Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku [Impact of the motherĺs age at childbirth on the health of new-born children in Czechia]. / Luděk Šídlo, Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Tomáš Fait - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 155-174.

[ Šídlo, Luděk - Šťastná, Anna - Kocourková, Jiřina - Fait, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Odložení plodnosti žen na vyšší věk se odráží ve zvýšených zdravotních rizicích, která mohou představovat hrozbu jak pro matku, tak pro novorozence. Cílem článku je posoudit vliv věku žen při porodu na zdraví dítěte a riziko výskytu komplikací během hospitalizace po porodu. Vycházíme z předpokladu, že na zdravotní stav novorozenců lze usoudit z průběhu jejich hospitalizace. Komplikace při hospitalizaci novorozenců či delší doba hospitalizace mohou souviset s potřebou zvýšené zdravotní péče o děti s méně příznivým zdravotním stavem po narození. Analýze využívá anonymizovaná individuální data Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR o vykázané zdravotní péči o děti narozené v roce 2014.
 
Anotace v angličtině:  The postponement of the fertility of women to higher ages is reflected in increased health risks that may pose a threat to both the mother and the new-born child. The aim of the article is to assess the impact of the age of women at childbirth on the health of the child and the risk of the occurrence of complications during hospitalisation following the delivery. We assume that the health of new-born children can be determined from the course of the hospitalisation. Complications during the hospitalisation of the child or longer hospitalisation periods may be related to the increased need for health care as a result of a weakened state of health following the delivery. The analysis makes use of individual anonymised data obtained from the General Health Insurance Company of the Czech Republic (GHIC CZ) on reported health care for children born in 2014.
Klíčová slova: porodnost; věk matky při porodu; novorozenec; stav zdravotní; matky; péče zdravotní; ČR

Klíčová slova v angličtině: mothers; motherĺs age at childbirth; new-born child; health condition; birth weight; IVF; Czechia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  není připisováno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BAV

Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR [Summary research report of mixed research on health care and the health status of foreigners in the Czech Republic]. / Danica SCHEBELLE, Jan KUBÁT, Jarmila MAREŠOVÁ, Ivana OLECKÁ, Jan ŽOFKA - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 245 stran - ISBN 978-80-7416-381-4

[ SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Jarmila - OLECKÁ, Ivana - ŽOFKA, Jan ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Souhrnná výzkumná zpráva přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. Klade si za cíl přispět k již provedeným výzkumům v této oblasti a posunout hranici poznání o aktuální poznatky získané prostřednictvím smíšeného výzkumu, zaměřeného na vybrané oblasti vypovídající o důvěře cizinců v kvalitu poskytované zdravotní péče, jejich strategie při řešení zdravotních problémů a osobní přístup i zodpovědnost k vlastnímu zdraví. Smíšený výzkum zahrnoval vůbec poprvé realizovanou analýzu dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému pro celou ČR a pro specifické skupiny cizinců z třetích zemí a cizinců z členských zemí EU (mimo zemí EHP), provedenou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, jejíž výstupy jsou předmětem samostatné zprávy "Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců na území ČR z dat NZIS 2009-2018".
Další významnou částí smíšeného výzkumu byla realizace dotazníkového šetření kvótním výběrem, který zahrnoval zkoumaný soubor 1 000 respondentů - cizinců se státní příslušností Ukrajiny, Vietnamu a Ruské federace pobývajících na území pěti vybraných krajů ČR. Zjištění získaná v rámci smíšeného výzkumu byla dále obohacena a rozšířena o zkušenosti expertů z lékařské praxe.
Vzhledem k období realizace smíšeného výzkumu nereflektuje souhrnná a dílčí výzkumná zpráva situaci v období šíření onemocnění covid-19, nicméně publikovaná zjištění mají vysoký potenciál pro formulaci adekvátních integračních opatření týkajících se zdravotního stavu a čerpání zdravotní péče cizinci a rovněž potenciál pro meziresortní jednání.
 
Anotace v angličtině:  The summary research report provides information on the specifics of public health care and the health status of foreigners from third countries. It aims to contribute to the research already done in this area and push the boundaries of knowledge about current knowledge gained through mixed research method, focused on selected areas of foreigners' confidence in the quality of health care, their strategies for solving health problems and personal approach and responsibility for own health. The mixed research included for the first time an analysis of available data sources of the National Health Information System for the whole Czech Republic and for specific groups of foreigners from third countries and foreigners from EU member states (outside EEA countries) performed by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. The outputs of the analysis are the subject of a separate report "Health care and health status of foreigners in the Czech Republic from NHIS 2009-2018 data". Another
important part of the mixed research was the realization of a questionnaire survey by quota sampling, which included a surveyed set of 1 000 respondents - foreigners with the citizens of Ukraine, Vietnam and the Russian Federation with place of residence in the territory of five selected regions of the Czech Republic. The findings of the mixed research were further enriched and expanded with the experience of experts from the medical practice.
Due to the period of realization of mixed research, the summary and partial research report does not reflect the situation in the period of covid-19 spread, however the published findings have a high potential for formulating adequate integration measures concerning the health status and health care of foreigners as well as potential for interdepartmental negotiations.
Klíčová slova: integrace; cizinci z třetích zemí; péče zdravotní o cizince; stav zdravotní; migrace; statistika zdravotnická

Klíčová slova v angličtině: integration; third-country nationals; health care for foreigners; health statistics; health condition; migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-382-1 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT