Publikační činnost: 2002
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza. / Lucie Vidovićová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 38, č. 5 (2002), s.607-619.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Interpretativní analýza zabývající se problémem stáří a stárnutí. - Společenské a kulturní změny a celosvětově rostoucí počet lidí ve vyšším věku. Veřejné mínění a postoje společnosti vůči starým lidem. Tělesný a duševní stav seniorů, životospráva, zájmy, pracovní a jiné aktivity, rodina, společenský život, sexualita, zvládání stresu, příjmy, životní styl, životní úroveň. Faktory ovlivňující úspěšné zvládnutí problémů souvisejících se stářím a stárnutím: návody a doporučení obsažené v populárně naučné literatuře.
Klíčová slova: stárnutí; staří; cyklus rodinný (životní); stav zdravotní

Klíčová slova v angličtině: elderly; ageing; life style; societ; health status
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. [The role of education and health in economic development. Theoretical analysis and its application in Czech conditions.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. - 171 s. - ISBN 80-86729-32-X

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Předmětem zájmu studie jsou úloha vzdělání a zdraví v současné společnosti ve srovnání s historickou situací, vazby mezi ekonomickým růstem, lidským kapitálem a vzděláním či zdravotním stavem, společné a rozdílné vlastnosti vzdělání a zdraví z ekonomického a sociálního pohledu a pobídky pro realizaci veřejných politik. Studie zahrnuje bázi poznatků, které reflektují empiricky doložený vývoj poznání kauzálních vztahů v oblasti determinant vzdělání a zdraví a vývoje vzdělanosti a zdravotního stavu ve vztahu rozvoji lidského kapitálu a ekonomickému růstu. Zdůrazňuje význam celoživotního vzdělávání a dostupné kvalitní zdravotní péče jako předpokladů ekonomického rozvoje. Tyto poznatky používá jako teoreticko-metodologický základ pro analýzu české vzdělávací a zdravotní politiky v kontextu našeho členství v EU a dynamizace sociálních systémů v posledních 10 letech.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on the role of education and health in modern society compared to historical situation, the relationship between economic growth and level of education or health status, common and different attributes of education and health from economic and social perspective and motivations for public policy application. The study contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationship of education and health to human capital and economic growth. It emphasizes and argues for the importance of lifelong learning and availability of high-quality health care as economic development prerequisites. This knowledge is used as theoretical background for analysis of the Czech education and health policies in context of our membership in the EU and dynamization of social systems in last 10 years.
Klíčová slova: vzdělanost; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; růst ekonomický; politika sociální; finance veřejné

Klíčová slova v angličtině: education; health status; education policy; health policy; human capital; economic growth; social policy; public finance
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. : Závěrečná zpráva o výzkumu. / Věra Kuchařová - Praha: Socioklub, 2002. - 66 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří (ZVZ56) byl zadán MPSV na rok 2002. V souvislosti s přípravou Národního programu přípravy na stárnutí se zaměřuje na stěžejní oblasti: zdraví seniorů a zdravotní péče, zabezpečení služeb sociální péče, vývoj ekonomické aktivity seniorů a přechod mezi produktivní a poproduktivní životní fází, materiální základ života seniorů se zaměřením na příjmovou situaci a bydlení, sociálně patologické jevy v jejich životě jako osamělost a zneužívání. Tato zpráva je souhrnem hlavních poznatků, námětů a hypotéz získaných při práci na projektu.
Klíčová slova: demografie; struktura populace; stárnutí; staří; práce-staří; populace ekonomicky aktivní; příjmy; spotřeba; zab. důchodové; bydlení; stav zdravotní; péče zdravotní; služby sociální; pomoc mezigenerační; pomoc sociální; diskriminace věková

Klíčová slova v angličtině: demography; POPULATION STRUCTURE; ageing; elderly; employment of the elderly; economically active population; incomes; consumption; pension insurance; housing; health status; health care; social services; intergenerational relationships; social assistance; age discrimination
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  projekt ZVZ56 - Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří
Do 1503
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zdraví obyvatel České republiky. [Health of population of the Czech Republic]. / Věra Jeřábková - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 13, č. 4 (2010), s. 148-153 (6 s.).

[ Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Zdraví je cennou hodnotou, která výrazně ovlivňuje kvalitu lidského života. I když je odhadováno, že zdravotnictví může ovlivnit zdravotní stav obyvatelstva pouze z 20 %, zdravotní péče je naprosto nezbytná, a to ať už z hlediska léčení nemocí nebo zajištění preventivních programů. Podle platné vyhlášky č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, jsou občanům nabízena preventivní vyšetření ze zdravotního pojištění. Výsledky Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR z roku 2008 však poukázaly na to, že tato preventivní vyšetření často nejsou využívána a většina dospělé populace navštíví lékaře až s vážnými zdravotními problémy. Přitom náklady na léčbu civilizačních chorob ve srovnání s cenou preventivního vyšetření představují výraznou položku v systému veřejného zdravotního pojištění. Z ekonomického a sociálního hlediska je proto mnohem účelnější nemocím předcházet, než je léčit.
 
Anotace v angličtině:  Health is a valuable asset which significantly affects the quality of human life. Although it is estimated that health care can affect the health of the population only from 20 %, the health care is absolutely necessary from point of view of diseases treating and providing preventive programs. According to Decree No. 3/2010 Coll., on the content and time range of preventive visits, a preventive care is offered to citizens. However, results of the European Survey on health status in the CR in 2008 pointed out that preventive care is not often used and most adults visit a doctor with serious health problems. The cost of treating diseases of civilization in comparison with the cost of preventive tests represents a significant item in the public health insurance. The economic and social aspects are therefore more efficient to prevent diseases than to treat them.
Klíčová slova: stav zdravotní; nemoci civilizační; prevence; EHIS 2008; náklady na léčbu

Klíčová slova v angličtině: health status; diseases of civilization; prevention of diseases; EHIS 2008; cost of treatment
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 [Ageing Policy in the Czech Republic 2015]. / Lucie Vidovićová, Veronika Khýrová - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. - s. - ISBN 978-80-7421-117-1

[ Vidovićová, Lucie - Khýrová, Veronika ]

Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která se ve stručnosti věnuje všem hlavním tématům a opatřením. Podkapitoly v části 3 Hlavní opatření přijatá v rámci politiky přípravy na stárnutí v ČR se věnují i celoživotnímu učení a zaměstnávání starších pracovníků a seniorů. Zmíněny jsou i příklady dobré praxe jako projekty Generační tandem nebo Implementace age managementu v České republice.
Klíčová slova: stárnutí; stárnutí aktivní; staří; práva lidská; vzdělávání celoživotní; pracovníci starší; důchodci pracující; služby sociální; stav zdravotní; bezmocnost; koncepce budoucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; active ageing; seniors; human rights; lifelong learning; older workers; employment of retired persons; social services; health status; helplessness; future conception
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čínská chřipka ochromila celý svět [The Chinese Flu has paralyzed the World]. / Ladislav PRŮŠA - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 16, č. 2 (2020), s. 1 a 13 (2 strany).

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Autor se svém článku zamýšlí nad možnými důsledky, které bude mít pandemie Covidu-19 a s ní spojená vládní opatření na ekonomický vývoj nejen v ČR, ale na celém světě.
 
Anotace v angličtině:  The author of this article considers the possible consequences, that the Covidu-19 pandemic and related government measures will have on economic development not only in the Czech Republic but throughout the world.
Klíčová slova: COVID-19; stav zdravotní; péče sociálně zdravotní; vývoj ekonomický

Klíčová slova v angličtině: COVID-19; health status; social and health care; economic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT