV. Shrnuje výsledky empirického šetření "Život ve stáří", které bylo zaměřeno na životní podmínky, názory a postoje českých seniorů, tj. na zjištění jejich subjektivního pohledu na vlastní život a problémy individuálního stárnutí. Text je komplementární součástí analýz vybraných oblastí života seniorů, v nichž lze předpokládat důležité změny během transformace české společnosti a následně v době stále výraznějšího procesu demografického stárnutí. Šetření se zaměřuje hlavně na: přechod z aktivního života do důchodové fáze životního cyklu, ekonomickou aktivitu v tomto období, vybrané stránky způsobu života - materiální a nemateriální, možnosti a předpoklady aktivního stáří, příprava na stáří, rodinné zázemí seniorů, sociální a zdravotní služby.
 
Anotace v angličtině:  The study is a part of a project äA Complex Analysis of Social and Economical Conditions of Living in Oneĺs Old Ageö that was ordered by a Ministry for Labour and Social Affairs. It summarizes results of a survey, which dealt with living conditions, attitudes and opinions of Czech seniors, i.e. with identification of their subjective perception of their own life and with problems of individual aging. The text is a complementary part of a set of analyses of such selected aspects of seniorsĺ lives, which may have markedly changed during the period of the Czech society transition as well as in the period of population aging. The survey pays attention namely to the following: transition from an economically active life to retirement, an economic activity in this stage of individualsĺ life, selected aspects of style of living - material and nonmaterial, chances for active aging, preparation for old age, family background and social and health services.
Klíčová slova: staří; stárnutí; styl životní; příjmy; ochrana sociální; stárnutí aktivní; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly; economical activity; style of living; incomes; health; social protection; active ageing; standard of living
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  CD - viz sig: 3863
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. [plex Analysis of Social and Economic Conditions of Living in Oneĺs Old Age. / A Com]. / Věra Kuchařová - Praha: SOCIOKLUB - VÚPSV, 2002. - 66 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Tato závěrečná zpráva je souhrnem hlavních poznatků, námětů a hypotéz získaných při práci na projektu äKomplexní analýza sociálně-ekonomických podmínek života ve stáří", zadaného MPSV, a to jak z empirického šetření, tak ze série studií, zpracovaných na vybraná témata na základě statistických a analytických dat v oblasti demografie, práce a příjmů, zdravotnictví, sociálních věcí. Souhrnná studie zahrnuje tato témata: ekonomická aktivita v předdůchodovém a důchodovém věku; příjmová situace a spotřeba; bydlení seniorů; zdravotní stav a zdravotní péče o seniory; péče o seniory ve sféře sociální; podmínky života seniorů na komunální úrovni; osamělí staří lidé; zneužívání starších osob.
 
Anotace v angličtině:  This closing report is summary of basic findings, suggestions and hypotheses formulated during the work on the project äA Complex Analysis of Social and Economic Conditions of Living in Oneĺs Old Ageö, that was ordered by a Ministry for Labour and Social Affairs. This summary is based on both the survey and a series of studies worked out on selected topics on the basis of statistical and analytical data. The topics were e.g. demographic changes, work and earnings, health care, social care. The summarizing study covers these issues: an economic activity in the period of oneĺs transition from an economically active life to retirement and during retirement, incomes and expenditures, housing conditions, health and health care, social services, living conditions on a local level, lonely elderly people and neglecting and discomfort of the elderly.
Klíčová slova: stárnutí; staří; populace ekonomicky aktivní; styl životní; příjmy; stav zdravotní; ochrana sociální; stárnutí aktivní; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly; economical activity; style of living; incomes; health; social protection; active ageing; standard of living
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích. [Hidden agenda: ageing and health in the Czech media.]. / Lucie Vidovićová, Renata Sedláková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 13-17 (5 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Sedláková, Renata ]

Anotace:  Příspěvek analyzuje způsob, jakým česká média představují staré lidí a stáří v souvislosti s tématem zdraví v médiích. Média jsou klíčovým faktorem, který se podílí na strukturování naší každodenní reality a mohou fungovat jako faktor přispívající k sociálnímu začlenění nebo vyloučení specifické skupiny obyvatel. Tento článek prezentuje částečné výsledky z rozsáhlého šetření, které se zaměřilo na reprezentaci starých lidí a stárnutí v hlavních českých celonárodních televizních zpravodajských službách a novinách.
 
Anotace v angličtině:  This paper analyzes the way the Czech media represents older people and old age in connection with the topic of health in the media. The media is a key factor that participates in structuring our everyday reality and can function as an factor contributing to the social inclusion or exclusion of the specific population group. This paper presents partial findings from a large survey that focused on the representation of old people and of ageing the main Czech nation-wide television news services and newspapers.
Klíčová slova: stárnutí; stárnutí aktivní; zdraví; media

Klíčová slova v angličtině: ageing; health; media; representation; active ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. [Relationships of Education and Health in the Context of Economic Development.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 56 - 76 (21 s.).

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Článek se věnuje problematice vymezení společných a rozdílných atributů vzdělávání a zdravotnictví z ekonomického a sociálního hlediska. Článek představuje poznatky odrážející empiricky známé závislosti vzdělávání a zdravotních faktorů a vazby vzdělávání a zdravotnictví k lidskému kapitálu. Na základě identifikovaných atributů a vztahů vzdělávání a zdraví ukazuje článek charakteristické ekonomické, sociální aspekty vzdělávání a zdraví a shrnuje jejich význam pro ekonomický rozvoj.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on common and different attributes of education and health from economic and social perspective. Article contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationships of education and health to human capital. Based on the identified attributes and relationships of education and health, the article shows their economic characteristic, social aspects and summarizes their importance for the economic development.
Klíčová slova: vzdělávání; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; rozvoj ekonomický; růst ekonomický

Klíčová slova v angličtině: education; health; education policy; health policy; human capital; economic growth; economic development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT